Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Hatályos: 2023. 03. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezési tevékenységről

2023.03.01.

Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő- testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Eperjeske Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott, az egyház tulajdonában lévő 1. és 2. helyrajzi számon nyilvántartott köztemetőre.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető fenntartását, üzemeltetését, továbbá a temetkezési szolgáltatást végző személyekre, szervezetekre, a temetkezési szolgáltatást igénybe vevőkre, azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a köztemetőn belül bármilyen tevékenységet végeznek, valamint akik a köztemetőben tartózkodnak.

2. A köztemető fenntartása és üzemeltetése

2. § (1) A köztemető fenntartója az önkormányzat.

(2) A köztemető üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat végzi.

(3) A köztemető fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

(4) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési és kártérítési felelősség a fenntartót, üzemeltetőt nem terheli.

3. A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek

3. § Az önkormányzat biztosítja:

a) a temetőhöz vezető út és a sírhelytáblák közötti utak járhatóságát,

b) a temető bekerítését,

c) a ravatalozót,

d) a ravatalozóba kiszállított holttest tárolásához és hűtéséhez 1 db halotthűtőt,

e) a temető területén a vízvételi lehetőséget,

f) a nyilvános illemhelyet,

g) hulladéktárolót,

h) a temető közcélú zöldfelületének karbantartását, gondozását.

4. A temetési helyek

4. § Temetni, illetve elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnát elhelyezni csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.

5. § (1) Temetkezési helyek:

a) koporsós sírhelyek:

aa) egyes sírhely: egy koporsó befogadására alkalmas temetési hely. Egyes sírhelyre mélyített sírhely esetén ugyanazon temetési helyre még egy koporsó, továbbá két urna temethető.

ab) kettős sírhely: két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas temetési hely. Kettős sírhelyre mélyített sírhely esetén ugyanazon temetési helyre további még két koporsó, továbbá négy urna temethető.

b) urnafülke,

c) urnasírhely: a hamvakat tartalmazó urnák földbe temetésére szolgáló temetési hely.

(2) A sírhelyeket a megnyitott sírhelytáblákban folytatólagos sorrendben kell felhasználni.

(3) A temetési hely megjelölésére sírjel használható. A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.

(4) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a temetőgondnoktól kell kérni.

(5) A temetési szándékot a megváltott temetési helyek igénybevételekor is be kell jelenteni.

5. A temetési helyek méretei

6. § (1) Sírhelyek méretei:

a) egyes sírhely: hossza 2,2 méter, szélessége 1,2 méter,

b) kettős sírhely: hossza 2,2 méter, szélessége 2 méter,

c) urna földbetemetés: hossza 0,6 méter, szélessége 0,6 méter,

d) urnafülke: az urnát befogadó belső méret legalább 30x30x30 cm.

(2) A sírhelyek egymástól való távolsága minimum 0,5 méter, a sorok közötti távolság minimum 0,8 méter.

6. A temetési helyek térítési díjai

7. § (1) A temetési helyekért megváltási díjat nem kell fizetni.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog határozatlan időre szól.

7. Síremlék

8. § (1) Síremléket szilárd alapra lehet elhelyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet, magassága nem haladhatja meg a 2 métert.

(2) A temetési helyen elhelyezett síremlék megfelelő, a temető látogatók testi épségét nem veszélyeztető műszaki állapotáról gondoskodni a temetési hely felett rendelkezni jogosult kötelessége.

(3) A síremlék építésével, bontásával keletkező építési törmelék, hulladék az építés, bontás befejezését követő azonnali elszállítása az építtető feladata.

8. Temetkezési szolgáltatások

9. § (1) A temetőben temetkezési szolgáltatást az a temetkezési szolgáltató végezhet, amely rendelkezik a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedéllyel.

(2) A temetkezési szolgáltató a tevékenysége ellátása során köteles az eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelkezését – egyházi temetés esetén az egyházi szertartás rendjének megfelelően – tiszteletben tartani.

(3) A temetés során a ravatalozó igénybevétele kötelező. A ravatalozó nyitásáról, zárásáról, tisztántartásáról, karbantartásáról az önkormányzat gondoskodik.

(4) A ravatalozóhelyiséget a temetés előtt egy órával az üzemeltető bocsátja a temetést végző szolgáltató rendelkezésére.

(5) A ravatalozóhelyiség a temetési szertartások ideje alatt látogatható. A ravatalozóban mindenki a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

9. A temető működési rendje

10. § (1) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja.

(2) A temető nyitvatartása nem korlátozott.

(3) A temető és közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a temetési szertartások rendjét sérti, a látogatókat megbotránkoztatja.

(4) A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

(5) A temetőben 10 év alatti gyermek csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(6) A temetőbe kutyát – vakvezető kutya kivételével – bevinni nem szabad.

(7) A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni nem szabad. Ez alól kivételt képeznek:

a) temetkezési tevékenységben résztvevő járművek,

b) a mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező mozgássérültet, járóképtelen személyt szállító járművek,

c) a temetőbe munkavégzés céljából behajtó járművek,

d) a megkülönböztető jelzést használó járművek.

10. A növényzet és sírgondozás szabályai

11. § (1) A temetési hely jogosultja köteles a temetési hely gondozására, gyomtalanítására, valamint gondoskodni arról, hogy a sírhely, a síremlék a temető biztonságos használatát ne veszélyeztesse.

(2) A sírok, sírjelek, síremlékek tisztántartásáról, karbantartásáról, helyreállításáról a temetési hely jogosultja saját költségén köteles gondoskodni.

(3) A megrongálódott, a temető biztonságos használatát, élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető sírhely, síremlék helyreállítására az önkormányzat felhívja a temetési hely felett rendelkezni jogosult figyelmét. Amennyiben a felhívásnak a temetési hely felett rendelkezni jogosult nem tesz eleget, az önkormányzat a veszélyhelyzetet a jogosult költségére megszünteti.

12. § (1) A temetőben csak a temetési helyek, síremlékek díszítésére szolgáló, kegyeleti jelleget nem sértő tárgyak helyezhetők el.

(2) A temetőben gyertyát, mécsest égetni a tűzvédelmi szabályok betartásával szabad. A gyertyák, mécsesek gyújtása esetén a tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát, mécsest meggyújtotta.

(3) A temetési hely gondozását úgy kell végezni, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, és a látogatók kegyeleti érzéseit, másokat ne akadályozzon a sírgondozásban.

13. § (1) A temetési helyek gondozása során keletkező hulladék a sírok között nem tárolható.

(2) A temetőben keletkező hulladékot csak az arra kijelölt helyre, hulladéktároló edénybe lehet elhelyezni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

(3) A temetőben avart, elszáradt koszorút, virágot égetni tilos.

14. § (1) A sírok kerítéssel nem körülhatárolhatók.

(2) A temetőben tilos a temetési hely körül fát ültetni.

(3) A temetőben pad a közlekedés és a szomszédos sír megközelítésének akadályozása nélkül helyezhető el.

11. Temetői munkák

15. § (1) A temető területén munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet. Amennyiben a szomszédos temetési hely sérül, úgy a kárt okozó köteles az eredeti állapotot visszaállítani. A munkavégzés alatt a temetési helyek látogatását akadályozni nem lehet. Szükség esetén a munkavégzést fel kell függeszteni.

(2) A temető útvonalán tilos a munkavégzés. A közlekedési útvonalakon bármilyen anyagot lerakni, tárolni, építkezést előkészíteni tilos.

(3) A temetőben folyó munkavégzést (síremlék felállítása, bontása, felújítása) – a sírgondozás kivételével – a temető fenntartójának vagy a temetőgondnoknak be kell jelenteni a tervezett munka előtt legalább 5 nappal. A bejelentéshez be kell mutatni a tevékenységre jogosító iratokat, valamint a síremlék méreteket tartalmazó vázrajzát.

(4) A temetőben a síremlék szabályszerű, a bejelentésnek megfelelő építését, bontását, felújítását az önkormányzat ellenőrzheti.

(5) A bejelentés nélkül, vagy nem az előírt módon épített síremléket az önkormányzat a temetési hely felett rendelkezni jogosult költségére eltávolíthatja, elbonthatja, amennyiben jogosult az eltávolításra.

(6) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek temetőfenntartási hozzájárulási díjat nem kell fizetni.

12. Nyilvántartások vezetése

16. § (1) Az önkormányzat temető nyilvántartókönyvet vezet. A nyilvántartókönyv vezetése a temetőgondnok feladata. A nyilvántartókönyv vezetése papíralapon történik.

(2) A nyilvántartókönyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult tekinthet be.

13. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

18. § Hatályát veszti Eperjeske Község Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetési tevékenységekről szóló 4/2009. (II. 17.) önkormányzati rendelete.