Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2023. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 15 20:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.15.
az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2023. (I.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 132. § (4) bekezdés g) pontjaiban, valamint a 134/E. §- ban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő- testület a meghatározza a szociálisan rászorultak részére nyújtandó, helyben igényelhető ellátási formákat, a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait.
Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény 16. §-a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó szakaszaiban „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyett az „a szociális vetítési alap” szöveg alkalmazását rendeli el. A törvénymódosításra tekintettel megtörténik az önkormányzat rendeletének szövegcserés módosítása, a tervezet szerint.
A rendelet-módosítás fentieken túl a települési támogatás formájaként nyújtható támogatások igénylésére szolgáló formanyomtatványt újraszabályozó 1. számú, mellékletet tartalmazza.
Előzetes hatásvizsgálat Csengerújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023.(II.15) számú, az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2023.(I.19.) számú rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelethez.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §(1) bekezdésében foglaltak alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kerülnek felmérésre a szabályozás várható következményei. Az előzetes hatásvizsgálat során vizsgálandó szempontok, és azokkal kapcsolatban tett megállapítások a következők:
1. A tervezett önkormányzati rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A rendelet megalkotása, a köztemetés költségei méltányossági körben történő elengedésének esetei a rendelet bevezető rendelkezéseiben hivatkozott jogszabályok szerinti jogalkotási kötelezettség. Gazdasági, költségvetési szempontból az önkormányzat mindenkori költségvetését tehermentesítő rendelkezéseket tartalmaz.
1. A tervezett önkormányzati rendelet környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns.
1. A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Nem releváns.
1. Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotása kötelező feladat.
1. Az önkormányzati rendelet jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Nem releváns.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet 1. számú mellékletét újraszabályozó szakasz.
A 2. §-hoz
Szövegcserés módosítást tartalmazó szakasz. Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény 16. §-a a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó szakaszaiban „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyett az „a szociális vetítési alap” szöveg alkalmazását rendeli el alkalmazni. A módosítás ennek megfelelően végrehajtott szövegcserés módosítás.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.