Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 01. 19 20:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.19.
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól
Általános indokolás
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2023.(I.19. ) önkormányzati rendelethez
Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes szociális ellátások helyi szabályairól önkormányzat rendeletet alkot.
Előzetes hatásvizsgálat Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások helyi szabályairól /2023.( I.19.) önkormányzati rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §(1) bekezdésében foglaltak alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kerülnek felmérésre a szabályozás várható következményei. Az előzetes hatásvizsgálat során vizsgálandó szempontok, és azokkal kapcsolatban tett megállapítások a következők:
1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Nem releváns
2.A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns
3.A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem releváns.
4.Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendeletet a Képviselő- testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg.
5. Az önkormányzati rendelet jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyiés pénzügyi feltételek:
Nem releváns.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Értelmező rendelkezéseket tartalmaz, a rendkívüli élethelyzet, létfenntartási gond, közüzemi számla, egyetemes keresztény kultúrkörhöz tartozó hagyományos egyházi ünnepek fogalmának meghatározásával.
A 2. §-hoz
A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása érdekében szükséges, a rendeletben szabályozott valamennyi ellátási forma igénybevétele esetén igazolandó általános feltételt szabályozza.
A 3. §-hoz
A szociális ellátásra való jogosultság megállapítása érdekében szükséges, a rendeletben szabályozott valamennyi ellátási forma igénybevétele esetén igazolandó általános feltételt szabályozza.
A 4. §-hoz
Települési támogatás nyújtásához szükséges jogosultsági feltételek meghatározását szabályozza a szakasz. A települési támogatás formáit, a pénzbeli, és természetbeni települési támogatás típusokat taxatív jelleggel sorolja fel a rendelet e szakasza.
Az 5. §-hoz
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott települési támogatás igénylésére, jogosultsági feltételeire, az ellátotti körre, a támogatási kérelmekről döntésre jogosult szervre vonatkozó szabályokat tartalmazza a szakasz.
A 6. §-hoz
Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás igénylésére, jogosultsági feltételeire, az ellátotti körre, a támogatási kérelmekről döntésre jogosult szervre vonatkozó szabályokat tartalmazza a szakasz.
A 7. §-hoz
Pénzbeli tanulmányi támogatás igénylésére, jogosultsági feltételeire, az ellátotti körre, a támogatási kérelmekről döntésre jogosult szervre vonatkozó szabályokat tartalmazza a szakasz.
A 8. §-hoz
Nevelési év kezdési települési támogatás igénylésére, jogosultsági feltételeire, az ellátotti körre, a támogatási kérelmekről döntésre jogosult szervre vonatkozó szabályokat tartalmazza a szakasz.
A 9. §-hoz és a 10. §-hoz
Rendkívüli települési támogatás igénylésére, jogosultsági feltételeire, az ellátotti körrevonatkozó szabályokat tartalmazzák a szakaszok.
A 11. §-hoz
Az egyetemes keresztény kultúrkörhöz tartozó hagyományos egyházi ünnepek alkalmából támogatás igénylésére, jogosultsági feltételeire, az ellátotti körre, a támogatási kérelmekről döntésre jogosult szervre vonatkozó szabályokat tartalmazza a szakasz.
A 12. §-hoz
Hatályba léptető, és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.