Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021. (XI.29.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 11 12:00- 2022. 04. 12

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 11.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021. (XI.29.) rendelet módosításáról

2022.04.11.

Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 132. § (4) bekezdés g) pontjaiban, valamint a 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A rendelet 4. § (5) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott természetbeni települési támogatásban részesíthetők elsősorban azok a személyek, akik időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek és a családban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át, egyedül élők esetében annak 650%-át és vagyonuk nincs.”

2. § Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése.

3. § Ez a rendelet 2022. április 11-én 12 órakor lép hatályba.