Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2022.( VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 31 20:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.31.
az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2022.( VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 12/2022.( VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2023.(I.19. ) önkormányzati rendelethez
Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő- testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 21. § (1) és (3) bekezdésben és 131. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a rendelet 4. § (1) aa) valamint ab) pontja vonatkozásában Csenger Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai, Csenger, Csengerújfalu, Csengersima, Szamosbecs, Szamosangyalos, Szamostatárfalva, Komlódtótfalu, Tyukod, Ura, Pátyod, Porcsalma Önkormányzatok hozzájárulásával a Gyvt 29. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról mint fenntartó önkormányzat rendeletet alkot.
A Gyvt. 146. § (1) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében a gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.
A rendelet-módosítás az étkeztetésben tapasztalható áremelkedést követve a felülvizsgálat eredményeképp megállapított és módosított térítési díjakról rendelkezik.
Előzetes hatásvizsgálat Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2022.( VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2023.(I.19. ) önkormányzati rendelethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §(1) bekezdésében foglaltak alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kerülnek felmérésre a szabályozás várható következményei. Az előzetes hatásvizsgálat során vizsgálandó szempontok, és azokkal kapcsolatban tett megállapítások a következők:
1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet-módosítás megalkotása gazdasági, költségvetési hatásait illetően az inflációt, és az
éremelkedéseket figyelembe véve, a gyermekétkeztetés feladat ellátása során az intézményi
térítési díjak 2023. évben alkalmazott, emelt mértékű díjait tartalmazza.
2.A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI
rendeletben szabályozottaknak, valamint a vonatkozó tárgybani hatályos előírásoknak valómaradéktalan megfelelés érdekében a rendelet-módosítás szükséges. Környezeti hatása nem releváns.
3.A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem releváns.
4.Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:
A rendelet módosítás elvégzése az áremelkedések tükrében alkalmazni szükséges térítési díjak
miatt szükséges.
5. Az önkormányzati rendelet jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi
és pénzügyi feltételek:
Nem releváns.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet mellékletének módosításáról szövegcserés módosítás keretében rendelkező szakasz.
A 2. §-hoz
A szakaszt új szerkezeti egységgel kiegészítő módosító rendelkezést tartalmaz, melyben a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjához a Képviselő- testület egyedi határozatával történő támogatást biztosításáról rendelkezik.
A 3. §-hoz
A különböző időpontban hatályba lépő módosító rendelkezéseket külön szerkezeti egységben szabályozó rendelkezéseket tartalmaz.
Az 1. melléklethez
Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: /Ft/fő/nap/ lebontásban, 2023-es évre vonatkozóan.