Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 16 20:00
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §., 24-29. §., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai szerint Csengerújfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet-tervezetét és annak indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő.
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt, amelyben az önkormányzatok részére biztosított központi forrásokról, és az önkormányzat költségvetés tervezésére vonatkozó szabályokról is rendelkezett, amely a 2022. évi költségvetés előkészítése, illetve végrehajtása során jelentősen meghatározza az önkormányzatok gazdálkodását.
A törvény alapján terveztük meg az önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
A költségvetésről, valamint az államháztartásról szóló törvényekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a hivatkozott határozatok szellemében elvégzett tervezési folyamat eredményeként az önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalására az indokolás és a mellékletei alapján teszek javaslatot, amelyet az alábbiak szerint indokolok.
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul.
Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2022-ben is megjelennek a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság további növelését, egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába állásának segítésére.
A kormány által benyújtott 2022. évi költségvetés Magyarország újraindításának a költségvetése. A koronavírus járvány gazdasági kihívásaira a kormány elindította minden idők egyik legszélesebb körű gazdaságvédelmi programját, melynek legfontosabb célja a munkahelyek megvédése.
A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése és a kistelepülések további felzárkózásának elősegítése. A költségvetési törvény több jogcím esetében is megteremti a lehetőségét – a törvényi előirányzatok keretein belül a tényszámokhoz igazodóan – kiegészítő források esetleges biztosításának a települések számára.
Csengerújfalu Község Önkormányzat 2022. évi bevételei
Központi támogatások:
Az Önkormányzat 2022. évi központi támogatásának igénylése az elmúlt év november hónapjában megtörtént, a központi támogatás összegét január hónapjában közölte ki a Magyar Államkincstár, Csengerújfalu Község Önkormányzatát ez évben 86.051.417 Ft központi támogatás illeti meg. A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként az 5. számú tájékoztató táblában mutatjuk be.
A 2021. nyarán elfogadott költségvetési törvényben jóváhagyott állami támogatások nagyságrendjéről összességében megállapítható, hogy az az előző évi szinten került megállapításra. 2021. december hónapjában kerültek bejelentésre a szinte minden ágazatot érintő bérpolitikai intézkedések. A minimálbér 167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra emelkedett, míg a garantált bérminimum 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra került megemelésre. A közfoglalkoztatási bérek is segédmunka esetében 100.000 Ft-ra, míg a szakképesítést igénylő munkakörökre 130.000 Ft-ra emelkedett 2022. január 01-től. Ezen túlmenően a köznevelési ágazatban átlagosan további 10%-os, a kulturális és szociális ágazatban további 20%-os, az egészségügyi ágazatban 30%-os bérintézkedésről döntött a kormány. Fentiekkel egyidejűleg a 15,5 %-os szociális hozzájárulási adót 2022. január 01-től 13%-ra csökkente a kormány.
A bérintézkedésekből eredő többletforrások fedezetére 2022. január hónapban a falugondnoki szolgáltatás és a településüzemeltetési feladatok ellátására további támogatást biztosított a központi költségvetés, melynek keretében megemelésre kerültek a kötelező feladatok állami támogatása. A kulturális feladatok tekintetében a bérintézkedések támogatását külön igénylés alapján az EMMI biztosítja. A szociális ágazat (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali ellátás, falugondnok) tekintetében a szociális ágazati pótlék átlagosan 20%-kal került megemelésre, ennek fedezetét 100%-ban biztosítja a központi költségvetés a tényleges igénybevétel alapján.
A települési polgármesterek bére is megemelésre került, melynek fedezetét az 5.000 fő alatti települések tekintetében teljes egészében többlettámogatásként biztosítja a központi költségvetés, a település tekintetében a támogatás nagyságrendje 3.915.653 Ft, mely kiegészítő támogatásként került tervezésre.
A kis- és középvállalkozások tekintetében 2022. évben is érvényes az adó mértékének 1%-ban történő maximalizálása, az e miatt kiesett adóbevételt a 25.000 fő alatti önkormányzatok tekintetében 100%-ban kompenzálja a központi költségvetés.
A szociális feladatok (segélyezés) támogatása 2022. évben 21.204.000Ft, ezen a jogcímen a támogatás az előző évhez képest 2.724.000Ft-tal növekedett.
A település önállóan tart fent óvodát, a köznevelési feladat támogatására 22.552.810 Ft központi támogatás került számbavételre. A támogatás mértéke előző évhez képest összességében 4,8 millió forinttal csökkent, melynek indoka az óvodás korú gyermekek számának csökkenése. A 2020/2021 nevelési évben az óvodás gyermekek száma 35 fő volt, a 2021/2022 nevelési év tekintetében az óvodáskorú gyermekek száma 28 fő és a 2022/2023-as tanév várható adata 21 fő. Jelenleg az óvoda két csoporttal működik, figyelembe véve a várható gyerekszámot mindenképpen szükséges felülvizsgálni a csoportok számát tekintettel arra is, hogy már ez évben is önkormányzati kiegészítést igényel a feladatellátás. A várható gyermekcsökkenés a jelenlegi struktúrában, a jelenlegi csoportszervezéssel 2023-ban olyan mértékű önkormányzati kiegészítést igényelhet, amely jelentősen megterhelné az önkormányzat költségvetését. Csoportszervezési kérdésekben a Képviselő-Testület május 31-ig hozhat döntést.
Jogszabálymódosításnak köszönhetően már az 1.000 fő alatti települések is működtethetnek falugondnoki szolgálatot (korábban a 600 fő alatti települések tarthattak fenn) központi támogatás igénybe vételével. Csengerújfalu Község a falugondnoki szolgálat ellátására 2022. február 08. nappal kapott végleges működési engedélyt. Központi támogatásra március 01-től jogosult a település, igényét a májusi pótfelmérésben tudja érvényesíteni.
A gyermekétkeztetési feladatok ellátására 17.983.376 Ft támogatásban részesül a település, a támogatás előző évhez képest 1.731.464 Ft-tal nőtt. A növekedés indoka egyrészt a béremelések kompenzálása, másrészt az áremelések kompenzálása.
A kulturális feladatok központi támogatása 2.270.000 Ft, előző évhez képest nem változott. Az ágazatot érintő bérintézkedések kompenzálását külön igénylés alapján az EMMI biztosítja.
A helyi önkormányzatok 2022. évben rendkívüli támogatást (REKI) kivételes esetben igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. Az önkormányzat e jogcímen tervezett bevétele 25.869.474 Ft, melyre javaslunk támogatási igényt benyújtani a költségvetési törvényben 6 milliárd forintos keret terhére.
A központi támogatások feladatonkénti bemutatása – összehasonlítva az előzőkét évi támogatással az alábbi:

Sorszám

Jogcím megnevezése

Összeg (Ft)

Eltérés +/-

2021. évi elszámolás

2022. évi megalapozó felmérés

"2022. évi bérintézkedések támogatása" cím szerinti támogatás összege

2022. évi állami támogatások összesen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(6)-(4)

1.

Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása

11.926.816

11.888.239

460.847

12.349.086

+422.270

2.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

3.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

4.

Településüzemeltetés – köztemető fenntartása

5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8.839.634

8.811.041

881.104

9.692.145

+852.511

I.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:

20.766.450

20.699.280

1.341.951

22.041.231

+1.274.781

6.

Óvodaműködtetési támogatás

3.340.820

2.937.000

534.000

3.471.000

+130.180

7.

Pedagógusok béralapú támogatása

17.015.250

13.612.200

1.123.920

14.736.120

-2.279.130

8.

Pedagógusok kiegészítő támogatása

432.000

432.000

35.690

467.690

+35.690

9.

NOKS béralapú támogatása

6.636.000

3.339.000

539.000

3.878.000

-2.758.000

II.

Köznevelési feladatok támogatása összesen

27.424.070

20.320.200

2.232.610

22.552.810

-4.871.260

10.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

18.480.000

21.204.000

-

21.204.000

+2.724.000

III.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:

18.480.000

21.204.000

-

21.204.000

+2.724.000

11.

Intézményi gyermekétkeztetés – bértámogatás

7.387.200

7.423.680

785.232

8.208.912

+821.712

12.

Intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás

6.233.022

7.186.094

-

7.186.094

+953.072

13.

Szünidei étkeztetés támogatása

2.631.690

2.588.370

-

2.588.370

-43.320

III.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

16.251.912

17.198.144

785.232

17.983.376

+1.731.464

IV.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2.270.000

2.270.000

-

2 270 000

0

Állami támogatások mindösszesen:

85.192.432

81.691.624

4.359.793

86.051.417

+858.985

Az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján a tárgyévi hiány finanszírozásának módjáról a képviselő-testületnek rendelkezni kell. A stabilitási törvény szerint működési célra csak likvid hitel vehető fel, a likvid hitelt a költségvetési év végével vissza kell fizetni, azt csak év közben átmeneti finanszírozást szolgálhat. Ennek figyelembevételével megállapítható, hogy működési költségvetési hiány nem tervezhető, a tárgyévi költségvetési hiány finanszírozására csak költségvetési maradvány kerülhet számbavételre, annak külső finanszírozása (hitel) nem megengedett.
Fenti jogszabályi előírásokat is figyelembe véve, javasoljuk a Képviselő-testületnek rendkívüli önkormányzati támogatásra való igény benyújtását 2022. évben is az általános működési kiadások fedezetére.
Működési célú támogatások:
Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások tervezett nagyságrendje 66.712.486 Ft, melynek részletezése az alábbi:
Falugondnoki szolgálat támogatása: 3.825.500 Ft
Áthúzódó közfoglalkoztatás támogatása: 5.361.346 Ft
2022. évben induló közfoglalkoztatás támogatása: 40.253.681 Ft
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása: 8.145.840 Ft
Védőnői szolgálat támogatása: 6.446.400 Ft
Közművelődési szakemberek bértámogatása: 296.964 Ft
MVH támogatás: 2.382.755 Ft
Felhalmozási célú támogatások:
Az államháztartáson belülről származó fejlesztési célú támogatások tervezett nagyságrendje 2.391.025 Ft, mely a 2022. évben induló közfoglalkoztatási programok fejlesztési célú támogatása.
Helyi adók, közhatalmi bevételek
A helyi adók tekintetében a költségvetés tervezete az előző évben befolyt nagyságrenddel számol, iparűzési adó tekintetében a tervezett bevétel 2.800.000 Ft, a magánszemélyek kommunális adója tekintetében 300.000 Ft.Pótlék, bírság bevételek jogcímen 50.000 Ft került tervezésre.
Önkormányzati működési bevételek:
Az önkormányzat működési bevételei 18.328.682 Ft nagyságrendben kerültek tervezésre az alábbiak szerint:
Készletértékesítés ellenértéke 6.500.000 Ft.
Közvetített szolgáltatások értéke 250.000 Ft.
Ellátási díjak (konyha) 7.150.910 Ft.
Kiszámlázott általános forgalmi adó 2.230.746 Ft.
Általános forgalmi adó visszatérülés 1.547.026 Ft.
Egyéb működési bevételek 650.000 Ft.
Finanszírozási bevételek:
A finanszírozási bevételek jogcímen 721.729.666Ft maradvány igénybevételével számol a költségvetés az alábbiak szerint:
Csengerújfalu Önkormányzati Konyha működési maradványa 2.692.539 Ft.
TOP csapadékvíz elvezetést célzó projekt (I.ütem) maradványa: 308.419.500 Ft.
TOP csapadékvíz elvezetést célzó projekt (II.ütem) maradványa: 393.635.466 Ft
2021. évről áthúzódó közfoglalkoztatás leutalt támogatásának maradványa: 8.324.588 Ft.
Rendkívüli önkormányzati támogatás fel nem használt maradványa: 1.423.307 Ft.
Megelőlegezett állami támogatás 3.231.863 Ft.
Közfoglalkoztatási programokból származó bevétel maradványa: 3.002.403 Ft.
Közművelődési pályázat maradványa: 1.000.000 Ft.
Önkormányzati feladatok kiadásai
Az önkormányzat 2022. évi önkormányzati kiadása összesen 928.148.403Ft, melyből a működési kiadások nagyságrendje 271.102.122Ft, fejlesztési célú kiadások nagyságrendje 657.046.281Ft.
Személyi juttatások:
E jogcímen a költségvetés 106.171.014 Ft nagyságrenddel számol. Itt került tervezésre a falugondnok, a könyvtáros, a közfoglalkoztatottak, a BK ház dolgozók bére, a választott tisztségviselők bére/tiszteletdíja és költségtérítése, az óvodai és konyhai foglalkoztatottak bére.
A személyi juttatások az önkormányzat esetében 76.230.774 Ft-ot, a konyha esetében 10.200.000 Ft-ot, az óvoda esetében 19.740.240 Ft-ot tesznek ki.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
A jogszabályban meghatározott mértékű szociális hozzájárulási adó került tervezésre a fenti bérek és tiszteletdíjak vonatkozásában, összesen 11.212.075 Ft összegben.
Dologi kiadások:
Az önkormányzati dologi kiadásai 124.245.113 Ft összegben került megtervezésre az előző évi adatok – és sajátosságok – figyelembe vételével, feladatonként az alábbiak szerint:
Önkormányzat dologi kiadásainak tervezett összege: 103.462.008 Ft-
A konyha dologi kiadásainak tervezett összege: 18.916.205 Ft.
Az óvoda dologi kiadásainak tervezett összege: 1.866.900 Ft.
A szociális kiadások tervezett nagyságrendje 14.604.000 Ft, a támogatások egyrészét pénzbeli támogatásként, egyrészét pedig természetbeni támogatásként biztosítja a képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére.
A szociális alapszolgáltatási feladatait a település a Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó intézményén keresztül látja el, a helyi szociális tagintézmény tekintetében megtörtént az egyeztetés, mely alapján megállapítható, hogy ez évben is kötött felhasználású támogatást biztosít a központi költségvetés a feladatellátásra, ugyanakkor az egyes alapellátásokra biztosított támogatások között átcsoportosítás hajtható végre. 2022. évben is ösztönző támogatást lehet igénybe venni abban az esetben, ha társulás keretében látja el a feladatot az önkormányzat. A szociális alapellátások tekintetében a minimálbér és a garantált bérminimum változásának fedezetére 2022. évben bérintézkedési támogatást biztosított a központi költségvetés, a feladatellátás önkormányzati forrásbevonást nem igényel.
Az orvosi ügyelet fenntartása az előző évekhez hasonlóan önkormányzati hozzájárulást igényel melynek nagyságrendje 2022. évben2.438.065 Ft.
A település tanulóinak alapfokú oktatása a csengeri székhelyű általános iskola Csengerújfalu kirendeltségén történik, az iskola fenntartója az állam, működtetője 2017. január 01-től szintén az állam.
Az önkormányzat által biztosított támogatások:
Tagdíj került megtervezésre a Csengeri Önkormányzati Tűzoltóság részére 200 Ft/lakos összegben, a VK05 Társulás, a Csengeri Járás Leader Egyesület, illetve a Csenger Többcélú Kistérségi Társulás részére 100 Ft/lakos összegben.
Fejlesztési kiadások:
A tervezett beruházási kiadások összege 657.046.281 Ft, mely a TOP csapadékvíz elvezető projektek (I.-II. ütem) beruházási célú kiadásait tartalmazza összesen 654.108.230 Ft összegben, a mezőgazdasági projekt tervezett beszerzéseit (utánfutó, pótkocsi) tartalmazza összesen 2.573.050 Ft összegben, illetve a helyi sajátosságokra épülő projekt tervezett gyalugép beszerzését tartalmazza összesen 365.001 Ft összegben.
Finanszírozási kiadások
Az előző év decemberében leutalt megelőlegezett állami támogatás visszafizetése 3.231.863 Ft.