Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezések rendjéről

Hatályos: 2022. 11. 04 20:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezések rendjéről

2022.11.04.

Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a rendeletben szabályozott díjmegállapítás tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerve véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csengerújfalu Község közigazgatási területén található lezárt és működő köztemetőre, annak létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra

Általános rendelkezések

2. § Halottat elhelyezni, elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a működő temetőben és temetkezési emlékhelyeken létesített temetési helyen lehet.

3. § (1) A csengerújfalui köztemető létesítéséről, fenntartásáról Csengerújfalu Község Önkormányzata gondoskodik.

(2) A működő köztemető Csengerújfalu Község Önkormányzata tulajdonát 31/2 helyrajzi számú ingatlanon lévő kivett temető megnevezésű ingatlan.

(3) Csengerújfalu Község Önkormányzata a köztemető üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

A temető használatának és igénybevételének szabályai

4. § (1) A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.

(2) Minden látogató köteles a temető környezetének védelmére, rendjének és tisztaságának megőrzésére.

5. § (1) A temetői rend:

(2) A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitva tartási rendjéről.

(3) A temető területére gépjárművel kizárólag a következő járművek hajthatnak be:

a) a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó jármű,

b) a mozgásokban korlátozott személyeket szállító jármű

c) azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges, nagy méretű eszközöket, anyagokat szállítanak.

A behajtást az üzemeltető engedélyezi és ellenőrzi.

(4) A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.

(5) A temetőbe állatot bevinni tilos, a segítő és szolgálati kutya kivételével.

(6) A temetőbe gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető. Avart, elszáradt koszorú- és virágmaradványt elégetni a temetőben tilos.

(7) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet kivinni.

(8) A temető területén a szemetelés tilos, bármely hulladékot az arra kijelölt gyűjtőhelyen kell elhelyezni. A temető területén vizet vételezni az arra kijelölt helyeken lehetséges.

6. § (1) A temető területén ültetendő növények esetében a következő szabályokat kell alkalmazni:

(2) A temető kerítésének vonalába élő sövényt kell telepíteni.

(3) A temető belső útjai mentén fasorokat kell telepíteni. A telepítendő fasornál lehetőség nyílik a temetőben temetési hely rendelkezési jogával bíró személyek számára emlékfa ültetésére. A fa fajtájáról ültetés előtt az üzemeltetővel egyeztetni kell, kiültetni csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad.

(4) A ravatalozó és egyéb kiszolgáló épületek környékét parkszerűen kell kialakítani és fenntartani.

(5) A sírok közötti utakra növényeket telepíteni nem lehet.

A temetési helyek gazdálkodásának szabályai

7. § A temetőben a temetésre használt helyek a következők:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely,

c) díszhely (díszsírhely, díszurnafülke),

d) sírbolt, (kripta),

e) urnasírhely,

f) urnafülke(kolumbárium)

g) urnasírbolt,

h) hamvak szétszórására kijelölt terület

8. § A temetési helyek megváltási díját, valamit az újraváltás díját az 1. melléklet tartalmazza.

A sírhelyek elhelyezése

9. § (1) A sírhelytáblák (parcellák) között legalább 3 méter széles utat kell hagyni.

(2) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter. A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 0,5 méter

A díszhelyek

10. § (1) Díszsírhelyek és díszurnahelyek a temető központi fekvésű területén kijelölt temetési helyek.

(2) A díszsírhelyeket és díszurnahelyeket a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai és a városi civil szervezetek javaslata alapján a képviselő-testület adományozhat díjmenetesen a díszpolgároknak, valamint azon személyeknek, akik a haza, a város a közélet javára, valamint a kultúra, az oktatás, a művészet, a tudomány területén végeztek kiemelkedő tevékenységet.

(3) Az adományozott díszhelybe az elhalt házastársa rátemethető. Az adományozott díszhelyek gondozási kötelezettségéről az adományozással egyidejűleg kell határozni.

11. § (1) A parcellákban és a sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyeket kijelölni.

(2) Előre megváltani a kettős sírhely második helyét lehet.

(3) A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a használati idő a következőképpen alakul.:

a) egyes és kettős sírhely 25 év

b) sírbolt 60 év

c) urnafülke és urnasírhely 10 év

d) urnasírbolt az üzemeltetővel kötött megállapodástól függően 60 év

(4) A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető, vagy a sírtábla nem kerül lezárásra, átrendezésre. A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

Építési szabályok a temető területén

12. § (1) A sírbolt építése során biztosítani kell, hogy a koporsó aljzata a talajjal érintkezzen.

(2) A sírgödröt az üzemeltető hozzájárulásával a földben lebomló anyaggal burkolni lehet, azonban a koporsó aljzatának a talajjal érintkeznie kell.

(3) Ülőhely, pad, egyéb, nem kegyeleti célú kihelyezése csak az üzemeltető előzetes értesítését követően lehetséges.

(4) A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az üzemeltető az építési munkákról nyilvántartást vezet, és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.

(5) Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltetőt előzetesen értesíteni szükséges.

(6) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 naptári napon belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő egy napon belül az üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.

(7) Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (különösen beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni, a maradékot a temetőből el kell szállítani.

A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak és növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

13. § (1) A sírgödör mélysége első koporsó esetén 2,2 méter, urna földbetemetése esetén 1,00 méter.

(2) Egy koporsó rátemetésére van lehetőség (kettős sírhelynél egymás mellett kettő), ebben az esetben a felső koporsó(k).

(3) A koporsós rátemetés után még kettő darab, egymás mellé helyezendő urnarátemetésre van lehetőség.

(4) A sírhelyek méretezése:

a) a felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 0,9 méter,

b) a felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2,1 méter, szélessége 1,6 méter,

c) a gyermek sírhely hosszúsága 0,9 méter, szélessége 0,6 méter.

14. § (1) A rendelet hatálybalépése után építendő sírboltokban legalább kettő koporsó, illetve urna számára kell helyet biztosítani, egyebekben az irányadó az elhelyezendő koporsók, illetve urnák száma.

(2) A koporsósírbolt belső méretei: hosszúsága 2,1 méter, szélessége koporsónként 0,9 méter.

(3) Az urnasírbolt belső méretei. hosszúsága 0,9 méter, szélessége 0,6 méter, majd elhelyezendő két urnaként még 0,6 méter.

15. § (1) A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.

(2) A sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra, meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet a közízlést, emlékezést sértő.

16. § (1) A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. A temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az üzemeltető jogosult.

(2) Tilos a temetési helyen, mellette, vagy mögötte a gondozáshoz használatos szerszámok és egyéb eszközök tárolása.

(3) A sírokra olyan növények telepíthetők, amelyek kifejlett magassága legfeljebb egy méter, valamint nem terjed túl a temetési hely területén. A sírokra örökzöld és lombhullató fát ültetni nem lehet.

17. § A temetési helyek gondozása során a következő körültekintő gondossággal kell eljárni:

a) a tevékenység ne sértse mások kegyeleti érzéseit,

b) a tevékenység mások sírgondozási tevékenységeit ne akadályozza,

c) a tevékenység az utakon való közlekedést ne akadályozza,

d) a tevékenység búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást,

e) a keletkező hulladékot a kijelölt gyűjtőedényekben kell elhelyezni, tilos a sírhelyek környékét felásni, a talajt elhordani, vagy sírfeltöltésre használni.

A temetési szolgáltatások feltételei

18. § (1) A temetkezési szolgáltatók, valamint a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők (sírgondozás, kőfaragó, temetői szolgáltatás) minden olyan megkezdett nap után, amelyen e vállalkozási tevékenységüket végzik, temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni.

(2) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit az üzemeltetési megállapodás szerint vehetik igénybe. A ravatalozó esetén az igényt – lehetőség szerint – a használat előtt legalább 3 munkanappal előbb kell bejelenteni.

(3) Az üzemeltető az igénylők számára a létesítmény átadását nem tagadhatja meg, kivéve a más vállalkozó részéről történő korábbi lefoglalást.

(4) A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni a következők szerint:

a) a vállalkozó saját telephelyére vagy hulladékgyűjtő helyre szállítja a hulladékot.

b) a vállalkozó arra jogosult szakvállalkozóval szerződést köt a hulladék temetőből történő elszállításáról.

(5) A (4) bekezdés a), b) pontjaiban felsorolt igazolások hiányában a vállalkozó szolgáltatási tevékenységét nem kezdheti meg.

19. § Ez a rendelet 2022. november 4-én 20 órakor lép hatályba.

1. melléklet

A temetési helyek megváltási díjairól és az újraváltás díjáról

A

B

C

1

Sírhelyek megnevezése

Megváltási idő

Sírhely ára

2

Egyes sírhely

25 év

1.000,-Ft

3

Kettős sírhely

25 év

2.000,-Ft

4

Gyermek sírhely

25 év

500,-Ft

5

Urnafülke

10 év

1.000,-Ft

6

Urnasírhely

10 év

1.000,-Ft

7

Sírbolt felülépítmény nélkül

60 év


Alapdíj: 10.000,-Ft
+ koporsónként: 1.000,-Ft

8

Sírbolt felülépítménnyel, vagy csak felülépítményes sírbolt

60 év

Alapdíj: 15.000,-Ft
+ koporsónként: 1.000,-Ft