Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 01 08:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

2022.09.01.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 21. § (1) és (3) bekezdésben és 131. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a rendelet 4. § (1) aa) valamint ab) pontja vonatkozásában Csenger Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai, Csenger, Csengerújfalu, Csengersima, Szamosbecs, Szamosangyalos, Szamostatárfalva, Komlódtótfalu, Tyukod, Ura, Pátyod, Porcsalma Önkormányzatokhozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § ( 1) A rendelet területi hatálya Csengerújfalu Község Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

2. § (1) Rendkívüli pénzbeli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, különösen:

a) ha a gyermek beteg és a szülő ezen okból, egy hónapot meghaladó időtartamú, táppénzes állományba kerül;

b) ha a gyermek átmeneti gondozását helyettes szülő látja el a gyermek családban történő visszakerülésének elősegítése érdekében;

c) egyik vagy mindkét szülő elvesztése, vagy munkanélkülivé válása esetén az árvaellátás vagy munkanélküli ellátás folyósításának kezdetéig;

d) alkalmanként jelentkező többletkiadások – különösen a szociális válsághelyzetben levő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásának elősegítése, a gyermek nevelésbe vételének megszűnését követő gyámhivatali visszahelyezés, betegség vagy iskoláztatás miatt.

(2) A rendkívüli támogatás iránti kérelmek elbírálása során elsősorban az a) és d) pontokban meghatározott életkörülményeket kell figyelembe venni.

(3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás alkalmanként adható összege alkalmanként 50.000,-Ft.

(4) A kérelmekről Csengerújfalu Község Képviselő-testülete dönt.

3. § (1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni formában is megállapítható:

a) a védelembe vett gyermek esetében a védelembe vétel időtartamára;

b) ha a gyermek napközbeni ellátásáért, vagy a részére nyújtott egészségügyi szolgáltatásért, illetve egyéb ellátásért fizetendő térítési díj megfizetése az arra köteles személy által nem biztosított,

c) ha a szülő, illetve törvényes képviselő életviteléből arra lehet következtetni, hogy a támogatás összegének felhasználására a céltól eltérően kerülne sor. A támogatás összegének felhasználása a céltól eltérően történik, ha a szülő, vagy törvényes képviselő az önálló, mindennapi életvitel fenntartásához szükséges feltételekkel tartósan, vagy átmenetileg korlátozottan rendelkezik.

(2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében a támogatás alapvető formái:

a) élelmiszerek

b) közszükségleti cikkek

c) tanszerek vásárlása.

(3) A kérelmekről Képviselő-testület dönt.

4. § Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében biztosított gyermekjóléti alapellátások közül

a) Csenger Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Csenger Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által

aa) gyermekek napközbeni ellátása keretében a bölcsődei ellátást,

ab) gyermekjóléti szolgáltatás keretében a Család és Gyermekjóléti Központot és

ac)Család és Gyermekjóléti Szolgálatot;

b) Csenger Város Önkormányzatának fenntartásában gyermekek esélynövelő szolgáltatását keretében a Biztos Kezdet Gyerekházat

c) gyermekétkeztetést

ca) intézményi gyermekétkeztetés (ingyenes és kedvezményes),

cb) szünidei gyermekétkeztés

biztosítja.

5. § (1) Az önkormányzat által fenntartott bölcsődébe történő felvétel a törvényes képviselő írásos kérelmére történik. A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

a) a körzeti védőnő

b) a háziorvos, házi gyermekorvos

c) a szakértői és rehabilitációs bizottság

d) a szociális és családgondozó

e) a gyermekjóléti szolgálat

f) a gyámhatóság is.

(2) A kérelem benyújtása után a felvételről az - ellátott nyilvántartásba vétele után – az intézmény vezetője dönt, figyelemmel a Gyvt-nek a bölcsődei felvétel során előnyben részesítésre vonatkozó szabályaira.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a szülő munkáltatói igazolását, valamint a házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján közösségbe mehet.

(4) Az intézmény vezetője az ellátás megszűnéséről írásban értesíti a szülőt, vagy a törvényes képviselőt. Ha az érintett a megszűnéssel nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az intézmény igazgatójához, illetve fenntartójához fordulhat.

(5) E rendeletben szabályozott személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételére irányuló kérelmeket közvetlenül a gondoskodást nyújtó intézmények vezetőihez kell benyújtani.

6. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmet előterjeszteni, illetve a gyermek veszélyeztetettségére utaló jelzést megtenni közvetlenül a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjénél lehet.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatást külön eljárás nélkül lehet igénybe venni.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes.

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás megszűnésének eseteire és módjaira a gyermekvédelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház működtetésével a fenntartó elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, és szülei számára biztosít a gyermek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, felzárkózást segítő, preventív jellegű szolgáltatásokat, mely során együttműködik a családok, és gyermekek számára szolgáltatásokat nyújtó intézményekkel, elsősorban a család-és gyermekjóléti szolgálattal, valamint a gyermekek nevelését, oktatását biztosító intézményekkel.

(2) A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásainak igénybevétele térítésmentes.

8. § A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az intézményi gyermekétkeztetésért kell térítési díjat fizetni. Az étkeztetés térítési díját az 1. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetést ( déli meleg főétkezés ) a szülő, a törvényes képviselő nyilatkozatára hátrányos helyzetű gyermek, és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja az önkormányzat, helyben fogyasztás útján. Amennyiben akadály merül fel, a napi ételadagot a szülő, más törvényes képviselő, vagy általuk meghatalmazott elviheti, vagy részére az kiszállításra kerül.

(2) Az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetést az Csengerújfalu Község Önkormányzata által fenntartott Csengerújfalu Községi Konyha útján biztosítja.

(3) A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos igénybejelentést Csengerújfalu Polgármesteri Hivatalban, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében meghatározott nyilatkozat megtételével szükséges igényelni, mely nyomtatvány Csengerújfalu Polgármesteri Hivatalban igényelhető.

10. § Hatályát veszti az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 2/2021 (II.3.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén 8 órakor lép hatályba.

Zsiga Mihály
Polgármester

Magyari Ferenc
Jegyző

1. melléklet

Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

Megnevezés ellátott

Térítési díj (ft/fő/nap)

INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS

1.) Óvoda

Tízórai

115

Ebéd

340

Uzsonna

115

Összesen

570

2.)Általános iskola

Tízórai

140

Ebéd

380

Uzsonna

140

Összesen

660