Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 08. 13- 2019. 11. 05

Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 132. § (4) bekezdés g) pontjaiban, valamint a 134/E. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések


1.A rendelet célja


1. §

A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – az Önkormányzat anyagi teljesítő képességére is figyelemmel – meghatározza a szociálisan rászorultak részére nyújtandó, illetve nyújtható, pénzbeli, vagy természetbeni ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.


2.Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a)szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás a(z):

aa)       települési támogatás,

ab)       Bursa Hungarica

b)természetben nyújtott szociális ellátás:

            ba)       települési támogatás,

            bb)       köztemetés


c) tartósan beteg: háziorvos vagy szakorvos által igazolt, három hónapnál hosszabb ideig tartó betegség, krónikus betegség.


3. Eljárási rendelkezések


3. §


 1. A pénzbeli és természetbeni települési támogatás iránti kérelem az 1. mellékletbe foglalt, erre rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Csengerújfalui Kirendeltségén (4764 Csengerújfalu Kossuth u. 102.).


 1. Rendkívüli gyógyszersegély iránt benyújtott kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.


 1. A gyermek, és a nagykorú - 24. évét be nem töltött - fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt települési támogatás (továbbiakban: támogatás) megállapításához csatolni kell a jövedelemigazolásokat és a segélyezésre okot adó körülmények igazolására szolgáló iratokat.


 1. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt települési támogatás iránti kérelmet, a 2. mellékletében meghatározott, az erre rendszeresített formanyomtatványon, a haláleset bekövetkezésétől számított 30 napon belül lehet benyújtani a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Csengerújfalui Kirendeltségén (4764 Csengerújfalu Kossuth u. 102.), és csatolni kell hozzá az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatának fénymásolatát, valamint a temetés költségeiről szóló eredeti számlát. A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező jövedelemigazolásait.


 1. Pénzbeli tanulmányi támogatás megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a szülők jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát. A kérelmet a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Csengerújfalui Kirendeltségén (4764 Csengerújfalu Kossuth u. 102.), lehet benyújtani. A pénzbeli tanulmányi támogatás kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Csengerújfalui Kirendeltsége gondoskodik.


 1. Gyógyszer-kiadások viseléséhez nyújtott támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők jövedelemigazolásait, vagyonnyilatkozatát, valamint a kérelmező háziorvosa igazolását a gyógyszerköltségekről.


 1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők jövedelemigazolásai, vagyonnyilatkozatát, valamint a lakott lakás vagy ház nagyságáról hitelt érdemlő igazolást.


 1. Az aktív korúak ellátása iránt benyújtott támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását a nyilvántartásba vételről és együttműködési napok számáról, valamint a kérelemhez mellékelni kell a közös háztartásban élők jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát.


 1. Az e rendeletben szabályozott ellátási formák költségvetési forrását az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

4.A települési támogatás kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályai

4.§


(1) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Csengerújfalui Kirendeltségén keresztül a jogosultság megállapítását követő hónap 5. napjáig a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, postai úton vagy készpénzben történik. Az eseti jellegű ellátás kifizetése a megállapítást követő 15 napon belül postai úton vagy készpénzben kerül biztosításra, amely természetbeni ellátás esetében a szolgáltatónak is utalható.

(2) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Csengerújfalui Kirendeltsége bármikor jogosult ellenőrizni.

(3) A települési támogatás felhasználásának ellenőrzése keretében a felhasználást alátámasztó dokumentum (számla, nyugta, stb.) becsatolására hívható fel a támogatott, illetőleg az eljárás teljes szakaszában a kérelemben benyújtott adatok helytállóságának ellenőrzésére a felhasználás rendeltetésszerűségére vonatkozóan helyszíni szemle tartható, a lakókörnyezet megtekinthető és környezettanulmány készíthető.

(4) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy a Közös Önkormányzati Hivatal Csengerújfalui Kirendeltsége az ellátás megszüntetése iránt intézkedik.

(5) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatás megtéríttetése a Szt. szabályai szerint történik. 

(6) A kérelmező egyéb szociális juttatásairól a döntéshozó a PTR rendszeren keresztül tájékozódik.

II. Fejezet

Pénzbeli ellátások


5.Települési támogatás

5. §

 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv) 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl

a)rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező

aa) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy

ab) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági

fok megállapítása)

b)létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező

ba) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, vagy

bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény, betegség, önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség okán igazolt módon veszélyeztetve van.

6. §

 1. Vissza nem térítendő települési támogatás igényelhető:


a)átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került személy vagy család kiadásainak mérséklésére

b)eseti gyógyszerkiadás mérséklésére (a továbbiakban: rendkívüli gyógyszersegély), így különösen:

ba) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel,

de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati

segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni, vagy

      bb) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti

gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni, vagy

c)gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra, vagy

d)elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra, vagy

 1. tanulmányok támogatására
 2. gyógyszer-kiadások viseléséhez, vagy
 3. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, vagy
 4. aktív korúak ellátására, vagy
 5. szemétszállítási díj támogatására, vagy
 6. étkezési térítési díj támogatására
 7. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat keretében.


 1. Visszatérítendő települési támogatás egyszeri, rendkívüli élethelyzetbe került személy vagy család részére igényelhető. Az igényelhető támogatás összege legfeljebb 50.000 Ft.
 2. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára ugyanazon rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra való hivatkozással 15 napon belül ismételten benyújtott kérelemre vagy hivatalból indult eljárására települési támogatás – kivéve elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás igénylése esetén – nem állapítható meg.

7. §

(1)Pénzbeli települési támogatásban részesíthető – a 9. §-ban foglalt kivételével - a létfenntartást veszélyeztető, vagy rendkívüli élethelyzetben lévő személy.

(2)A pénzbeli települési támogatás összegének egy alkalommal adható felső határa -  a 8. §-ban foglalt kivétellel - legfeljebb 10.000.- Ft.


 1. A kérelmekről a (5) bekezdésben, a 11. § (5) bekezdésében, valamint a 12. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel a Polgármester dönt.


 1. Természeti csapás (ár-, belvíz, vihar) vagy kivédhetetlen szándékos emberi magatartás miatt (pl.: a köztemetőben található síremlék ledöntése) krízis-helyzetbe került személy pénzbeli települési támogatásban részesíthető.


 1. A (4) bekezdés szerinti kérelmekről a Képviselő-testület dönt.


8. §


 1. Rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott települési támogatás iránti igény megállapításának a 7. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl további feltétele, hogy az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesül közgyógyellátásban.
 2. A rendkívüli gyógyszersegély egy alkalommal adható felső határa legfeljebb 50.000 Ft.
 3. A kérelmekről a Polgármester dönt.


9. §


 1. A gyermek, és a nagykorú - 24. évét be nem töltött - fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel nyújtott pénzbeli támogatásra igényelt települési támogatást a gyermekre, illetve a fiatal felnőttre kell megállapítani.


10. §


(1)Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra települési támogatás igényelhető.

(2)A támogatás összege a bemutatott temetési számla összegének 10%-a, de legfeljebb 15.000.- Ft.

(3) A kérelmekről a Polgármester dönt.


11. §


 1. Lakásfenntartási támogatás nyújtható azoknak a csengerújfalui lakóhelyű személyeknek, akiknek a település közigazgatási területén lakásuk van, a számlafizetés tényét közüzemi számlával igazolni tudják (gáz, áramdíj, víz  számla) és a lakás nagysága nem haladja meg a benne állandó bejelentéssel együttlakó három vagy több személy esetén személyenként a 40 m2-t, kétszemélyes háztartás esetén a 60 m2-t, egyedül élők esetén a 120 m2-t, valamint a közös háztartásban élők havi egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át és vagyonuk nincs.


 1.  A támogatást a fűtési idényre, azaz adott év október 15. napjától a következő április 15. napjáig lehet megállapítani.


 1. Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra naptári évenként egy alkalommal csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


 1. A támogatás egy hónapra jutó összege legfeljebb 5.000 Ft.


 1. Nem nyújtható támogatás annak az igénylőnek, aki lakását vagy annak részét albérlet, vagy más célú hasznosításra bérbe adja, vagy bármiképpen hasznosítja, és ebből bevétele származik.


 1. A kérelmekről a Képviselőtestület dönt.


12. §

 (1) Pénzbeli tanulmányi támogatás adható annak a csengerújfalui lakosnak, akinek gyermeke felsőfokú oktatási intézmény hallgatója és a család anyagi helyzetére való tekintettel a tanulmányok folytatása veszélyezteti a család megélhetését.

(2) Azonos jövedelmi viszonyok között élő kérelmezők közül előnyt élvez a tartósan fogyatékos gyermeket nevelő, a rokkant nyugdíjas, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő.

(3) A tanulmányi támogatás összege költségvetési éven belül 10 hónapra megállapítva, legfeljebb havi 10.000 Ft/hallgató.

(4) Tanulmányi támogatást az éves költségvetésben meghatározott előirányzat összegéig, az előző évi kötelezettségvállalásokra figyelemmel lehet megállapítani és folyósítani.

(5) Nem állapítható meg támogatás a szociálisan nem rászoruló személyek részére, illetve azon családoknak, ahol a külön élő szülővel szemben tartásdíj megállapítását bíróságon nem kezdeményezték.

(6) A kérelmekről a Polgármester dönt.


13. §


 1. Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az aktív korú csengerújfalui lakóhelyű lakosnak, akinek esetében az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a Tny. 52. §-ának (3) bekezdése szerinti okból szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapos együttműködéssel nem rendelkezik, feltéve, hogy saját maga és családjának a megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.


 1. A támogatás a jogosultat a három hónapos együttműködés megszerzéséig illeti meg, havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. Ha az ellátás nem a teljes hónapra jár, akkor az ellátás összege az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok számának szorzata.


 1. A kérelmekről a Polgármester dönt.


14. §

 1. A (2) bekezdés szerinti, az éves költségvetési keretben az erre a célra meghatározott keret erejéig gyógyszertámogatás nyújtható annak a csengerújfalui, tartósan, vagy krónikus beteg állandó lakosnak, akinek havi gyógyszerköltsége olyan magas, hogy annak viselése miatt támogatásra szorul, feltéve hogy az Sztv. szerinti közgyógyellátásban nem részesül.


 1. A gyógyszertámogatás megállapításának feltételei:


 1. közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élők esetében a 400%-át, valamint havi – szakorvos által rendelt - gyógyszerköltsége eléri, vagy meghaladja az egy főre jutó havi nettó jövedelem 10%-át.
 2. egyedül élő kérelmező 70. életévét betöltötte és havi – szakorvos által rendelt – gyógyszerköltsége eléri, vagy meghaladja havi nettó jövedelmének 10%-át.
 3. a közös háztartásban élők 70. életévüket betöltötték és havi – szakorvos által igazolt - gyógyszerköltsége eléri, vagy meghaladja az egy főre jutó havi nettó jövedelem 10%-át és vagyonuk nincs.
 1. A gyógyszerköltséget a háziorvos igazolja. Az igazolás beszerzéséről a kérelmező köteles gondoskodni.
 2. A gyógyszertámogatás ugyanazon kérelmezőre tekintettel évente egyszer nyújtható, melynek összege legfeljebb 50.000 Ft.
 3. A kérelmekről a Képviselőtestület dönt.


15. §.


 1. Iskolakezdési támogatás állapítható meg a Csengerújfalui lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen élő családok óvodás, általános iskolás, középiskolás és felsőoktatásban részt vevő nappali tagozaton tanulók és hallgatók részére.
 2. Az iskolakezdési támogatás megállapításának feltétele:

Támogatásra jogosult az a család, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350 %-át.”

 1. A kérelmekről a Képviselőtestület dönt.
III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások

6. Települési támogatás


16. §


 1. A (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott természetbeni települési támogatásban részesíthetők elsősorban azok a személyek, akik időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek és a családban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élők esetében annak 300 %-át és vagyona nincs.


(2)Természetbeni települési támogatás formái:

            a) élelmiszer

            b) ruhanemű

            c) gyógyszerkiváltás

            d) lakásfenntartási támogatás – tűzifa

            e) gyógyszertámogatás


(3)A (2) bekezdés a), b), c) pontjaiban meghatározott támogatások esetében összege legfeljebb 20.000 Ft, a d) pontjában meghatározott támogatás esetében legfeljebb 30.000 Ft támogatás nyújtható.


(4)A kérelmekről a Polgármester dönt.


7.Köztemetés

17. §

 1. A Képviselő-testület a köztemetéssel kapcsolatos hatáskörét a Polgármesterre ruházza át.


IV. Fejezet


8. Záró rendelkezések


18. §

(1) Ez a rendelet 2018. augusztus 13-án 11.00 órakor lép hatályba, de rendelkezéseit 2018.

      június 01. napjától kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2015.(VIII.14.)

       önkormányzati rendelet.
Csengerújfalu, 2018. augusztus 13./:Zsiga Mihály:/                                                                          /:Dr. Simai Zoltán:/

  polgármester                                                                               címzetes főjegyző

Mellékletek