Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

Csengerújfalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.16.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 28 20:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XII. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.28.
Csengerújfalu Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.16.) rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtására kiadott rendelet továbbá az önkormányzat éves költségvetési rendelete szabályozza a helyi önkormányzatok, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodását, az előirányzat módosítás lehetőségeit és hatásköreit, a központi támogatások és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról történő tájékoztatás módját és formáit.
Az előterjesztésben részletesen bemutatjuk a központi támogatások, valamint a Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások kiemelt előirányzatokra gyakorolt hatását.
I.Költségvetési támogatások előirányzatokra gyakorolt hatása:
1. A szociális ágazatban végrehajtott központi bérfejlesztés forrását 100%-ban finanszírozza a költségvetés. A támogatás igénybevétele a ténylegesen kifizetett ágazati pótlék arányában történik. Az I-IV. negyedévi igénybevett központi támogatás feljegyzését javasoljuk jóváhagyni.
1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának pályázati kiírására sikeresen pályázott a község, a BMÖGF/349-6/2022. iktatószámú miniszteri döntés alapján 270 erdei köbméter 3.771.900 Ft támogatásban részesült a település. A támogatás felhasználása 2022. évben valósul meg.
1. Az EBR42 Önkormányzati információs rendszerben a 2022. évi
májusi felmérés keretében óvodaműködtetési támogatás jogcímen 110.000 Ft, pedagógusok béralapú támogatása jogcímen 486.150 Ft, falugondnoki szolgáltatás támogatása jogcímen 3.825.500 Ft, az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bér-és üzemeltetési támogatás jogcímen 1.099.855 Ft pótigény, míg a szünidei étkeztetés támogatása jogcímen -196.080 Ft lemondás került rögzítésre,
míg októberi felmérés keretében óvodaműködtetési támogatás jogcímen 176.000 Ft, pedagógusok béralapú támogatása jogcímen 486.150 Ft pótigény, míg az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bér-és üzemeltetési támogatás jogcímen 578.827 Ft, a szünidei étkeztetés támogatása jogcímen -304.380 Ft lemondás került rögzítésre.
1. A Belügyminisztérium – az önkormányzatok rendkívüli támogatása keretében – I. ütemben 3.849.704 Ft, míg II. ütemben 2.896.895 Ft többletforrást biztosított közüzemi díjtartozások, valamint élelmiszer beszállítók felé fennálló tartozások fedezetére.
1. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel 2022. június 01. napjával kötött finanszírozási szerződés alapján évközben 10.713.700 Ft került átvételre a háziorvosi alapellátás biztosítására vonatkozóan.
II. Véglegesen átvett pénzeszközök előirányzatra gyakorolt hatása:
1. START Munka Mintaprogramok:
Nyári diákmunka:
A programelem keretében nyújtott támogatást összesen 994.887 Ft összegben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Csengeri Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége. A program 2022. augusztus 01. és 2022. augusztus 19. között valósult meg, 9 fő létszámmal.
1. Közfoglalkoztatási programok keretében bér-és járulékköltségekre összesen 19.489.500Ft, míg ugyanezen kiadások fedezetére a GINOP projekt keretében 1.495.849 Ft került átvételre.
III.Képviselő testületi hatáskörben hozott döntések:
1. A 2021. évi zárszámadás keretében került jóváhagyásra a település költségvetési maradványa, a szükséges előirányzat-módosítások a 2022. évi költségvetés előirányzatán átvezetésre kerültek.
2. A polgármester átruházott hatáskörben a tartalékkeret terhére egyrészt kezelte az év közi áremeléseket, illetve támogatások folyósításának, központi támogatás fel nem használt részének visszautalására, valamint a szükségessé vált tárgyi eszközök beszerzésére szolgált.