Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

A települési szociális ellátásokról

Hatályos: 2023. 03. 01

Eperjeske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

A települési szociális ellátásokról

2023.03.01.

Eperjeske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetei jogalkotói hatáskörben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [[A rendelet célja]

E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelő, a szociális rászorultságtól függő, pénzben, valamint természetben biztosított szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

2. § [[A rendelet hatálya]

A rendelet személyi hatálya, amennyiben e rendelet másképp nem rendelkezik, Eperjeske Község közigazgatási területén érvényes lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező a szociális igazgatásáról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban Szoctv.) 3. §-ában meghatározott személyekre terjed ki.

3. § [Eljárási szabályok]

(1) A támogatások iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele közös háztartásban élő személyek adatairól, vagyoni, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá vagyoni, jövedelemi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia.

(3) A hivatal a kérelembe foglaltak valódiságát helyszíni szemle, saját nyilvántartásai, és más hatóságok útján ellenőrizheti.

(4) Az eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg

4. § [Az önkormányzat által biztosított támogatások köre]

Eperjeske Község Önkormányzata a szociális és gyermekvédelmi gondoskodás keretében az alábbi ellátásokat nyújtja:

a) pénzbeli ellátás

aa) települési lakhatási támogatás

ab) települési temetési támogatás

ac) kamatmentes települési temetési kölcsön

b) pénzbeli, de természetben is nyújtható ellátások:

ba) rendkívüli települési támogatás

bb) időskorúak települési támogatása

bc) tanévkezdési támogatás

bd) családok támogatása

c) természetbeni ellátás

ca) köztemetés

cb) gyermekétkeztetés díjának átvállalása

5. § [Települési lakhatási támogatás]

(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint települési lakhatási támogatást nyújt a szociálisan rászorult személyeknek és családoknak az általuk életvitelszerűen lakott lakás fenntartásával összefüggő rendszeres kiadásaikhoz.

(2) Települési lakhatási támogatást ugyanazon lakás vonatkozásában csak egy jogosult részére állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek számától.

(3) A települési lakhatási támogatást pénzbeli ellátásként kell folyóstani.

(4) Települési lakhatási támogatás állapítható meg annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 100%-át, azaz a 28.500 Ft

(5) A lakhatási támogatás összege 4000 Ft/ hó.

(6) A lakhatási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.

(7) A lakhatási támogatás legfeljebb 1 évre, de maximum az adott év december 31. napjáig állapítható meg.

(8) A települési lakhatási támogatás az üresen álló, életvitelszerűen nem lakott ingatlanra nem állapítható meg.

(9) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a háztartás tagjainak személyes iratait

b) a háztartás tagjainak megelőző havi jövedelemigazolását

c) vagyonnyilatkozatot

(10) Ha a lakásfenntartási települési támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset hónapjára járó támogatást teljes összegben kell folyósítani, de a támogatás folyósítását meg kell szüntetni az adott hónap utolsó napjával.

(11) A települési lakhatási támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskört a jegyző vagy az általa kijelölt személy gyakorolja.

6. § [Rendkívüli települési támogatás]

(1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.

(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező:

a) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved, vagy nem várt többletkiadása keletkezik,

b) lakhatást biztosító épületet elpusztító, vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár: tűz, szél, hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás, vagy meghibásodás: csőtörés, gázrobbanás, elektromos meghibásodás

c) a lakáshasználat jogának tényleges elvesztése, hajléktalanná válás,

d) bűncselekmény vagy szabálysértés következtében elszenvedett létfenntartást veszélyeztető élethelyzet,

e) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása),

f) gyermek megszületése, családba való visszakerülése, iskoláztatása veszélybe kerül,

g) gyógyászati segédeszközök, gyógyszer beszerzése,

h) ha élete, testi épsége veszélybe kerül élelmiszerhiány, vagy téli időszakban fűtőanyag hiánya miatt,

i) nagyobb összegű, váratlan vagy előre látott kiadásai vannak, amelyeket önerőből nem tud kiegyenlíteni.

(3) A rendkívüli települési támogatás igényelhető:

a) eseti jelleggel, ha a kérelmező átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került és maga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,

b) rendkívüli gyógyszersegélyként az esetenként jelentkező nagyobb mértékű gyógyszerkiadások mérséklésére,

c) gyermek és fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt kialakult átmeneti megélhetési nehézségek esetén,

(4) Rendkívüli települési támogatásra az a személy jogosult, aki rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd és az egy főre számított havi családi jövedelem nem haladja meg család esetében a szociális vetítési alap összegének 700 %-át, azaz 199 500 forintot.

(5) A polgármester a rendkívüli települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentumok (számla, nyugta stb.) becsatolására hívhatja fel a jogosultat.

(6) A rendkívüli települési támogatás összege:

a) a (2) bekezdés a)–h) pontjaiban meghatározott esetekben 5 000 Ft,

b) a (2) bekezdés i) pontjában meghatározott esetben 20 000 Ft

(7) A rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a megállapítását követő 15 napon belül az Eperjeskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi ügyintézője gondoskodik.

(8) A kérelem elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

7. § [Települési temetési támogatás]

(1) Pénzbeli támogatásként temetési támogatás állapítható meg annak a szociálisan rászorult személynek, aki az elhunyt személy hozzátartozójaként az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

(2) Temetési támogatásban az a személy részesíthető, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700 %-át, azaz 199 500 Forintot.

(3) A temetési támogatás összege 50.000 Forint.

(4) A temetési települési támogatás iránti kérelem a temetési számla kiállítását követő 3 hónapon belül nyújtható be.

(5) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a család tagjainak személyes iratait

b) a család tagjainak megelőző havi jövedelemigazolását

c) kérelmező nevére kiállított temetési számlát

d) az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának másolatát

(6) A kérelem elbírálása a polgármester határkörébe tartozik.

8. § [Kamatmenetes települési temetési kölcsön]

(1) A Képviselő-testület a 7. §-ban meghatározott temetési támogatáson túl kamatmentes kölcsönt adhat az eltemettető részére.

(2) Kamatmentes kölcsön annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700 %-át, azaz 199 500 Forintot.

(3) A kamatmentes temetési kölcsön összege 200.000 Forint és hat hónap alatt, részletekben kell visszafizetni. A visszafizetés kezdete az igénybevételt követő hónap 1. napja. Az adott hónapban esedékes összeget a hónap 15. napjáig kell befizetni.

(4) A kérelmező a kamatmentes temetési kölcsön összegénél kevesebb összeget is igényelhet. A visszafizetésre a (3) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni. A kamatmentes kölcsön elrendelése a polgármester hatáskörébe tartozik.

9. § [Köztemetés]

(1) A köztemetés az önkormányzat az Szt. 48. §-ában meghatározott feltételek szerint nyújtja. A köztemetést a polgármester rendeli el.

(2) Hagyaték hiányában, illetve, ha a hagyaték csak hagyatéki teherből áll és a kérelmező és családja vagyonnal nem rendelkezik a polgármester a visszafizetést elrendelő határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül, kérelemre, méltányosságból az eltemettetésre kötelezett részére engedélyezhet:

a) részletfizetést, ha az eltemettetésre kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át, azaz 199 500 forintot.

b) a megfizetés alól teljes menteséget, ha az eltemettetésre kötelezett igazolt, rendkívüli méltánylást érdemlő élethelyzetbe került. Olyan különös méltánylást érdemlő eset, amely hirtelen fellépő külső körülmény hatására alakult ki (különösen: elemi kár, kórházi ellátást igénylő betegség vagy baleset, közeli hozzátartozó halála és más hasonló élethelyzet)

10. § [Tanévkezdési támogatás]

(1) A Képviselő-testület tanévkezdési támogatást állapíthat meg hivatalból vagy kérelemre évente egy alkalommal az eperjeskei állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező

a) általános iskolás gyermekre,

b) középfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató gyermekekre az érettségi vagy az első szakma megszerzéséig,

c) a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére.

(2) A tanévkezdési támogatásra jogosult a gyermek amennyiben a családja egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700 %-át, azaz 199 500 forintot.

(3) A támogatás összege:

a) általános iskolás rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek esetében tanszercsomag formájában 10 000 Ft

b) középiskolások esetében 15 000 Ft

c) főiskolások esetében 25 000 Ft

(4) A támogatás iránti kérelmet a tárgyév augusztus 15. napjától- szeptember 15 napjáig lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

(5) A tanévkezdési támogatás nyújtásáról a képviselő- testület minden évben külön határozattal dönt.

(6) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a köznevelési intézmény által kiadott 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy az intézményi jogviszony fennáll,

b) a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány másolatát,

c) nyilatkozat a család egy főre jutó havi jövedelméről. A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörében tartozik.

11. § [Időskorúak települési támogatása]

(1) Pénzbeli ellátásként időskorúak települési támogatása nyújtható azon szociálisan rászoruló, 60. életévét betöltött személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700 %-át, azaz 199 500 forintot.

(2) Az időskorúak települési támogatásának összege 5 000 forint.

(3) Az időskorúak települési támogatása iránti kérelmet az adott év november 1. napjától – november 30. napjáig lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

(4) Az időskorúak települési támogatás nyújtásáról a képviselő- testület minden évben külön határozattal dönt.

(5) Természetbeni ellátásként időskorúak étkeztetési támogatása nyújtható azon szociálisan rászoruló, 60. életévét betöltött személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át, azaz 199 500 forintot.

(6) Az étkezési támogatásra való jogosultság 2026. augusztus 31-ig kerül megállapításra.

(7) Az időskorúak étkeztetési támogatásának összege 127 Forint/nap, melyet az Önkormányzat a szociális étkeztetést nyújtó szolgáltató részére számla ellenében teljesít.

(8) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a családban élő személyek személyes iratait

b) nyilatkozat a család tagjainak egy főre jutó havi jövedelméről. A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

12. § [Családok támogatása]

(1) Pénzbeli ellátásként települési támogatásban részesíthetőek azok a szociálisan rászoruló családok, ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700 %-át, azaz 199 500 forintot.

(2) A támogatás egy háztartásból egy személy részére állapítható meg.

(3) A támogatásának összege:

a) 2 fős háztartásban: 5 000 Ft

b) 3 fő vagy annál több fős háztartásban 10 000 forint

(4) A támogatás iránti kérelmet az adott évben november 1. napjától- november 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

(5) A családok támogatásának nyújtásáról a képviselő- testület minden évben külön határozattal dönt.

(6) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a háztartásban élő személyek személyes iratait

b) nyilatkozat a háztartás tagjainak egy főre jutó havi jövedelméről. A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

(7) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

13. § [Gyermekétkeztetési díj átvállalása]

(1) A Képviselő-testület a normatív intézményi térítési díjkedvezményben részesülő (50%) és kedvezményben nem részesülő óvodás és általános iskolás gyermeknek 100%- os étkezési díjkedvezményt biztosít.

(2) Az étkezési díjkedvezményre jogosult a gyermek amennyiben a családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700 %-át, azaz 199 500 forintot.

(3) Az étkezési díjkedvezményre való jogosultság egy tanévre kerül megállapításra.

(4) A gyermekétkeztetési díj átvállalásáról a képviselő- testület minden tanév megkezdése előtt külön határozattal dönt.

(5) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a családban élő személyek személyes iratait

b) nyilatkozat a család tagjainak egy főre jutó havi jövedelméről

(6) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

14. § [Hatályon kívül helyező rendelkezés]

Hatályát veszti A települési szociális ellátásokról szóló 10/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelet.

15. § [Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.