Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Hatályos: 2022. 05. 24 20:00
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás

Előterjesztő:

Zsiga Mihály

polgármester

Készítette:

Magyari Ferenc

jegyző

Csengerújfalu Község Önkormányzat 6/2022. (V.24.)
2021. évi zárszámadási rendeletének indokolása
Kelt, Csengerújfalu, 2022……..
Tisztelt Képviselő-testület!
A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Csengerújfalu Község Önkormányzata 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.
I.
BEVEZETŐ
Csengerújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.03.16.-án fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában egyszer módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.
Az önkormányzat 2021. évi összes teljesített kiadása 247.316.493 Ft, teljesített összes bevétele 984.357.080 Ft. Az önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa 737.040.887 Ft.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 22.114.371 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.
A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából 3.845.497 Ft-ot kapott az év folyamán.
A központi költségvetés év közben kompenzálta a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelésének fedezetét, mely pozitív hatást gyakorolt az önkormányzat gazdálkodására.
Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.
A 2021. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a takarékosság jellemezte.
A kiadások csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.
Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.
Az összes kiadásból 212.697.340 Ft a működtetést szolgálta, kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapcsolódott.
A beruházások, felújítások a lakosság jogos igényeinek kielégítését biztosították, a felhalmozási célú kiadások 34.619.153 Ft-tal teljesültek az alábbiak szerint:
Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó eszközbeszerzés: 5.104.714 Ft
Önkormányzati eszközbeszerzés: 978.612 Ft
Óvodai eszközbeszerzés: 880.131 Ft
Ravatalozó felújítása: 27.655.696 Ft
Működési célú támogatások:
Kulturális kistelepülési támogatás: 1.000.000 Ft
Területalapú támogatás: 2.382.755 Ft
TOP-5.3.1 támogatásrész: 1.113.260 Ft
BK gyerekház működési támogatás: 8.094.220 Ft
TOP-2.1.3-00003 projekt támogatása: 29.972.000 Ft
TOP-2.1.3-00041 projekt támogatása: 36.326.236 Ft
Védőnői szolgálat támogatása: 5.814.325 Ft
Közfoglalkoztatási programok támogatása: 55.755.263 Ft
Falmalmozási célú támogatások:
TOP-2.1.3-00003 projekt támogatása: 292.735.000 Ft
TOP-2.1.3-00041 projekt támogatása: 361.373.230 Ft
Közfoglalkoztatási programok támogatása: 5.650.537 Ft
Pénzeszközátadások részletezése:
Csengerújfalu Sportegyesület: 60.000 Ft
Csengerújfalu Polgárőr Egyesület: 20.000 Ft
Csengeri Önkéntes Tűzoltóság: 203.800 Ft
Mátészalkai Tankerület: 35.000 Ft
Elvonások és befizetések (TOP-1.4.1.): 1.331.052 Ft
Saját bevételek:
Közhatalmi bevételek:
A közhatalmi bevételek teljesített nagyságrendje 3.041.629 Ft az alábbiak szerint:
Magánszemélyek kommunális adója: 249.292 Ft
Iparűzési adó: 2.748.455 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság): 43.882 Ft
Működési bevételek:
A működési bevételek teljesített nagyságrendje 17.471.311 Ft az alábbiak szerint:
Készletértékesítés ellenértéke: 6.747.734 Ft
(Napraforgó értékesítés: 4.293.120 Ft. Kukorica értékesítés: 1.128.075 Ft. Zöldség értékesítése: 813.053 Ft)
Szolgáltatások ellenértéke: 31.496 Ft (mezőgazdasági szolgáltatás)
Közvetített szolgáltatások ellenértéke: 248.303 Ft (mikulás csomagok továbbszámlázása)
Ellátási díjak: 6.548.561 Ft (konyha, térítési díj)
Kiszámlázott áfa: 2.093.906 Ft
Áfa visszatérítés: 938.000 Ft (közfoglalkoztatási mg. program)
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei: 225.430 Ft (TRV részesedés értékesítés)
Egyéb működési bevételek: 637.881 Ft (biztosító általi kártérítés, kerekítési különbözet, perköltség visszatérítés, magánszemély általi támogatás)
Az önkormányzat éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, mely továbbítása a MÁK felé megtörtént.
Pénzügyi-gazdasági tárgyú ellenőrzések
A zárszámadási határozat-tervezettel együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár az Áht. 68/B. §. szerinti ellenőrzése keretében az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testület, hogy a fent említett ellenőrzés 2021. évben nem volt.
Az önkormányzat intézményeinél 2021.évben Állami Számvevőszéki ellenőrzés történt a társulások irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú ellenőrzése címmel. Az önkormányzat intézményei vonatkozásában az Állami Számvevőszék az ellenőrzésről készült jelentését 2021.12.21. napján adta ki, mely alapján az önkormányzat felügyelete és irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetén – az ellenőrzést megelőzően az ÁSZ által alacsonyra becsült – kockázati besorolás csökkent.
II.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások (1-12. tájékoztató táblák)
Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2021. január 1-jén 64.058.956
Ft volt. Bevételként 913.029.861 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 247.316.493 Ft kifizetését követően a 2021. december 31-i záró pénzkészlet 729.772.324 Ft.
Többéves kihatással járó döntések
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségekkel nem rendelkezik.
Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.
Közvetett támogatások
A közvetett támogatások tényleges összege 20.000 Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:
Helyiség hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
Adósság állomány alakulása
2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2021. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 6.999.877 Ft került kimutatásra, mely teljes egészében 181-360 nap közötti tartozás.
Vagyoni helyzet alakulása
Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 1.587.904.543 Ft, mely 72,5 %-kal nőtt az előző évhez képest.
Az immateriális javak állománya 7.874 Ft-tal csökkent, így az állomány nullára íródott.
A tárgyi eszközök állománya 832.940.254 Ft, mely 1 %-os csökkenést mutat előző évhez képest, melynek oka, hogy az elszámolt terv szerinti amortizáció meghaladta a tárgyévi aktivált beruházások értékét.
A befektetett pénzügyi eszközök értéke az elmúlt évhez képest 225.430 Ft-tal csökkent részesedésértékesítés következtében.
Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok a következő közfeladat-ellátásában vettek részt: ívóvíz ellátás (Kristályvíz Zrt.)
A forgóeszközök állománya az előző évhez képest 615.000 Ft növekedést mutat. A tárgyi időszak végén 1.735.903 Ft.
A követelések állománya csökkenést mutat, az állomány értéke 11.363.953 Ft, az állomány 67%%-a költségvetési évben esedékes, 10% -a pedig költségvetési évet követően. A követelés jellegű sajátos elszámolások (előlegek, forgótőke) 23%.
Növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 729.772.324 Ft, mely az önkormányzat részére leutalt uniós, illetve hazai forrású pályázatos támogatások forrásai.
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása
Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 0 Ft.
A részesedések a kimutatásban szerepkő tételekből tevődnek össze.
Tisztelt Képviselő-testület!
A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2021-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe. A beruházások, felújítások tekintetében azok kerültek engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.
A fenntartható fejlődés érdekében, 2022-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, intézmények átalakítása, stb.). A szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (étkeztetés, önkormányzati lakások bérbeadása, stb).
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A 2021. évben már a felújított orvosi rendelő működött, így a település egészségügyi ellátása korszerű körülmények között folytatódhat a következő években.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
A 2021. évben az Állami Számvevőszék – az önkormányzati intézmények integritásának ellenőrzése - keretében vizsgálta Csengerújfalu Önkormányzati Konyha, illetve Csengerújfalu Mesevilág Óvoda költségvetési szerveket is. Az ellenőrzés célja volt, hogy általa előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását, továbbá kiemelten fontos az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, a pozitív változások elindítása. Az Állami Számvevőszék az ellenőrzésről készült jelentését 2021.12.21. napján adta ki, mely alapján az Önkormányzat felügyelete és irányítása alá tartozó mindkét költségvetési szerv esetén – az ellenőrzést megelőzően is az ÁSZ által alacsonyra becsült – kockázati besorolás csökkent.
Tisztelt Képviselő-testületet!
Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.
……………………., 2022. …………………………
…………………………
polgármester