Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 09. 01 08:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
Általános indokolás
Csengerújfalu Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő- testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban Gyvt.) 21. § (1) és (3) bekezdésben és 131. § (1) bekezdésében,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a rendelet 4. § (1) aa) valamint ab) pontja
vonatkozásában Csenger Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai, Csenger,
Csengerújfalu, Csengersima, Szamosbecs, Szamosangyalos, Szamostatárfalva,
Komlódtótfalu, Tyukod, Ura, Pátyod, Porcsalma Önkormányzatok hozzájárulásával a Gyvt 29. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról mint fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükségesgazdasági intézkedésekről szóló 603/2020. (XII.18.) Korm. rendeletnek a személyi térítési díjakemelésére vonatkozó tiltó hatályát a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021.évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdése 2022. június 30. napjáig meghosszabbította. A rendelet a felülvizsgálat eredményeképp megállapított térítési díjakról rendelkezik.
1. Előzetes hatásvizsgálat Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatról szóló 7/2022 önkormányzati rendelet módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §(1) bekezdésében foglaltak alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kerülnek felmérésre a szabályozás várható következményei. Az előzetes hatásvizsgálat során vizsgálandó szempontok, és azokkal kapcsolatban tett megállapítások a következők:
1.A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet-módosítás megalkotása jogalkotási kötelezettség. Gazdasági, költségvetési hatásait illetően az inflációt figyelembe véve, a gyermekétkeztetés feladat ellátása során az intézményi térítési díjak 2022. évben alkalmazott, emelt mértékű díjait tartalmazza.
2.A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns.
3.A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem releváns.
4.Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosítás elvégzése kötelező feladat, az áremelkedések tükrében alkalmazott térítési díjak mértékét tartalmazza.
5. Az önkormányzati rendelet jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem releváns.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
Rendkívüli pénzbeli gyermekvédelmi támogatás megállapítására alapot adó élethelyzeteket, a támogatás formáját, összegét, hatáskör gyakorlására felruházott szervről szóló rendelkezéseket tartalmaz.
A 4. §-hoz
Az Önkormányzat által a személyes gondoskodás keretében biztosított gyermekjóléti alapellátások felsorolását tartalmazza.
Az 5. §-hoz
Az önkormányzat által fenntartott bölcsődébe történő felvétellel kapcsolatos eljárásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A 6. §-hoz
A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó szabályokat tartalmazza.
A 7. §-hoz
A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás működtetésének célját, igénybevételét szabályozó szakasz.
A 8. §-hoz
Az intézményi gyermekétkeztetésére vonatkozó térítési díj szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 9. §-hoz
Az intézményen kívüli szünidei gyermekétkeztetés szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 10. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.