Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 24 20:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2022.05.24.

Csengerújfalu Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 915.430.664 Ft Költségvetési bevétellel

b) 243.885.303 Ft Költségvetési kiadással

c) 671.545.361 Ft Költségvetési többlettel

d) 68.926.716 Ft Finanszírozási bevétellel

e) 3.431.190 Ft Finanszírozási kiadással

f) 737.040.887 Ft Költségvetési maradvánnyal

g) 984.357.380 Ft Összes teljesített bevétellel

h) 247.316.493 Ft Összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet, 5. melléklet, 6. mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2. és a 3. mellékletek szerint fogadja el.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint, felújítási kiadásait pedig a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését, azon belül kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban a 9–12. mellékletben foglaltnak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Csengerújfalu Önkormányzati Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltnak megfelelően hagyja jóvá. Az intézmény kizárólag kötelező feladatokat lát el.

(5) A Csengerújfalu Mesevilág Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben foglaltnak megfelelően hagyja jóvá. Az intézmény kizárólag kötelező feladatokat lát el.

(6) Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programjait a 15. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat és intézményeinek maradványát a 16. melléklet szerint hagyja jóvá, annak felhasználását a 17. mellékletnek megfelelően engedélyezi.

(8) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. december 31-i állapot szerinti összevont mérlegét vagyonát a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2021. évi összevont eredménykimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá

3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

(3) Az önkormányzat a belső kontrollrendszer minőségét értékelő vezetői nyilatkozatot a 20. melléklet szerint tudomásul veszi, jóváhagyja.

4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. § Ez a rendelet 2022. május 24-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Csengerújfalu Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

107 894 102

94 475 468

94 475 468

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 665 514

20 766 450

20 766 450

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 083 000

27 424 070

27 424 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

35 761 217

36 044 804

36 044 804

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

22 114 371

7 933 371

7 933 371

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

36 773

36 773

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

95 649 336

156 920 861

140 458 059

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

95 649 336

156 920 861

140 458 059

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

303 697 914

666 726 144

659 758 767

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

303 697 914

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

666 726 144

659 758 767

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

654 108 230

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

3 600 000

3 600 000

3 041 629

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

300 000

300 000

249 292

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

3 200 000

3 200 000

2 748 455

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

43 882

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 987 210

14 987 210

17 471 311

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 000 000

6 747 734

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

31 496

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

716 715

716 715

248 303

5.4.

Tulajdonosi bevételek

600 000

600 000

5.5.

Ellátási díjak

6 848 994

6 848 994

6 548 561

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 014 741

3 014 741

2 093 906

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

806 760

806 760

938 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

225 430

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

637 881

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

225 430

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

225 430

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

525 828 562

936 709 683

915 430 664

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

43 765 244

65 694 853

65 694 853

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

43 765 244

65 694 853

65 694 853

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

3 231 863

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 231 863

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

43 765 244

65 694 853

68 926 716

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

569 593 806

1 002 404 536

984 357 380

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

236 652 062

293 513 534

209 266 150

1.1.

Személyi juttatások

97 334 191

107 489 114

99 074 569

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 361 518

12 381 710

11 632 244

1.3.

Dologi kiadások

96 939 159

145 029 464

83 873 235

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 782 194

24 697 194

12 916 250

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 735 000

2 616 052

1 769 852

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

25 000

1 331 052

1 331 052

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

634 829

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

650 171

318 800

1.18.

Tartalékok

2 500 000

1 300 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

332 010 554

705 459 812

34 619 153

2.1.

Beruházások

304 504 674

677 804 115

6 963 457

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

27 505 880

27 655 697

27 655 696

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

568 662 616

998 973 346

243 885 303

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 431 190

3 431 190

3 431 190

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 431 190

3 431 190

3 431 190

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 431 190

3 431 190

3 431 190

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

572 093 806

1 002 404 536

247 316 493

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-42 834 054

-62 263 663

671 545 361

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

40 334 054

62 263 663

65 495 526

2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

Önkormányzatok működési támogatásai

107 894 102

94 475 468

94 475 468

Személyi juttatások

97 334 191

107 489 114

99 074 569

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

95 649 336

156 920 861

140 458 059

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 361 518

12 381 710

11 632 244

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

96 939 159

145 029 464

83 873 235

Közhatalmi bevételek

3 600 000

3 600 000

3 041 629

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 782 194

24 697 194

12 916 250

Működési bevételek

14 987 210

14 987 210

17 471 311

Egyéb működési célú kiadások

3 735 000

2 616 052

1 769 852

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

2 500 000

1 300 000

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Állami megelőlegező

3 231 863

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

222 130 648

269 983 539

258 678 330

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

236 652 062

293 513 534

209 266 150

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

38 188 973

28 808 947

28 808 947

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

38 188 973

28 808 947

28 808 947

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

0

0

0

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltóbevételek

ÁHT-m belüli megelőlegezések visszafizetése

3 431 190

3 431 190

3 431 190

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

38 188 973

28 808 947

28 808 947

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

3 431 190

3 431 190

3 431 190

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

260 319 621

298 792 486

287 487 277

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

240 083 252

296 944 724

212 697 340

Költségvetési hiány:

#ÉRTÉK!

23 529 995

-

Költségvetési többlet:

-

-

49 412 180

Bruttó hiány:

#ÉRTÉK!

-

-

Bruttó többlet:

20 236 369

1 847 762

74 789 937

3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

303 697 914

666 726 144

659 758 767

Beruházások

304 504 674

677 804 115

6 963 457

2.

1.-ből EU-s támogatás

662 748 230

654 108 230

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

27 505 880

27 655 697

27 655 696

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

Önkormányzati feladatfinanszírozás

8.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

9.

Részesedés értékesítése

225 430

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

303 697 914

666 726 144

659 984 197

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

332 010 554

705 459 812

34 619 153

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

27 505 880

36 885 906

36 885 906

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

27 505 880

36 885 906

36 885 906

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

0

0

0

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

27 505 880

36 885 906

36 885 906

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

0

0

0

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

331 203 794

703 612 050

696 870 103

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

332 010 554

705 459 812

34 619 153

27.

Költségvetési hiány:

#ÉRTÉK!

38 733 668

-

Költségvetési többlet:

-

-

625 365 044

28.

Bruttó hiány:

#ÉRTÉK!

1 847 762

-

Bruttó többlet:

-

-

662 250 950

4. melléklet

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

Csengerújfalu Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

107 894 102

93 747 824

93 747 824

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 665 514

20 766 450

20 766 450

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 083 000

27 424 070

27 424 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

35 761 217

36 044 804

36 044 804

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

22 114 371

7 205 727

7 205 727

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

36 773

36 773

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

87 813 221

148 826 641

132 363 839

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

87 813 221

148 826 641

132 363 839

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

303 697 914

666 726 144

659 758 767

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

303 697 914

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

666 726 144

659 758 767

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

654 108 230

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

3 600 000

3 600 000

3 041 629

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

300 000

300 000

249 292

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

3 200 000

3 200 000

2 748 455

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

43 882

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 987 210

14 987 210

17 471 311

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 000 000

6 747 734

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

31 496

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

716 715

716 715

248 303

5.4.

Tulajdonosi bevételek

600 000

600 000

5.5.

Ellátási díjak

6 848 994

6 848 994

6 548 561

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 014 741

3 014 741

2 093 906

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

806 760

806 760

938 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

225 430

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

637 881

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

225 430

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

225 430

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

517 992 447

927 887 819

906 608 800

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

43 765 244

65 694 853

65 694 853

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

43 765 244

65 694 853

65 694 853

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

3 231 863

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 231 863

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

43 765 244

65 694 853

68 926 716

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

561 757 691

993 582 672

975 535 516

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

228 815 947

284 691 670

200 444 286

1.1.

Személyi juttatások

91 986 603

101 075 382

92 660 837

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 525 405

11 403 081

10 653 615

1.3.

Dologi kiadások

95 286 745

143 599 961

82 443 732

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 782 194

24 697 194

12 916 250

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 735 000

2 616 052

1 769 852

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

25 000

1 331 052

1 331 052

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

634 829

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

650 171

318 800

1.18.

Tartalékok

2 500 000

1 300 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

332 010 554

705 459 812

34 619 153

2.1.

Beruházások

304 504 674

677 804 115

6 963 457

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

27 505 880

27 655 697

27 655 696

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

560 826 501

990 151 482

235 063 439

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 431 190

3 431 190

3 431 190

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 431 190

3 431 190

3 431 190

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 431 190

3 431 190

3 431 190

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

564 257 691

993 582 672

238 494 629

ZÁRSZÁMADÁSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-42 834 054

-62 263 663

671 545 361

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

40 334 054

62 263 663

65 495 526

5. melléklet

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

Csengerújfalu Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

727 644

727 644

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

727 644

727 644

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 836 115

8 094 220

8 094 220

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

7 836 115

8 094 220

8 094 220

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

0

0

0

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

0

0

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7 836 115

8 821 864

8 821 864

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

7 836 115

8 821 864

8 821 864

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

7 836 115

8 821 864

8 821 864

1.1.

Személyi juttatások

5 347 588

6 413 732

6 413 732

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

836 113

978 629

978 629

1.3.

Dologi kiadások

1 652 414

1 429 503

1 429 503

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

7 836 115

8 821 864

8 821 864

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

0

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

7 836 115

8 821 864

8 821 864

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

0

0

0

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

0

0

0

6. melléklet

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

Csengerújfalu Község Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)
(+/-)

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

Csapadékvíz elvezető pályázat I. ütem TOP-2.1.3-16-.SB2-2019-00003

292 735 000

299 720 000

0

Csapadékvíz elvezető pályázat II. ütem TOP-2.1.3-16-.SB2-2021-000041

0

363 028 230

0

Közfoglalkoztatási mintaprogram eszközbeszerzés ( hídgyűrű, tárolósátor)

3 782 248

5 104 714

5 104 714

Eszköz beszerzés (kamera renszer, reflektor, éjjellátó, számítógép)

0

978 612

978 612

Beruházás saját erő

7 987 426

7 987 426

0

Konyha eszközbeszerzés (fagyasztószekrény)

0

105 000

0

Óvoda eszközbeszerzés (porszívó, hűtőszekrény, számítógép)

0

880 133

880 131

ÖSSZESEN:

304 504 674

677 804 115

6 963 457

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

MFP temető infrastrutúra ravatalozó felújítás

27 505 880

29 576 080

27 655 696

ÖSSZESEN:

27 505 880

29 576 080

27 655 696

9. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Csengerújfalu Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

107 894 102

94 475 468

94 475 468

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 665 514

20 766 450

20 766 450

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 083 000

27 424 070

27 424 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

35 761 217

36 044 804

36 044 804

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

22 114 371

7 933 371

7 933 371

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

36 773

36 773

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

95 649 336

156 920 861

140 458 059

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

95 649 336

156 920 861

140 458 059

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

303 697 914

666 726 144

659 758 767

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

303 697 914

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

666 726 144

659 758 767

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

662 748 230

654 108 230

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 600 000

3 600 000

3 041 629

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

300 000

300 000

249 292

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

3 200 000

3 200 000

2 748 455

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

43 882

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 288 988

6 288 988

8 748 077

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 000 000

6 476 875

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

31 496

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

716 715

716 715

206 693

5.4.

Tulajdonosi bevételek

600 000

600 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 165 513

1 165 513

241 512

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

806 760

806 760

938 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

225 430

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

628 071

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

225 430

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

225 430

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

517 130 340

928 011 461

906 707 430

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 500 587

63 430 196

63 430 196

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 500 587

63 430 196

63 430 196

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

3 231 863

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

3 231 863

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

41 500 587

63 430 196

66 662 059

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

558 630 927

991 441 657

973 369 489

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

185 654 705

236 155 448

157 735 018

1.1.

Személyi juttatások

68 737 655

78 202 378

70 484 577

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 098 994

7 941 694

7 288 797

1.3.

Dologi kiadások

78 800 862

121 398 130

65 275 542

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 782 194

24 697 194

12 916 250

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 735 000

2 616 052

1 769 852

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

2 500 000

1 300 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 500 000

1 300 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

332 010 554

704 474 679

33 739 022

2.1.

Beruházások

304 504 674

676 818 982

6 083 326

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

27 505 880

27 655 697

27 655 696

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

517 665 259

940 630 127

191 474 040

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

43 465 668

50 811 530

47 617 204

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 431 190

3 431 190

3 431 190

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

40 034 478

47 380 340

44 186 014

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

43 465 668

50 811 530

47 617 204

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

561 130 927

991 441 657

239 091 244

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

53

Ebből választott tisztségviselők

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

44

10. melléklet

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés

Csengerújfalu Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

107 894 102

93 747 824

93 747 824

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 665 514

20 766 450

20 766 450

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 083 000

27 424 070

27 424 070

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

35 761 217

36 044 804

36 044 804

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

22 114 371

7 205 727

7 205 727

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

36 773

36 773

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

87 813 221

148 826 641

132 363 839

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

87 813 221

148 826 641

132 363 839

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

303 697 914

666 726 144

659 758 767

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

303 697 914

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

666 726 144

659 758 767

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

662 748 230

654 108 230

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

3 600 000

3 600 000

3 041 629

4.1.

Építményadó

300 000

300 000

249 292

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

3 200 000

3 200 000

2 748 455

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

100 000

43 882

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

6 288 988

6 288 988

8 748 077

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 000 000

6 476 875

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

31 496

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

716 715

716 715

206 693

5.4.

Tulajdonosi bevételek

600 000

600 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 165 513

1 165 513

241 512

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

806 760

806 760

938 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

225 430

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

628 071

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

225 430

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

225 430

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

509 294 225

919 189 597

897 885 566

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

41 500 587

63 430 196

63 430 196

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 500 587

63 430 196

63 430 196

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

3 231 863

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 231 863

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

41 500 587

63 430 196

66 662 059

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

550 794 812

982 619 793

964 547 625

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

177 718 590

227 333 584

148 913 154

1.1.

Személyi juttatások

63 390 067

71 788 646

64 070 845

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 162 881

6 963 065

6 310 168

1.3.

Dologi kiadások

77 148 448

119 968 627

63 846 039

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

24 782 194

24 697 194

12 916 250

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 735 000

2 616 052

1 769 852

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

2 500 000

1 300 000

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 500 000

1 300 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

332 010 556

704 474 679

33 739 022

2.1.

Beruházások

304 504 676

676 818 982

6 083 326

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

27 505 880

27 655 697

27 655 696

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

509 729 146

931 808 263

182 652 176

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

43 465 668

50 811 530

47 617 204

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 431 190

3 431 190

3 431 190

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

40 034 478

47 380 340

44 186 014

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

43 465 668

50 811 530

47 617 204

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

553 194 814

982 619 793

230 269 380

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés

Csengerújfalu Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása

03

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

0

727 644

727 644

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

727 644

727 644

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

7 836 115

8 094 220

8 094 220

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

7 836 115

8 094 220

8 094 220

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

0

0

0

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

7 836 115

8 821 864

8 821 864

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

7 836 115

8 821 864

8 821 864

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

7 936 115

8 821 864

8 821 864

1.1.

Személyi juttatások

5 347 588

6 413 732

6 413 732

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

936 113

978 629

978 629

1.3.

Dologi kiadások

1 652 414

1 429 503

1 429 503

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

7 936 115

8 821 864

8 821 864

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

0

0

0

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

0

0

0

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

0

0

0

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

0

0

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

7 936 115

8 821 864

8 821 864

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

2

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

Megnevezés

Csengerújfalu Község Önkormányzata

01

Feladat megnevezése

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása

04

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

2.1.

Beruházások

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet

Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Csengerújfalu Önkormányzati Konyha

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

8 698 172

8 698 222

8 717 042

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

270 859

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

41 610

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

6 848 944

6 848 994

6 548 561

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 849 228

1 849 228

1 852 394

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

3 618

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

8 698 172

8 698 222

8 717 042

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

17 891 639

22 691 639

20 847 313

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 226 313

2 226 313

2 226 313

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

15 665 326

20 465 326

18 621 000

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

26 589 811

31 389 861

29 564 355

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

11 589 861

31 284 861

26 871 816

1.1.

Személyi juttatások

8 673 600

9 363 800

9 285 539

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 251 408

1 428 900

1 428 900

1.3.

Dologi kiadások

1 664 853

20 492 161

16 157 377

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

105 000

0

2.1.

Beruházások

105 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

11 589 861

31 389 861

26 871 816

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

3

3

3

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

14. melléklet

Csengerújfalu Mesevilág Óvoda Összes bevétel, kiadás

Költségvetési szerv megnevezése

Csengerújfalu Mesevilág Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

2021. évi eredeti előirányzat

2021. évi módosított előirányzat

2021. évi teljesítés

A

B

C

D

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

0

0

6 192

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

6 192

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

0

0

6 192

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

24 407 496

26 953 358

25 603 358

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

38 344

38 344

38 344

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

24 369 152

26 915 014

25 565 014

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

24 407 496

26 953 358

25 609 550

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

24 407 496

26 073 225

24 659 316

1.1.

Személyi juttatások

19 922 936

19 922 936

19 304 453

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 011 116

3 011 116

2 914 547

1.3.

Dologi kiadások

1 473 444

3 139 173

2 440 316

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

0

880 133

880 131

2.1.

Beruházások

0

880 133

880 131

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

24 407 496

26 953 358

25 539 447

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

5

5

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

15. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadási, hozzájárulások

EFOP-3.9.2-16 "Holnap itt fogant a mában."

Forintban!

Források

2020. előtt

2021.

2022.

2023.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

12 437 540

12 437 540

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Maradvány

658 847

63 500

722 347

-működési

0

Források összesen:

12 437 540

658 847

63 500

0

13 159 887

Kiadások, költségek

2020. előtt

2021.

2022.

2023.

Összesen

Személyi jellegű

8 043 224

8 043 224

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

4 394 316

658 847

63 500

5 116 663

Adminisztratív költségek

0

0

0

Összesen:

12 437 540

658 847

63 500

0

13 159 887

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése

Forintban!

Források

2020. előtt

2021.

2022.

2023.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

1 879 600

1 879 600

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Maradvány

863 600

482 600

381 000

1 727 200

működési

0

Források összesen:

482 600

381 000

0

2 743 200

Kiadások, költségek

2020. előtt

2021.

2022.

2023.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

1 879 600

482 600

381 000

2 743 200

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

482 600

381 000

0

2 743 200

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-SB2-2019-00003 Települési környezetvédelmi infrastuktúra

Forintban!

Források

2020 előtt

2021.

2022.

2023.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

322 707 000

322 707 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

322 707 000

0

0

322 707 000

Kiadások, költségek

2020 előtt

2021.

2022.

2023.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

292 735 000

292 735 000

Szolgáltatások igénybe vétele

14 287 500

15 684 500

29 972 000

Adminisztratív költségek

0

0

0

Összesen:

14 287 500

308 419 500

0

322 707 000

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.3-16-SB2-2021-00041 Települési környezetvédelmi infrastruktúra

Forintban!

Források

2020 előtt

2021.

2022.

2023.

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

397 699 466

397 699 466

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

397 699 466

0

0

397 699 466

Kiadások, költségek

2020 előtt

2021.

2022.

2023.

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

4 064 000

361 373 230

365 437 230

Szolgáltatások igénybe vétele

32 262 236

32 262 236

Adminisztratív költségek

0

0

Összesen:

4 064 000

393 635 466

0

397 699 466

16. melléklet

Csengerújfalu Község Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatás

Csengerújfalu Község Önkormányzat 2021. évi maradványkimutatás

Megnevezés

Sorszám

Önkormányzat

Konyha

Óvoda

Összesen

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

1

906 707 430

8 717 042

6 192

915 430 664

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

2

191 474 040

26 871 816

25 539 447

243 885 303

I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

3

715 233 390

-18 154 774

-25 533 255

671 545 361

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

4

66 662 059

20 847 313

25 603 358

113 112 730

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

5

47 617 204

47 617 204

II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

6

19 044 855

20 847 313

25 603 358

65 495 526

A./ Alaptevékenység marfadványa (=+-I+-II)

7

2 692 539

70 103

2 762 642

05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

8

0

06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

9

0

III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

10

0

07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

11

0

08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

12

0

IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

13

0

B./ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)

14

0

C./ Összes maradvány (=A+B)

15

734 278 245

2 692 539

70 103

737 040 887

D/ Alaptevékenysség kötelezettségvállalással terhelt maradványa

16

0

E./ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

17

734 278 245

2 692 539

70 103

737 040 887

F./ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18

0

G./ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

19

0

17. melléklet

Csengerújfalu Község Önkormányzat 2021. évi maradványfelhasználásra tett javaslat

Csengerújfalu Község Önkormányzat 2021. évi maradványfelhasználásra tett javaslat

Megnevezés

Önkormányzat

Konyha

Óvoda

Összesen

Működési maradvány

72027295

2692539

70103

74789937

Csapadékvíz levezető pályázat I. ütem

15684500

15684500

Csapadékvíz elvezető pályázat II. ütem

32262236

32262236

Közfoglalkoztatás bér előleg

8324598

8324598

Állami megelőlegező

3231863

3231863

Közfoglalkoztatásból származó árbevétel fel nem használt

3002403

3002403

Rendkívüli önkormányzati támogatás

1423307

1423307

Közművelődési pályázat

1000000

1000000

Szállítói tartozás

6999877

6999877

Konyha szállítói tartozás

2692539

2692539

Óvoda szállítói tartozás

70103

70103

Költségvetési évben esedékes ellátások

98511

98511

Felhalmozási maradvány

662250950

662250950

Csapadékvíz elvezető I. ütem

292735000

292735000

Csapadékvíz elvezető pályzat II. ütem

361373230

361373230

Önkormányzati beruházások saját erő

8142720

8142720

Összesen

734278245

2692539

70103

737040887