Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2018. 08. 13- 2019. 11. 05


CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETE

4/2018. (VIII.13.)

Rendelete


-  Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról -Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el:ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §.


Csengerújfalu község közigazgatási jellemzői


(1) Csengerújfalu Község Önkormányzata állandó lakosságának száma    1181 fő.

Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Csengerújfalu Község Önkormányzat                                                                      Képviselő-testülete 

Székhelye: 4764 Csengerújfalu Kossuth u. 102.

       

(2) A Képviselőtestület önállóan, szabadon, demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve intézi a település közügyeit, gondoskodik a helyi közszolgáltatásokról, a helyi közhatalom önkormányzati típusú gyakorlásáról.


(3) Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2001.(IV.27.) rendelettel megállapított címert és zászlót használja a település jelképeiként. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE


2. §


(1) A Képviselőtestületet a Polgármesterrel együtt 5 fő képviselő alkotja.

(2)Határozatképes a Képviselő-testület, ha tagjaiból legalább 3 fő jelen van.

(3)Határozatképtelen a Képviselő-testület, ha az ülésen az a./ pont szerinti képviselői létszám nincs jelen, ebben az esetben az ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni.

(4)Minősített többségű döntéshez legalább három egynemű szavazatra van szükség.


3. §

Az önkormányzati képviselő


(1)   Az önkormányzati képviselők névsorát a 1. függelék tartalmazza.


(2) Az önkormányzati képviselők az általuk meghirdetett helyen és időben fogadóórát, fogadónapot tarthatnak. 

(3)Az önkormányzati képviselő kötelessége:

a) elháríthatatlan akadályoztatása esetén távolmaradását a polgármesternek, a bizottság elnökének bejelenteni,

b) felkérés esetén közreműködni a képviselő-testület, illetőleg a bizottság ténymegállapító és egyéb vizsgálataiban,

c) képviselői minőségéhez, közéleti tevékenységhez méltó magatartást tanúsítani, 

d) tartózkodni attól, hogy e minőségben megszerzett, vagy tudomására jutott információ maga és más előnyére, illetőleg hátrányára felhasználásra ne kerüljön,

e) Az önkormányzati képviselő a képviselő-testület ülésén kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztés elkészítésért felelőst és a döntés-tervezet benyújtásának határidejét. 

(4)A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülést megelőző napig a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Csengerújfalui Kirendeltsége Titkárságán köteles bejelenteni. 


4. §

A képviselő-testület ülése


(1)A Képviselőtestület szükség szerint, de legalább évi 6 alkalommal ülésezik. 


(2)Az alakuló ülés kötelező napirendjei:

a) Tájékoztató az önkormányzati választások végleges eredményéről

b) A képviselők, a polgármester eskütétele

c) Megbízólevelek átadása

d) Alpolgármester megválasztása

e) A Polgármester, Alpolgármester illetményének meghatározása

f) Az önkormányzat bizottságai tagjainak megválasztása


(3) A Képviselőtestület éves munkatervet hagy jóvá, amelyet a Polgármester készít elő a helyben működő pártok, társadalmi szervezetek, intézmények vezetői, közszolgáltatást nyújtó szervek, a bizottságok, valamint a jelentősebb gazdálkodó szervek vezetőinek javaslata figyelembevételével. A munkatervben nem szerepeltett javaslatról a Képviselőtestületet tájékoztatni kell. A munkaterv tartalmazza:

a.)  az ülések tervezett időpontjait, napirendjeit,

b.) a napirendek előadóit,

c.) meghatározza azokat a témaköröket, amelyek előzetes bizottsági állásfoglalást  igényelnek,

d.) rögzíti az előterjesztések elkészítésének határidejét,

e.) megjelölheti a meghívottak körét,

f.) egyéb szervezési feladatokat is meghatározhat.


5.§

A képviselőtestület előterjesztései


(1) A Képviselőtestület a tárgyalásra benyújtott írásos előterjesztések tartalmi és formai követelményeit a (2) bekezdés szerint határozza meg. Szóbeli előterjesztést a testület csak abban az esetben tárgyal, ha azt a tárgyalandó napirendek közé az ülésen felveszi. A szóbeli előterjesztésekkel kapcsolatban írásos anyag általában nem kerül kiadásra.


(2)  Az előterjesztés tartalmazza:

a.) a tárgy pontos meghatározása, annak áttekintése, hogy a téma korábban szerepelt-e már napirenden, abban milyen döntés született, a meghozandó döntés indokolása, az előkészítésben részt vevők megjelölése.


b.) a határozati javaslat, amely egyértelműen megfogalmazott rendelkező részből áll, az (esetleges) alternatív döntésre előterjesztett szakértői javaslatok egymástól világosan elkülönülő megfogalmazása, a végrehajtásért felelős szerv, személy megnevezése, a határidők megjelölése.

6.§

Az ülés összehívása


(1) A Képviselő-testület ülését Csengerújfalu Község Polgármestere, Alpolgármestere, együttes akadályoztatásuk esetén a Korelnök hívja össze.

(2) A meghívót és az írásos előterjesztéseket az ülés előtt 2 (két) nappal kell eljuttatni a képviselőkhöz és a meghívottakhoz, akár papír alapon, akár elektronikus úton.

(3)Rendkívüli érdek, vagy halaszthatatlan döntést igénylő ügyben az ülés formális meghívó nélkül telefonon, azonnal is összehívható.

(4)A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendi javaslatokat, előadókat és meghívottak körét. A meghívóban külön fel kell tüntetni, ha adott napirend szóban kerül előterjesztésre. 

(5) A Képviselőtestület ülése nyilvános, a testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény / Mötv. /  46. § (2) bek. a.-b./ pontja szerinti esetekben zárt ülést tart, a 46.§ c./ pontja szerinti esetekben zárt ülést tarthat. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

(6) A meghívót a településen helyben a szokásos módon ( Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségének hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel ) kell közzé tenni, az ülésen biztosítani kell az állampolgárok részvételének lehetőségét. A Polgármester adott napirend tárgyalásakor hozzászólási lehetőséget biztosíthat az állampolgároknak. A jelenlévők napirenden kívüli közérdekű bejelentést tehetnek. 


7.§

Az ülés vezetése


(1) A Képviselő-testület ülését Csengerújfalu Község Polgármestere, Alpolgármestere, vagy együttes akadályoztatása esetén a Korelnök vezeti.


(2) Az ülés rendje:

a) Az ülés megnyitása, a határozatképesség számszerű megállapítása.

b) Sürgősségi indítvány elbírálása.

c) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről; a Polgármester két ülés között tett kötelezettségvállalásairól.

d) Javaslat a napirendre, amelyről a Képviselő-testület általában vita nélkül, alaki határozat hozatala nélkül dönt, kivéve a sürgősségi indítványt.

(3)A Polgármester minden egyes előterjesztés felett vitát nyit. Az előadóhoz a Képviselőtestület tagjai és tanácskozási joggal meghívottak kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt választ kell adni.

(4)A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására a Képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet, erről a testület vita nélkül határoz.

A vita lezárását követően a napirend előadója választ adhat a hozzászólásokra.


(5) A Polgármester feladata a tanácskozás rendjének fenntartása. A rend biztosítása érdekében intézkedéseket tehet:

a) Figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, ha tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása.

b) Rendre utasíthatja azt, aki a Képviselőtestülethez méltatlan magatartást tanúsít.

c) Ismétlődő rendzavarás esetén, figyelmeztetés után a terem elhagyására kötelezheti a rendbontót és a Képviselőtestület vita nélkül dönt arról, hogy a továbbiakban részt vehet-e a tanácskozáson. E szabályt a települési képviselőre nem lehet alkalmazni.

d) Figyelmezteti a hozzászólót, ha mondanivalója eltér a tárgyalt témától, a figyelmeztetés eredménytelensége esetén megvonja a szót, amelynek következménye az, hogy az illető személy ugyanazon ügyben továbbá nem szólalhat fel.


8. §


A döntéshozatal módja


(1) A döntés (szavazás) előtt a jegyzőnek szót kell adni, az ülésvezető a jegyzőnek szót ad a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére. 


(2) A Polgármester árgyalási szünetet rendelhet el, a tanácskozás folytatását akadályozó körülmény felmerülésekor az ülést meghatározott időre félbeszakítja, vagy berekeszti.


(3) A bonyolultabb, több módosító indítvány előterjesztése, valamint a szóban tett javaslatról hozott döntés szó szerinti megfogalmazásának idejére a Polgármester az ülést szünet elrendelésével felfüggesztheti.


(4) A Polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról döntsön a testület.

(5) A határozat meghozatalához a jelenlevő képviselők több mint felének egybehangzó szavazata szükséges (egyszerű többség).


(6) A megválasztott képviselők több mint felének (3 fő) egybehangzó szavazata szükséges (minősített többség) az Mötv. 50.§-ában foglaltakon túl:

a sürgősségi indítvány elfogadásához,

helyi közügy önálló megoldásának vállalásához, illetőleg az arról történő lemondáshoz.


9.§

A szavazás módja

(1) A Képviselő-testület szavazatait nyílt szavazással, kézfelemeléssel hozza.


(2) Egyes esetekben, amelyről a Képviselő-testület határoz, az ülésvezető név szerinti szavazást rendelhet el. A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző egyenként olvassa a képviselők nevét, akik "igen"-nel, vagy "nem"-mel szavaznak, vagy tartózkodnak. A jegyző a szavazatokat a névsorban rögzíti, nyilatkozatukat a képviselők aláírásukkal hitelesítik.


(3) A nyílt szavazás eredményét az ülés vezetője állapítja meg, az esetleges téves számlálás miatt elrendeli a szavazás megismétlését.


(4) Ha a nyílt szavazás során szavazategyenlőség áll elő (a jelenlevők fele "igen", fele "nem" szavazata) a Polgármester még ugyanazon az ülésnapon elrendelheti a szavazás megismétlését.

(5) Titkos szavazás esetén a Képviselő-testület 3 fős szavazatszámláló bizottságot választ, a szavazás lebonyolítására. A szavazást a bizottság készíti elő, mely során a szavazólapokat, és azok összegyűjtéséhez szükséges urnát előkészíti, és a szavazólapokat kiosztja a Képviselők részére. A szavazás lebonyolítására a bizottság Képviselők által üres állapotban megtekintett, majd ezt követően lezárt urnát használ. A szavazat számlálás idejére a szavazatszámláló bizottság szünetet rendelhet el. A szavazás eredményét a bizottság ismerteti a Képviselő- testülettel, melyről az határozattal dönt. A titkos szavazásról, és annak eredményéről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. 


10.§

A sürgősségi indítvány


(1) Sürgősségi indítványt a Polgármester, és a képviselő terjeszthet elő. A sürgősség tárgyában a Képviselő-testület minősített többségű döntést hoz. A sürgősség elfogadása azt jelenti, hogy az indítványt a képviselő-testület első napirendi pontként tárgyalja meg.


(2) Ha a Képviselőtestület nem ismeri el a sürgősséget, úgy az ügyet egyszerű napirendként tárgyalja, a napirendek meghatározásakor dönti el, hányadik napirendként.


11.§

A kérdés


(1)Az ülés kezdetén közli a Polgármester a képviselők által már ülés előtt benyújtott kérdések tárgyát. A képviselők kérdéseiket a napirendek megtárgyalását követően mondhatják el, ezeket szóban, vagy írásban lehet megtenni. A kérdésre adott válasz elfogadásáról a Képviselőtestület vita nélkül határoz akkor, ha a kérdező a választ nem fogadta el. A kérdés és a válasz elmondásának időtartamáról a testület esetenként határoz.


12.§

Az ülés jegyzőkönyve


(1)A Képviselőtestület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az Mötv. 52. §-ában foglaltakon túl mellékletként: a meghívót, az írásos előterjesztéseket, jelenléti ívet.

Az ülésen a meghívott, vagy más jogcímen jelenlévő kérheti véleménye, javaslata, hozzászólása szó szerinti rögzítését a jegyzőkönyvben.

(2) A jegyzőkönyveket - a mellékleteivel együtt - a jegyző évente bekötteti. A jegyzőkönyvet a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltségének titkárságán tekinthetik meg az állampolgárok ügyfélfogadási időben, az Mötv. 52.§ (3) bekezdése szerint.


13.§

Lakossági fórumok


(1)A lakossági fórumokat, amelyek a lakosság közvetlen tájékoztatását szolgálják, a testület eseti döntései alapján kell szervezni. A települési képviselő lakossági fórumot szervezhet.

A lakossággal való kapcsolattartás formái:

a) A képviselő-testület üléseinek nyilvánosságára az Mötv. rendelkezései az irányadóak.

b) A képviselői fogadóóra,

c) Lakossági fórum (városi fórum, tanácskozás),

d) Hirdetőtábla,


(2) A Képviselőtestület minden év december hónapjában előre meghirdetett helyen és időpontban  közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás meghívóját a polgármester a közmeghallgatás tervezett időpontja előtt 2 nappal Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal  Kirendeltségének hirdetőtábláján közzéteszi.


14.§ 

A Képviselőtestület szervei

Bizottságok


(1) A Képviselőtestület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő, ellenőrzési feladatokat ellátó, önkormányzati ügyekben a Képviselőtestület által döntési jogkörrel is felruházható, egymással mellérendelt viszonyban álló, választott, testületként működő szervek.


(2) A Képviselőtestület állandó, és ideiglenes bizottságot hozhat létre. A fontosabb önkormányzati feladatkörökkel, közszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra állandó bizottságokat hoz létre.


(3) A Képviselő-testület az ideiglenes bizottságot meghatározott feladat elvégzésére, illetőleg meghatározott időre hozza létre, amely az idő eltelte, illetőleg a feladat elvégzése után automatikusan megszűnik, de szükség szerint a Képviselő-testület a működését meghosszabbíthatja. Az ideiglenes bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.


 (4) Az önkormányzat állandó bizottsága: Vagyonnyilatkozat kezelő és összeférhetetlenségi Bizottság ( 3 fő ) A Bizottság ellátja a Polgármester, az önkormányzati képviselők és a velük közös háztartásban élő házas – és élettársak, valamint gyermekük által tett vagyonnyilatkozatok nyilvántartását, ellenőrzését, vizsgálatát, illetve a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feladatokat. Ellátja az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal összefüggő, Mötv-ben meghatározott bizottsági feladatokat, és eredményéről jelentést tesz a Képviselő – testületnek.15.§


A bizottságok létrehozása


(1) A bizottságok taglétszámát és személyi összetételét a bizottsági munka hatékonyságának szempontjai határozzák meg.


(2) A Képviselőtestület megválasztott bizottságainak elnevezését, személyi összetételét a 2. függelék tartalmazza.


(2) A Képviselőtestület a bizottság létszámáról, összetételéről, feladatköréről a megalakításkor dönt, de azt képviselői indítványra módosíthatja.


16. §


A bizottság működése


(1) A bizottságok képviselő és nem képviselő tagjainak jogai és kötelezettségei a bizottsági működéssel összefüggésben azonosak.


(2)A bizottság működésének főbb szabályait az SZMSZ tartalmazza. A részletes működési szabályokat a bizottságok ügyrendjükben állapíthatják meg.


(3) A Képviselő – testület a Bizottságra átruházott hatásköröket és annak gyakorlásának feltételeit az ágazati szabályozást megállapító önkormányzati rendeletben, illetve az éves költségvetési rendeletben állapítja meg.


17.§


A bizottság ülése


(1)Az ülést az elnök hívja össze úgy, hogy az érdekeltek a meghívót és – ha készül – az előterjesztést az ülést megelőző legalább 2 (két) nappal kézhez kapják.


(2)A bizottságot a Polgármester indítványára az elnök köteles összehívni.


(3)A több bizottság feladatkörét érintő ügy napirendre tűzéséről a bizottságok elnökei kötelesek egymást tájékoztatni, illetőleg egymás ülésén a képviseletet biztosítani. A bizottságok elnökei megállapodhatnak adott téma együttes ülés keretében történő megtárgyalásáról.


(4)A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a megválasztott tagok több mint fele jelen van.


(5)A bizottság elnöke tájékoztatja a tervezett ülésről és napirendről a képviselőket, a Polgármestert és a jegyzőt.


(6)A bizottság tagja az ülésen köteles részt venni. Amennyiben az egy évben megtartott ülések több mint felén a tag nem vett részt, a bizottság elnökének javaslata alapján a Képviselőtestület, állást foglal a bizottsági tagság ügyében.


(7)A bizottság adott témakör feldolgozásához külső szakértőt is igénybe vehet, illetve felkérhet.


(8)A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.


18.§


A Polgármester


(1)A Polgármester a választópolgárok által közvetlenül megválasztott, főállású munkaviszonyban álló tisztségviselő.


(2)A Polgármester díjazásának megállapítása az Mötv. 71.§ (4) bekezdés c./ pontjában foglaltak szerint történik.


(3)Az Alpolgármester illetményét az Mötv. 80.§(1a) bekezdése értelmében a  Képviselőtestület állapítja meg.


(4)A Képviselőtestület törvényes képviselője a Polgármester, a Képviselőtestület a képviselet esetenkénti ellátásával az Alpolgármestert, a települési képviselőt, más személyt megbízhat. 


(5)A Polgármester feladatai a képviselő-testület céljaival, összhangban a következők:


a) biztosítja a Képviselőtestület demokratikus, széles nyilvánosság melletti működését,

b) a Képviselőtestület tevékenységéről tájékoztatja az együttműködő szervek vezetőit,

c) segíti a települési képviselők munkáját,

d) biztosítja a bizottságok jogainak érvényesülését és kötelezettségeinek teljesítését,

e) kapcsolatot tart a település társadalmi, politikai, civil és egyéb szervezeteivel,

f) rendszeres időközönként fogadóórát tart,

g) ápolja az önkormányzat hazai és nemzetközi kapcsolatait.


(6)A Polgármester a jogszabályban megállapított hatáskörei gyakorlásán túlmenően:


a) fogadja az önkormányzattal kapcsolatban álló külföldi partnerek képviselőit,

b) véleményt nyilvánít a település életét érintő kérdésekben,

c) nyilatkozik az írott és az elektronikus sajtónak, hírközlő szerveknek,

d) gyakorolja a reá ruházott hatásköröket.


(7)A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert, a Képviselő – testület következő ülésén történő tájékoztatási kötelezettsége mellett, a képviselő - testület utólagos jóváhagyásával, két ülés között legfeljebb 1.000.000 Ft erejéig kötelezettséget vállaljon az éves költségvetés terhére. A kötelezettségvállalás a kötelező és a szabadon vállalt önkormányzati feladatok ellátását, és az alapvető működtetést nem veszélyeztetheti. 

(8)A Képviselőtestület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök a következők:

a) méltányossági közgyógyellátás iránt beérkezett kérelmek elbírálása

b) temetési segély iránt benyújtott kérelmek elbírálása

c) köztemetés 

d) polgármesteri hatáskörben az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig önkormányzati segély biztosítása19. §


Az Alpolgármester


(1) A Képviselő-testület a tagjai közül a Polgármester javaslatára titkos szavazással, a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára a Polgármester munkájának a segítésére, illetve helyettesítésére 1 fő társadalmi megbízatású Alpolgármestert választ.


(2) Az Alpolgármester ellátja a Polgármester helyettesítését távolléte, vagy akadályoztatása esetén, ellátja továbbá a Polgármester által meghatározott feladatokat. Az Alpolgármester feladatait a Polgármester irányításával látja el.


(3) A társadalmi megbízatású Alpolgármester előre meghatározott és meghirdetett időpontokban tart fogadóórát, fogadónapot. A fogadóórák időpontját a helyben szokásos módon közzé kell tenni.


20. §

A jegyző


(1)A Jegyző feladatai

a) előkészíti a Képviselő-testület és a bizottság elé kerülő előterjesztéseket, illetőleg állást foglal azok jogszerűsége tekintetében,

b) a napirend előtti feladatok keretében tájékoztatja a testület az önkormányzatot érintő jogszabályi változásokról,

c) véleményt nyilvánít, állást foglal a Polgármester, az Alpolgármester, bizottság elnökének, képviselő kérésére jogértelmezési kérdésben,

d) igény szerint tájékoztatja a Képviselő-testületet a hivatal munkájáról, 

e) hetente kedden és csütörtökön 8,00 - 12,00 óráig fogadóórát tart a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén (4765 Csenger Ady Endre u. 14.) 

f) javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek, rendeleteinek felülvizsgálatára,

g) minden év december 31-ig felülvizsgálja az önkormányzati rendeletek hatályosulását, és a vizsgálat eredményéről beszámol a Képviselő-testületnek.21. §

Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal  


(1)A hivatal elnevezése: Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal  

      Székhelye:  4765 Csenger, Ady E. u. 14.

Postacím: 4765 Csenger, Postafiók 7.

Telefon: (44) 520-520

Telefax: (44)  520-523


(2) Az egységes hivatal szervezeti tagozódása:

a.)    Igazgatási Osztály

b.)    Városfejlesztési és Pénzügyi Osztály

e.) Kiemelt I. fokú Építésügyi Hatóság 

f.) Jegyzői Kabinet

g.) Pályázati és Beruházási Projekt Team


(3) Az Igazgatási Osztály alapvető feladatai hatósági, titkársági, szervezési, a művelődési, egészségügyi, ifjúsági és az oktatási-nevelési feladatok végrehajtása, szervezése, ellenőrzése. Civil szervezetekkel, vállalkozói szférával való kapcsolattartás


(4) A Városfejlesztési és Pénzügyi Osztály alapvető feladataiként ellátja a pénzügyekkel, a helyi adókkal, a költségvetéssel, könyvvitellel, anyaggazdálkodással, pénzügyi nyilvántartással, a belső és a FEUVE ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.


(5) Az I. fokú Építésügyi Hatóság, alapvető feladataként ellátja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvényből eredő feladatokat és hatásköröket.


(6) Jegyzői Kabinet alapvető feladataként ellátja

a) Képviselő-testület, illetve a Bizottságok elé kerülő előterjesztések, rendelet-, határozat-tervezetek előkészítése, azok végrehajtása,

b) Képviselő-testületi, Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek vezetése, azok nyilvántartása,

c) Rendeletek, határozatok nyilvántartása, városi honlapon történő megjelentetése, Képviselő-testületi, Bizottsági ülések jegyzőkönyveinek NJT rendszerben történő rögzítése

d) Ügyiratkezelés


(7) Pályázati és Beruházási Projekt Team alapvető feladataként ellátja

a) Az uniós, és hazai források bevonásával megvalósuló támogatások felhasználásának elősegítése érdekében közreműködik a nemzetközi, hazai, források felkutatásában, azok felhasználásában,

b) Tájékoztatást ad a folyamatban lévő, közösségi, és hazai pályázati lehetőségekről, az azokkal összefüggő finanszírozási kérdésekről

c) Figyelemmel kíséri a kistérséget érintő jelentősebb változásokat, a pályázati környezetet érintő jogszabályváltozásról rendszeres tájékoztatást ad,

d) Figyelemmel kíséri fejlesztési források, támogatások felhasználását biztosító pályázati kiírásokat, 

e) A folyamatban lévő projektek lebonyolítása során információt nyújt a támogatás lehívás, jogszabályi környezet aktuális szabályairól,

f) Közreműködik a folyamatban lévő projektek végrehajtásában.


(8) Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Székhelytelepülésének, Kirendeltségeinek munkarendje

hétfő-csütörtök:      7.30-tól – 16.00 óráig

pénteken:       7.30-tól – 13.00 óráig

Ebédszünet:          12.00-től – 12.30-ig munkanapokon.


(9)Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélfogadási ideje: 

I. fokú Építésügyi Hatóság:

      

hétfő-szerda:  8.00 – 12.00 óráig

csütörtök: 8.00 - 16.00 óráig


(10)Pénteken és ügyfélfogadási időn kívül a Hivatal nem fogad ügyfeleket, ide nem értve az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint beadott kérelmeket.

(11)A Polgármester fogadónapja, fogadóideje: hetente szerdai napokon 8.00– 12.00 óráig 


(12)  A Hivatal segíti a társadalmi és egyéb civil szervezetek, az önszerveződő közösségek működését, számukra helyiséget, hirdetési és sokszorosítási lehetőséget a Hivatal lehetőségeinek figyelembe vételével, külön eseti egyeztetés mellett biztosít.


(13) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény ( a továbbiakban: Nektv.) alapján kötött megállapodás szerint, a helyi nemzetiségi önkormányzat részére a Hivatal szakmai segítséget nyújt a hatósági ügyek intézéséhez, a nemzetiségi önkormányzat képviselőinek munkáját felkérésre közvetlenül segíti, feladatellátásához sokszorosítási, ügyviteli és adminisztrációs támogatást nyújt. Igény esetén, a Hivatal lehetőségein belül ellát szervezési és végrehajtási feladatokat, rendezvényeik lebonyolításához helyiséget biztosít.


(14) Az Önkormányzat Hivatala a nemzetiségi önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább harminchat órában, az önkormányzati feladat ellátásához, működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségeket az Önkormányzat viseli. 

(15)A Hivatal a nemzetiségi önkormányzat feladatellátásához – térítés mentesen – külön helységet biztosít a természetben a Csengerújfalu Kossuth u. 61. szám alatti ingatlanában. 

(16)Csengerújfalu Roma Helyi Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve megállapodás alapján Csengerújfalu Község Önkormányzat költségvetési szerveként működő Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal. 


22.§

Társulások


(14) A Képviselőtestület egyes hatósági, igazgatási, intézményirányítási, intézményfenntartói, illetve egyéb más feladatok ellátására jogi személyiségű társulást hozhat létre.23.§

Az iratkezelés szervezeti rendje


(1) Az iratkezelés szervezeti rendjére vonatkozó előírásokat, a közfeladatot ellátó szervezet iratkezelésére vonatkozó általános követelményeket, és annak szervezeti rendjére vonatkozó előírásokat a Jegyző iratkezelési szabályzatban szabályozza.


24. §

Az önkormányzat költségvetése, gazdálkodása és vagyona


 (1) A Képviselőtestület az éves költségvetését kétfordulós rendszerben, rendeletben állapítja meg.


(2) Az első forduló tárgyalásán elemzi az önkormányzatok számára kötelezően előírt és szabadon vállalt feladatait, gazdasági programot állít össze, amely számításba veszi a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségét, meghatározza a kiadási szükségleteket és azok gazdaságos, célszerű megoldásait. A program tartalmazza az igényeket, célkitűzéseket, ezek kielégítésének lehetőségeit, meghatározhatja a megvalósulás sorrendjét, illetve mindezek alternatíváit és hosszabb távú hatásait.


(3) A második forduló előtt a programot nyilvánosságra kell hozni, tárgyában esetenként közmeghallgatást lehet tartani. A második fordulóban a költségvetési törvényben előírt rendelkezések figyelembevételével önkormányzati költségvetési rendelet-tervezetet tárgyal meg a testület, amelyben elsőbbséget kell biztosítani a kötelező feladatoknak. (4) A költségvetési rendelet- tervezet előkészítése, és annak tervezése során a Polgármester, Jegyző, különös figyelmet fordítanak a költségvetés és az aktuális szakpolitikai prioritások közti kapcsolat viszonyának vizsgálatára, és értékelésére.


25.§

Az önkormányzat vagyona


(1) Az Önkormányzat az önkormányzati tulajdonával a törvény keretein belül önállóan rendelkezik.  


(2) Amennyiben a Képviselőtestület közös vagyont hoz létre, a közös vagyonnal kapcsolatos kérdésekről rendeletet kell alkotni.


(3) Az (1) bekezdés szerinti rendelet megalkotásához név szerinti szavazás szükséges.AZ ÖNKORMÁNYZAT DÖNTÉSEI


26. §

A rendelet alkotása


(1) A Képviselőtestület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, vagy annak végrehajtására rendeletet alkot, alkothat.


(2) Rendelet alkotását a Polgármester, képviselő, helyi társadalmi szervezet - vezető testülete és a jegyző kezdeményezheti. A kezdeményezést a Polgármesternek kell benyújtani, aki a hivatal és az illetékes bizottság bevonásával a tervezetet a testületnek benyújtja.


(3) Az állampolgárokra kötelezettséget előíró, illetve az egyes tervezetek vitája előtt – a testület döntése alapján – közmeghallgatást lehet tartani.


(4) Az előkészítés során a rendelet-tervezetet összhangba kell hozni a rendelet tárgyához kapcsolódó jogszabályokkal és azok keretein belül figyelembe kell venni a helyi érdekeket és szokásokat.


(5) A rendeletek kötelező szabályaihoz a testület jogkövetkezmények kapcsolását is előírhatja - szankció alkalmazása, jog megvonása. A rendelet elfogadását követően azt a helyben szokásos módon, Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Csengerújfalui Kirendeltségének hirdető táblájára történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni. A rendelet a közzétételt (közlést) követő nyolcadik napon lép hatályba. A Képviselőtestület a halaszthatatlan intézkedést, rendeletalkotást igénylő ügyek esetében elrendelheti a rendelet azonnali kihirdetését és hatályba léptetését.


(6) Helyben szokásos mód: hirdetőtábla. A közzététel módja: hirdetmény.


(7) A jegyző gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról, hatályosságának szükség szerinti vizsgálatáról, egységes szerkezetbe foglalásáról. Minden év december 31-ig biztosítja az önkormányzati rendeletek hatályosulásának vizsgálatát, melynek eredményéről beszámol a Képviselő- testületnek.


27. §


A határozat


(1) A Képviselőtestület jegyzőkönyvi rögzítéssel, nem számozott, illetve alaki határozat nélkül dönt:

a) a napirend meghatározásáról, 

b) az ügyrendi kérdésekről,

c) a kérdésekre adott válasz elfogadásáról,

d) végszavazás előtt az egyes módosító javaslatok elfogadásáról.


(2) A Képviselőtestület számozott határozata tartalmazza a testület döntését szó szerinti megfogalmazásban, a végrehajtás határidejét, a végrehajtásért felelős(ek) megnevezését.


(3) Az önkormányzati hatósági ügyben folyó eljárásra az Mötv-ben foglalt eltérésekkel, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt kell megfelelően alkalmazni.


(4) Az önkormányzat döntéseinek megjelölése:

a)  Határozat: Minden év január 1.-től december 31.-ig, folyamatos arab sorszámmal, év, hó, nap és CSKTH megjelöléssel.

Pl.: 1/2014. (I.01.) ……….


b) Rendelet: Minden év január 1.-től december 31.-ig, folyamatos arab sorszámmal, év, hó, nap és Önkormányzati Rendelete megjelöléssel.

Pl.: 1/2014. (I. 15.) Önkormányzati Rendelete (A hónap, nap a rendelet kihirdetésének napja.)


A határozatok kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.


28.§


A nemzetiségi önkormányzattal való együttműködés


A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését, az az államháztartásról szóló törvény, és a nemzetiségek jogairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az együttműködés részletes szabályairól együttműködési megállapodást köt a Nemzetiségi Önkormányzattal. 29. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) A Szabályzat függelékei: 

1. A képviselők név szerinti felsorolása

2. Képviselő- testület Bizottsága tagjainak név szerinti felsorolása

3. Csengerújfalu Község Önkormányzata közfeladata és szakmai alaptevékenysége kormányzati funkciókon történő ellátásáról kimutatás


(2)  Ez a rendelet 201. augusztus 13. napján 18.00 órakor lép hatályba. 


(3) Hatályát veszti: a Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet.
Csengerújfalu, 2018. augusztus 13.


  Zsiga Mihály                    Dr. Simai Zoltán

  polgármester                  címzetes főjegyző