Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018 (XI.19.) önkormányzati rendelete

az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 11. 19- 2021. 02. 01

CSENGERÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

9/2018.(XI.19.)

Rendelete

- az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól -


A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 21. § (1) és (3) bekezdésben és 131. § (1) bekezdésében, a 3 és 4. § tekintetében a Gyvt. 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


(1) Rendkívüli pénzbeli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át nem haladja meg és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, különösen:

a) ha a gyermek beteg és a szülő ezen okból, egy hónapot meghaladó időtartamú, táppénzes állományba kerül;

b) ha a gyermek átmeneti gondozását helyettes szülő látja el a gyermek családban történő visszakerülésének elősegítése érdekében;

c) egyik vagy mindkét szülő elvesztése, vagy munkanélkülivé válása esetén az árvaellátás vagy munkanélküli ellátás folyósításának kezdetéig;

d) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt.

(2) A rendkívüli támogatás iránti kérelmek elbírálása során elsősorban az a) és d) pontokban meghatározott életkörülményeket kell figyelembe venni.

(3) A rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (a családban bekövetkezett haláleset, baleset, a család lakásában bekövetkezett elemi kár, a gyermek súlyos betegsége) a képviselő-testület a jövedelem vizsgálatától eltekinthet.

(4) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmanként adható összege nem lehet több alkalmanként 10.000,-Ft-nál. 


2. §


(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás teljes vagy részösszege természetbeni formában is megállapítható:

a)    a védelembe vett gyermek esetében a védelembe vétel időtartamára;

b)   ha a gyermek napközbeni ellátásáért, vagy a részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásért, illetve egyéb ellátásért fizetendő térítési díj megfizetése az arra köteles személy által nem biztosított,

c)   ha a szülő, illetve törvényes képviselő életviteléből arra lehet következtetni, hogy a támogatás összegének felhasználására a céltól eltérően kerülne sor.

(2)  A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében a támogatás alapvető formái:

a) élelmiszerek

b) közszükségleti cikkek

c) tanszerek vásárlása.

3. §


(1)  Az Önkormányzat gyermekjóléti alapellátások közül

a) gyermekek napközbeni ellátást,

b) gyermekjóléti szolgáltatást biztosítja.

c) a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások körében a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást biztosítja.

d) Intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetést biztosítja.

(2)    Az ellátásra jogosultak részére a gyermekjóléti alapellátásokat az Önkormányzat által fenntartott

a) gyermekjóléti szolgálat (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)

b) az önkormányzat által fenntartott óvoda, általános iskolai napközi, bölcsőde útján biztosítja.

(3) Az önkormányzat által fenntartott bölcsődébe történő felvétel a szülő, illetve a törvényes képviselő írásos kérelmére történik.

a) a gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

b) a körzeti védőnő

c) a háziorvos, házi gyermekorvos

d) a szakértői és rehabilitációs bizottság

e) a szociális és családgondozó

f) a gyermekjóléti szolgálat

g) a gyámhatóság is.

(4)  A kérelem benyújtása után a felvételről az - ellátott nyilvántartásba vétele után – az intézmény vezetője dönt, ám kötelező felvenni a

a)  védelembe vett gyermeket

b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket

c) a gyermeket, akit egyedülálló szülő nevel

d) a gyermeket, aki három vagy több gyermeket nevelő családban él,

e) amennyiben egészségügyi vagy szociális szempontból indokolt

f) a gyermeket, akinek édesanyja munkáltatói igazolással rendelkezik

(5)   A kérelemhez mellékelni kell a szülő munkáltatói igazolását, valamint a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható

(6)  Felvételkor az intézmény vezetője tájékoztatást ad az intézményi ellátás tartalmáról, ismerteti az intézmény házirendjét és szakmai programját.

(7)  A bölcsődei elhelyezés megszűnik az alábbi esetekben:

a) A gyermek másik bölcsődébe történő átíratásakor

b) Az ellátás megszűntetésének szülő általi kérelmezésekor

c) Amennyiben a bölcsőde orvosának megállapítása szerint a gyermek egészségügyi állapota miatt bölcsődei nevelésre-gondozásra alkalmatlan

d) Amennyiben a szülők többszöri felszólítás ellenére sem fizetik meg a térítési díjat, vagy a bölcsőde házirendjét rendszeresen és súlyosan megsértik

e) Amennyiben a gyermek óvodai felvételt nyert

f) Annak a nevelési-gondozási évnek az utolsó napján, amelyben a gyermek a harmadik (indokolt esetben a negyedik) életévét betölti.

(8)   Az intézmény vezetője az ellátás megszűnéséről írásban értesíti a szülőt, vagy a törvényes képviselőt. Ha az érintett a megszűnéssel nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény igazgatójához, illetve fenntartójához fordulhat.

(9) E rendeletben szabályozott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételére irányuló kérelmeket közvetlenül a gondoskodást nyújtó intézmények vezetőihez kell benyújtani. 


4. §


(1) A bölcsőde esetében a gyermekek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére, és a vele történő foglalkozására vonatkozó  (gondozására) vonatkozó intézményi térítési díjat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni, a térítési díj megállapítására a Gyvt. 146-151. §-ai az irányadóak, az étkeztetés térítési díját az 1. számú melléklet tartalmazza.


5. §


(1) A Biztos Kezdet Gyerekház működtetésével a fenntartó elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, és szülei számára biztosít a gyermek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, felzárkózást segítő, preventív jellegű szolgáltatásokat, mely során együttműködik a családok, és gyermekek számára szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel, elsősorban a család-és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekek nevelését, oktatását biztosító intézményekkel.

(2) A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes.


6.§


(1) Az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetést ( déli meleg főétkezés ) a szülő, a törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja az önkormányzat, helyben fogyasztás útján. Amennyiben akadály merül fel, a napi ételadagot a szülő, más törvényes képviselő, vagy általuk meghatalmazott elviheti, vagy részére az kiszállításra kerül.

(2) Az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat Csengerújfalu Konyha intézményen keresztül biztosítja.

(3) Az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés biztosítani kell, tekintet nélkül arra, hogy az érintett gyermek rendelkezik- e intézményi jogviszonnyal. Amennyiben intézményi jogviszonnyal nem rendelkezik az érintett, az állami normatíva igénylésekor az alábbiak szerint szükséges őket figyelembe venni:

a) 5 hónapos kortól 2,5 éves korig bölcsődés

b) 2,5 éves kortól 6 éves korig óvodás

c) 6 éves kortól 14 éves korig általános iskolás

d) 14 éves kortól 18 éves korig gimnáziumi tanuló.

(4) A szünidei étkeztetéssel kapcsolatos igénybejelentést Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Csengerújfalui Kirendeltségén, az erre a célra rendszeresített nyomtatványos szükséges benyújtani.


(1) Ez a rendelet 2018. november 19-én 20.00. órakor  lép hatályba.


k.   m.   f.

Zsiga Mihály                                                                                                               Dr. Simai Zoltán

polgármester                                                                                                               címzetes főjegyző