Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezésének, átnevezésének, valamint a házszámozás rendjének szabályozásáról

Hatályos: 2023. 12. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezésének, átnevezésének, valamint a házszámozás rendjének szabályozásáról

2023.12.01.

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületnév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

2. § (1) Az újonnan létesített közterület nevét a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

(2) Ha egy utca községrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik és egységes utcaként megszűnik, az elkülönült utcarésznek(eknek) az elkülönüléstől számított egy éven belül más nevet kell adni.

3. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés közérthető és a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) A közterületnév megállapításakor a helyi kulturális, természeti vagy történelmi értékekre, sajátosságokra utaló elnevezéseket előterébe kell helyezni.

(3) A közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni a helyben jól ismert, a településhez születése, vagy munkássága folytán erősen kötődő, a helyi társadalom körében is elismert személyekről történő névadást.

4. § (1) A közterületi nevek megváltoztatására – a történelmi hagyományokat őrző nevek kivételével – akkor kerülhet sor, ha az azonos hangzású elnevezések zavart keltőek, a névhasználat a közérdek szempontjából nem megfelelő, továbbá, ha a közterület jelenlegi elnevezését magasabb szintű jogszabály tiltja.

(2) A közterület – községrendezés, beépítés, vagy más módon történő – megszűnésével külön államigazgatási döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

(3) A megszűnt közterület nevét a nyilvántartásból törölni kell.

(4) A közterület elnevezésére, illetve átnevezésére vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 8 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(5) A közterület elnevezésével, átnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(6) A közterület elnevezéséről, illetve átnevezéséről az elnevezés, illetve átnevezés hatályba lépését követően értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkező személyeket, az érintett ingatlantulajdonosokat, továbbá az illetékes hatóságokat, így különösen a járási hivatalt, a rendőrkapitányságot, a tűzoltóságot, a mentőket, valamint a postát.

5. § (1) Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik

a) a közterületek elnevezése,

b) a közterületek elnevezésének megváltoztatása.

(2) Eperjeske Község Önkormányzat jegyzőjének feladata:

a) az (1) bekezdés szerinti döntés elvi előkészítése,

b) a döntések, valamint a megszűnt közterületnevek közzététele

6. § (1) Új közterületnév megállapítását, közterületnév módosítását, megszüntetését írásban, a javasolt közterületnév indokainak feltüntetésével bárki kezdeményezheti.

(2) Közterületnév megállapítása, módosítása, megszüntetése jelen rendelet betartása mellett hivatalból is kezdeményezhető.

(3) A kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

(4) A közterület nevét, a tájékoztatást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni.

(5) Az új névtábla elhelyezés határidejéről Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban rendelkezik.

(6) A közterületi névtáblán feltüntetett névnek (neveknek), meg kell egyezni (egyezniük) a közterületi névjegyzékben szereplő írásmóddal.

7. § (1) A közterületi névtáblát az utca kezdetén, végén, valamint a betorkoló utcánál, legalább az egyik oldalon, továbbá az egy oldalról betorkoló utca tengelyében átellenes oldalon is fel kell szerelni.

(2) A közterületi névtáblát házfalon, kerítésen, ezek hiányában önálló tartószerkezeten és jól látható helyen kell szerelni.

(3) A tér, park, sétány külterületi lakott hely névtáblájának elhelyezésekor a (2) és (3) bekezdésében előírtaktól el lehet térni.

8. § (1) A közterületi névtábla elkészítésével, felszerelésével, karbantartásával és pótlásával kapcsolatos költségek Eperjeske Község Önkormányzatát terhelik.

(2) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben a közterületi névtábla elhelyezésével az ingatlanban kár keletkezik, azt az önkormányzat köteles megtéríteni.

(3) A közterület nevének megváltoztatása esetén, a megváltozott közterületi névtáblát a tájékozódás zavartalan biztosítása érdekében az elnevezéstől számított egy éven belül eredeti helyén kell hagyni és piros színű átlós áthúzással kell megjelölni úgy, hogy a táblán felirat olvasható legyen.

(4) Az új közterületi névtáblát az áthúzott régi tábla mellék kell felszerelni.

(5) A régi közterületi névtábla eltávolításáról egy év elteltével gondoskodni kell.

9. § Tilos a közterületi névtáblát megrongálni, beszennyezni, eltakarni, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszüntetni, a szövegét megváltoztatni, jogtalanul kihelyezni és eltávolítani.

10. § (1) A házszámozás megállapításáról a jegyző gondoskodik.

(2) A házszámokat és azok változásait az Eperjeske Község Önkormányzatának Jegyzője adja ki, illetve írásos megkeresés, vagy ellenőrzés esetén közli azt.

(3) A házszám elkészítése, elkészíttetése és elhelyezése, valamint karbantartása és pótlása az ingatlan tulajdonosának a kötelessége, aki ezt a kötelezettségét saját költségén köteles elvégezni.

(4) Az épület házszámát a közterületről jól látható módon kell feltüntetni.

(5) A házszámtáblát az épület utcai homlokzatán kell elhelyezni, a házzal szemben állva, az utcai bejáratához közelebb eső sarkán.

(6) Amennyiben egy telken több olyan épület van, amelyiknek utcai homlokzatai egymást takarják, vagy az (5) bekezdés szerint elhelyezett házszámok az esetlegesen nagy távolság miatt a közterületről nem láthatók, akkor a telek homlokzatvonalán – pld: kerítésen, - valamennyi, az ingatlanra vonatkozó házszámot fel kell tüntetni.

11. § (1) A településközpont irányából a település határvonala irányába elhelyezkedő utcák, utak mellett elhelyezkedő épületeken, telkeken a jobb oldalon 2-vel, a baloldalon 1-gyel kezdődően folyamatos a házszámozás.

(2) Telek esetén az óramutató járásával megegyező irányban 1-gyel kezdődően folyamatos számozást kell alkalmazni az északi, vagy azt legjobban megközelítő utcatorkolattól kiindulva.

(3) Az utcákban a jellemző telekszélességet többszörösen meghaladó szélességű telek esetén, a többszörösnek megfelelő házszámot fenntartva kell az ingatlan házszámát kijelölni.

(4) A külterületi lakott hely, az általánostól eltérő jellegű beépítettségű közterület ingatlanainak a számozása az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérhet.

(5) Az (1) bekezdésben a páros és páratlan oldal meghatározására vonatkozó rendelkezések a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

12. § (1) Saroktelek esetén a kereszteződő mindkét utcából a ráeső házszámot fenn kell tartani. Kijelölésre az a szám kerül, amelyik utcáról az ingatlan gépjárművel megközelíthető, ha mindkét utcáról van kapubejáró, akkor az ingatlan azt a házszámot kapja, amelyik utcára a hosszabbik homlokvonala esik.

(2) Telekmegosztás esetén a keletkező ingatlanok közül a településközponttól kifelé haladva az eső ingatlan megtartja az eredeti házszámot, míg a következő ingatlanok a szám betűvel történő alátörését kapják.

(3) Közbeékelődött telek beépítése esetén – amennyiben ennek házszámozására korábban nem történt meg – a településközponttól kifelé haladva a kérdéses teleknek a kisebb egész házszám betűvel történő alátörését kapja az új épület.

(4) Ha egy földrészleten több épület van, akkor az ingatlanra vonatkozó házszám betűvel történő alátörését a településközponttól kifelé haladva kapják házszámként az egyes épületek.

(5) Szabálytalan alakú ingatlan esetén, ha az ingatlan több közterülettel is határos a házszámozást a már elnevezett közterületre kell vonatkoztatni, amellyel az adott ingatlan a leghosszabb szakaszon határos. Amennyiben az ingatlan több közterületen azonos hosszúságban határos a házszámozás a telken elhelyezett főépület főhomlokzata iránya szerint történik.

(6) A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve azon személy kérelmére, akinek házszámváltozáshoz jogos érdeke fűződik a jegyző határozatban állapítja meg. A jegyző határozata alapján azok a személyek, akik az érintett ingatlanon lakcímmel rendelkeznek, kötelesek az új lakcímüket hivatalos okmányaikon átvezettetni. A házszám megállapításáról szóló határozatot közölni kell az érintett ingatlannal rendelkezni jogosulttal, továbbá a 6. § (6) bekezdésében meghatározott hatóságokkal.

13. § Ez a rendelet 2023. december 1-jén lép hatályba.

14. § Hatályát veszti Eperjeske Község Önkormányzatának a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 12/2014(VIII.13.) számú önkormányzati rendelet.