Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

A szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 01 20:00- 2023. 04. 30 20:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

A szociális tűzifa juttatás szabályairól

2022.10.01.

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése valamint a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csengerújfalu Község közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. § (1) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként legalább 1 m³, de legfeljebb 3 m³ lehet.

(2) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

3. § . A benyújtott kérelmekről a Polgármester dönt.

2. A jogosultság feltételei

4. § Szociális célú tűzifa támogatásra az jogosult,

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át

b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

5. § Szociális célú tűzifa támogatásban elsősorban azt kell részesíteni, aki

a) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,

b) aktív korúak ellátására,

c) időskorúak járadékára,

d) települési támogatásra, vagy

e) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, lakhatási támogatásra jogosult

3. Eljárási szabályok

6. § A szociális tűzifa iránti kérelmet írásban kell benyújtani.

7. § Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

8. § Csengerújfalu lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak ott vehető figyelembe a háztartás tagjaként, ahol életvitelszerűen él.

9. § A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló tűzifa készlet határozattal kiutalásra nem került.

10. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

11. § Amennyiben a kérelmező a rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosult igényelte és kapta, az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 15.000,- Ft + ÁFA/m3, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére kell kötelezni.

12. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén 20 órakor lép hatályba, és 2023. április 30-án 20 órakor hatályát veszti.