Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

A szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 01 20:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.01.
A szociális tűzifa juttatás szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A Belügyminisztérium 2020. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifa vásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz kapcsolódó támogatásra pályázhat, nem térítendő költségvetési támogatás formájában.
A támogatást az a települési önkormányzat igényelheti, amelyik a szociális rászorultság és a 2021. évi igénylés részletes feltételeit - legkésőbb a tüzelőanyag megvásárlását követő 10. napon belül, a jogosultak részére támogatást megállapító önkormányzati döntés és a kiosztás előtt hatályba lépő rendeletben szabályozza akként, hogy
1. az Szoc. tv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra (e támogatásban részesülök közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,
2. a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket, nevelő család élvezzen előnyt, és
3. háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa vagy 10 q szén biztosítására kerüljön sor, valamint
4. vállalja, hogy a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.
Fenti céloknak megfelelően az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a szociális tűzifa juttatás helyi szabályairól rendeletet alkot.