Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (XII.15.) önkormányzati rendelete

A reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról.

Hatályos: 2017. 12. 15

Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. A rendelet hatálya


1.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed Csengerújfalu Község (a továbbiakban: a község) közigazgatási területére.

(2) A község közigazgatási területén reklámot, reklámhordozót, cégért kialakítani és elhelyezni vagy közzétenni kizárólag településképi bejelentési eljárás alapján lehetséges.

(3) Csengerújfalu Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatáról 2/2004.(II.06.) rendeletben meghatározott helyi védelem alatt álló területen, és a településképi szempontból meghatározó területeken reklámot, reklámhordozót, cégért kialakítani és elhelyezni vagy közzétenni.


  1. Értelmező rendelkezések


2.§


(1) Ezen rendelet alkalmazásában:

1.           Hirdető-berendezés, hirdetőtábla: minden olyan a KRESZ-ben, illetve ágazati szabványban nem szereplő tábla, eszköz, amelynek az a célja, hogy a közterületen közlekedők figyelmét felhívja valamilyen szolgáltatásra, gyártmányra, termékre, eseményre, létesítményre.

2.           Önálló hirdető-berendezés: minden olyan hirdető- berendezés, amely nem építményen vagy nem építményhez rögzítetten kialakított.  1. A reklámok méretére vonatkozó településképi követelmények


3.§


(1) Helyi egyedi védelem alatt álló épülethomlokzaton l m2 -nél nagyobb reklámtábla nem helyezhető el kivéve, ha annak helyét az épület építésével egyidejűleg kiképezték;

(2) Településképileg meghatározó területen, helyi egyedi védett épületen, helyi védett területen, műemléki jelentőségű területen vagy műemléki környezet területén álló épület homlokzatán az ingatlant használó vállalkozások számára, rendeltetési egységenként vagy üzletenként legfeljebb 1 db, az adott épülethez megtervezett és elkészített, homlokzati síkra merőleges, a homlokzat nyílásrendjével és építészeti tagozataival összehangolt nagyságú és kialakítású cégér elhelyezhető.  1. A reklámok közzétételének technológiájára, módszerére és eszközeire vonatkozó településképi követelmények


4.§


(1) Helyi egyedi védelem alatt álló épület

a) tetőfelületén hirdető-berendezés, hirdetőtábla, plakát, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, háttérvilágítással ellátott, LED-kijelzőként vagy futófénnyel üzemelő reklámberendezés, nem helyezhető el;

b) egyéb közterületről látható homlokzatán hirdető-berendezés, hirdetőtábla, plakát, reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés, háttérvilágítással ellátott, LED-kijelzőként vagy futófénnyel üzemelő reklámberendezés, a 3.§ (1) kivételével nem helyezhető el;

c) elő-, vagy oldalkertjében, vagy a kerítésen (épületközben) reklám-, illetve hirdető berendezés nem helyezhető el.

(2) A reklámhordozó folyamatos karbantartása, tisztántartása a reklámhordozó tulajdonosának és a reklám közzétevőjének egyetemleges feladata és kötelessége,


  1. Az elhelyezhető reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések formai követelményeire vonatkozó településképi követelmények


5.§


(1) Helyi területi védelem alatt álló építészeti térben közterületen hirdetőtábla, plakát, reklámhordozó csak a főépítészi véleményezését követően helyezhető el.

(2) Helyi egyedi védelem alatt álló épületen cégér LED-kijelzővel vagy futófénnyel üzemelő technológiával nem látható el.


6.Az elhelyezhető reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések anyaghasználatára

 vonatkozó településképi követelmények


6.§


Helyi területi védelem alatt álló területen a Jegyző minden esetben vizsgálja az elhelyezhető reklámhordozók épülethez, környezethez való illeszkedését, az alkalmazott anyag és színhasználatot.


(2) Építési reklámháló kihelyezésének engedélyezési kérelme esetén, az építési tevékenységnek az építési hálóval történő indokolt védelme idejére eltérés engedélyezhet, amennyiben az érintettek vállalják, hogy építésinapló-bejegyzéssel igazolják a felújítás megkezdését, illetve ha építési napló vezetésére nem áll fent kötelezettség, úgy vállalják ennek vezetését, és ezzel igazolják a felújítás megkezdését. 

(2) Építési reklámhálót csak építési állványzatra lehet feltenni.


7. Záró rendelkezések


7.§


(1) E rendelet 2017. december 15. napján, 20.00. órakor  lép hatályba

/:Zsiga Mihály:/                                                                                     /:Dr. Simai Zoltán:/

  Polgármester                                                                                          Címzetes Főjegyző