Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőkről és temetkezések rendjéről

Hatályos: 2022. 11. 04 20:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.04.
a temetőkről és temetkezések rendjéről
Általános indokolás
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdésében és a 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a rendeletben szabályozott díjmegállapítás tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdek-képviseleti szerve véleményének kikérésével alkotja meg a Képviselő- testület a temetőkről és temetkezések rendjéről szóló önkormányzati rendeletet.
1. Előzetes hatásvizsgálat Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2022.(XI.4.) számú, a temetőkről és temetkezések rendjéről szóló önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §(1) bekezdésében foglaltak alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kerülnek felmérésre a szabályozás várható következményei. Az előzetes hatásvizsgálat során vizsgálandó szempontok, és azokkal kapcsolatban tett megállapítások a következők:
1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotása a rendelet bevezető rendelkezéseiben hivatkozott jogszabályok szerinti jogalkotási kötelezettség. Gazdasági, költségvetési hatásai a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben kerülnek megtervezésre.
1. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet szabályozási tárgya szerinti tevékenységek a rendeletben, valamint a vonatkozó, ágazati hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségek figyelembevételével végezhetők. Erre vonatkozó előírásokat a jogalkotásról szóló törvényben foglaltak figyelembevétele mellett tartalmaz a rendelet.
1. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem releváns.
1. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotása kötelező feladat.
1. Az önkormányzati rendelet jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem releváns.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet területi és tárgyi hatályára vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz
A 2. §-hoz és a 3. §-hoz
Általános rendelkezéseket, valamint a fenntartó önkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 4–6. §-hoz
A temető használatának és igénybevételének szabályaira, a temetői rendre, növényzet telepítésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 7–12. §-hoz
A temetési helyek gazdálkodásának szabályaira, sírhelyek elhelyezésére, díszhelyekre, és a temető területén érvényes építési szabályokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 13–17. §-hoz
A sírhelyek méretezése, a sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak és növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz
A 18. §-hoz
A temetési szolgáltatások feltételeire, az igénybevétel rendjére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz
A 19. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.