Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 01. 19 20:00- 2023. 01. 19

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

2023.01.19.

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) rendkívüli élethelyzet: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 45. § (4) bekezdésében foglaltakon túl,

aa) a kérelmező nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik,

ab) váratlanul fellépő kiadások viselése közvetlenül veszélyezteti a kérelmező, és vele közös háztartásban élők létfenntartását (közüzemi díjak, illetve lakhatással kapcsolatban felmerült egyéb kiadások)

ac) gyógykezeléssel kapcsolatban felmerülő egyéb járulékos költségek viselése közvetlenül veszélyezteti a kérelmező, és vele közös háztartásban élők létfenntartását

b) létfenntartási gond: létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező

ba) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, vagy

bb) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény, betegségmunkanélküliség okán igazolt módon veszélyeztetve van.

c) közüzemi számla: a villanyáram-, víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat és szemétszállítás díja, a lakbérre, közös költségre vonatkozóan kiállított számla.

d) egyetemes keresztény kultúrkörhöz tartozó hagyományos egyházi ünnepek: Húsvét, Karácsony

2. § A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása érdekében szükséges a kérelmező és családtagjai jövedelmét hitelt érdemlő módon, a jövedelem típusának megfelelő igazolással alátámasztani.

3. § (1) A pénzbeli és természetbeni települési támogatás iránti kérelem az 1. mellékletébe foglalt, erre rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályán (4765 Csenger, Ady E. u. 14. fsz. 2. szoba), vagy Csengerújfalu Község Polgármesterénél (4764Csengerújfalu, Kossuth utca 102.). A kérelmek benyújtására elektronikusan az e-önkormányzat portálon, a https://ohp-20.asp.lgov.hu/ oldalon van lehetőség.

(2) A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás iránti kérelemhez a gyógyszerkiadásokat a háziorvos, vagy a szakorvos által, a költségekre vonatkozó igazolással szükséges alátámasztani. Az igazolás a kérelem mellékleteként csatolandó.

(3) Rendkívüli települési támogatás iránt benyújtott kérelemhez mellékelni kell a rendkívüli élethelyzet alapjául szolgáló eseményt bizonyító okiratot:

a) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulása érdekében benyújtott kérelem esetében a halotti anyakönyvi kivonat, valamint az eltemettetés költségeiről szóló számla másolatát.

b) elemi kár bekövetkezése miatti eseti rendkívüli települési támogatás iránti kérelemben az elemi kár megtörténtét bizonyító okiratot (kárfelvételi jegyzőkönyv, vagy egyéb, a káresemény megtörténtét igazoló hivatalos dokumentum).

(4) A felsőoktatásban résztvevő diákok részére nyújtott települési támogatás iránti kérelem mellékleteként csatolandó a felsőoktatási intézmény által kibocsátott, hallgatói jogviszony igazolás.

(5) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatás iránti kérelem esetén a rendszeres kiadásokat a kérelemhez mellékelt, a kérelem benyújtását megelőző hónapban felmerülő költségeket igazoló közüzemi számlával szükséges igazolni.

(6) Nevelési év kezdési támogatással kapcsolatos kérelmeket tárgyév október 31. napjáig lehet az adott tanévre vagy nevelési évre vonatkozóan az 1. mellékletében meghatározott formanyomtatvány szerint benyújtani, Csengeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz, vagy Csengerújfalu Község Polgármesteréhez (a továbbiakban: Polgármester). A határidő elmulasztása jogvesztő.

(7) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a megállapított rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése és folyósítása a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi osztályán keresztül a jogosultság megállapítását követő hónap 5. napjáig a kérelmező nyilatkozata alapján átutalással, postai úton vagy készpénzben történik. Az eseti jellegű ellátás kifizetése a megállapítást követő 15 napon belül postai úton vagy készpénzben kerül biztosításra, amely természetbeni ellátás esetében a szolgáltatónak is utalható.

(8) Az e rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását – a jogosultság megállapítását követően is – a Csengeri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője(a továbbiakban: Jegyző) jogosult ellenőrizni.

(9) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, úgy a Jegyző az ellátás megszüntetése iránt intézkedik.

2. A települési támogatás, és annak formái

4. § (1) Települési támogatás adható annak a kérelmezőnek, aki

a) rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartása veszélybe került, vagy

b) megélhetése valamilyen előre nem látható esemény miatt, vagy bekövetkezett munkanélküliség okán veszélyeztetve van és

c) megfelel az egyes támogatásokra vonatkozó egyéb szociális és vagyoni feltételeknek.

(2) A települési támogatás formái pénzbeli, és természetbeni települési támogatás.

(3) Pénzbeli települési támogatás formái:

a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatás;

b) gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás;

c) felsőoktatásban résztvevő diákok települési támogatása;

d) nevelési év kezdési támogatás;

e) rendkívüli települési támogatás (különösen: elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó eseti rendkívüli települési támogatás, elemi kár bekövetkezése miatt nyújtott eseti rendkívüli települési támogatás, tüzelőanyag vásárlására nyújtható eseti rendkívüli települési támogatás, valamint rendkívüli élethelyzet felmerülése esetén nyújtható eseti rendkívüli települési támogatás)

(4) Természetben nyújtott települési támogatás formái:

a) élelmiszer;

b) ruhanemű;

c) gyógyszerkiváltás;

d) étkezési térítési díj átvállalás;

e) lakásfenntartási támogatás – tűzifa

f) utalvány.

(5) Természetben nyújtható települési támogatásként 2023. január 01. napjától a Képviselő- testület egyedi határozatával támogatást biztosíthat a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjához, amennyiben a gyermek nevelését ellátó, rendkívüli élethelyzetbe került szülő, törvényes képviselő életkörülményei azt indokolják.

5. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatás igénylésére az jogosult, aki megfelel a rendelet 4. §(1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek, és

a) Csengerújfalu közigazgatási területén fekvő lakásához kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez kér támogatást, a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez.

b) a közös háztartásban élők egy főre eső jövedelme, nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedülálló esetén jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(2) A kérelmekről Csengerújfalu Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselő-testület) dönt.

6. § (1) Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra az jogosult,aki megfelel a rendelet 4. §(1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek, és akinek

a) az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át, és a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában

b) a közös háztartásban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át.

c) egyedülálló esetén jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) A kérelmekről Képviselő- testület dönt.

7. § (1) Pénzbeli tanulmányi támogatás adható annak a személynek, aki, felsőfokú oktatási intézmény hallgatója és a család anyagi helyzetére való tekintettel a tanulmányok folytatása veszélyezteti a család megélhetését, ha a közös háztartásban élők jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hatszorosát, és a kérelmező megfelel a rendelet 4. §(1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek.

(2) Azonos jövedelmi viszonyok között élő kérelmezők közül előnyt élvez a tartósan fogyatékos gyermeket nevelő, a rokkant nyugdíjas, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő.

(3) A tanulmányi támogatás összege költségvetési éven belül 10 hónapra megállapítva, legfeljebb havi 15.000.-Ft/hallgató.

(4) A kérelmekről a Polgármester dönt.

8. § (1) Nevelési év kezdési települési támogatás nyújtható az

a) óvodai nevelésben részesülő, vagy

b) általános iskolai, vagy

c) középiskolai, vagy

d) felsőfokú tanulmányokat folytató,

legfeljebb 24. életévét betöltött személynek, aki megfelel a rendelet 4. §(1) bekezdésében meghatározott jogosultsági feltételeknek, amennyiben a kérelmezővel közös háztartásban elő személyek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegének nyolcszorosát.

(2) A támogatás igényléséhez a nevelési, tanulói, hallgatói jogviszonyt igazolni szükséges a nevelési/képző intézmény által kibocsátott jogviszony igazolással.

(3) A nevelési év kezdési települési támogatás összege

a) óvodáskorú (legfeljebb 6. életévét betöltött) gyermek esetében 15000,- Ft/ gyermek

b) általános iskolai tanulmányokat folytató gyermek esetében 20 000,-Ft / gyermek

c) középiskolai tanulmányokat folytató gyermek esetében 25 000,-Ft / gyermek

d) felsőfokú tanulmányokat folytató fiatal felnőtt esetében 30 000,-Ft / fiatal felnőtt.

(4) A nevelési év kezdési támogatás összege a támogatott részére postai úton kerül kiutalásra.

(5) A benyújtott kérelmekről a Polgármester dönt.

3. Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek közül különösen annak, akinek családjában az egy főre számított havi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő, valamint gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud.

(2) Az alkalmanként nyújtott támogatás összege - kivéve elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapítandó eseti rendkívüli települési támogatás, az elemi kár bekövetkezése miatt nyújtható eseti rendkívüli települési támogatás, a rendkívüli élethelyzet, valamint a tüzelőanyag vásárlására nyújtható eseti rendkívüli települési támogatás - az alábbiak szerint alakul:

a) ha a család egy főre számított havi jövedelme

b) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, legalább 1000-Ft, legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, de nem haladhatja meg a tényleges költség mértékét.

(3) A rendkívüli települési támogatás összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a támogatás nyújtását megalapozó rendkívüli élethelyzet súlyosságát, az azzal együtt járó, felmerülő költségeket, azok ismétlődésének lehetőségét. Az eset összes körülményeinek mérlegelését követően kerül sor a támogatás összegszerű meghatározására, az alábbiak szerint.

a) A támogatás összege 1.000-50.000 Ft között kerül meghatározásra, abban az esetben, ha a rendkívüli élethelyzet súlyossága az ismétlődésének veszélye és az annak elhárításához szükséges körülmények mérlegelése azt indokolják. A támogatás esetenkénti összege a rendkívüli élethelyzet elhárításához szükséges mértékben kerül meghatározásra, különösen

aa) tüzelő anyag vásárlása

ab) közüzemi díjtartozás rendezése

ac) betegség esetén.

b) A támogatás összege 50.001-75.000 Ft között kerül meghatározásra, abban az esetben, ha a rendkívüli élethelyzet súlyossága, az azzal együtt járó költségek és az élethelyzet elhárításához szükséges körülmények mérlegelése azt indokolják. A támogatás esetenkénti összege a rendkívüli élethelyzet elhárításához szükséges mértékben kerül meghatározásra, különösen

ba) 3 napon meghaladó kórházi kezelés esetén

bb) betegség esetén, ha az egészségbiztosítás nem, vagy csak részben támogatja a gyógyszer, -kezelésköltségét.

bc) A támogatás összege 75.001-100.000 Ft között kerül meghatározásra, abban az esetben, ha a rendkívüli élethelyzet súlyossága közvetlenül veszélyezteti a kérelmező megélhetését, a rendkívüli élethelyzettel együtt járó költségek és az élethelyzet elhárításához szükséges körülmények mérlegelése indokolják. A támogatás esetenkénti összege a rendkívüli élethelyzet elhárításához szükséges mértékben kerül meghatározásra, különösen

bd) váratlan haláleset bekövetkeztekor

be) ha elemi kár bekövetkezése miatt a lakhatás veszélybe került és a helyreállítás költsége tartósan a család létfenntartását veszélyezteti

bf) vis maior helyzet esetén.

(4) A kérelmekről a Polgármester dönt.

10. § (1) A rendelet 4. § (4) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott természetbeni települési támogatásban részesíthetők elsősorban azok a személyek, akik időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek és a családban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át, egyedül élők esetében annak 650%-át és vagyonuk nincs.

(2) A természetben nyújtott települési támogatás értéke a rendelet 4. § (4) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott támogatások esetében legfeljebb 20.000.-Ft, a d) pontjában meghatározott támogatás esetében összege legfeljebb 30.000.-Ft.

(3) A kérelmekről a Polgármester dönt.

11. § Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő- Testülete az egyetemes keresztény kultúrkörhöz tartozó hagyományos egyházi ünnepek alkalmából a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősség jegyében elsősorban természetbeni juttatásban részesítheti a Csengerújfalu Községben lakóhellyel rendelkező azon természetes személyeket, akik időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek és a családban élők egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át, egyedül élők esetében annak 800%-át és vagyonuk nincs. A támogatás utalvány formájában természetbeni, vagy pénzbeli támogatás formájában, személyenként legfeljebb 10 000,- Ft mértékben állapítható meg.

12. § Hatályát veszti az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet.

13. § Ez a rendelet 2023. január 19-én 20 órakor lép hatályba.