Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 03. 14 20:00

Csengerújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.14.
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás Csengerújfalu Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
Csengerújfalu
2023.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §., 24-29. §., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai szerint Csengerújfalu Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetét és annak indokolását az alábbiak szerint terjesztem elő.
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt, amelyben az önkormányzatok részére biztosított központi forrásokról, és az önkormányzat költségvetés tervezésére vonatkozó szabályokról is rendelkezett, amely a 2023. évi költségvetés előkészítése, illetve végrehajtása során jelentősen meghatározza az önkormányzatok gazdálkodását.
A törvény alapján terveztük meg az önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
A költségvetésről, valamint az államháztartásról szóló törvényekben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a hivatkozott határozatok szellemében elvégzett tervezési folyamat eredményeként az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalására az előterjesztés és a mellékletei alapján teszek javaslatot, amelyet az alábbiak szerint indokolok.
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszeren alapul.
Az önkormányzatok finanszírozásában a korábbi évekhez hasonlóan 2023-ban is megjelennek a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok támogatását, valamint a munkahelyek megvédését, egyúttal a szomszédos ország területén zajló fegyveres konfliktus negatív hatásainak mérséklését szolgáló intézkedések.
A kormány által benyújtott 2023. évi költségvetés a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése. A 2023. évi költségvetésben nevesített legfontosabb feladat Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, valamint az ország energiaellátásának biztosítása és a rezsicsökkentés védelme. A 2023. évi költségvetést e két prioritás alapján tervezte a kormány.
A fenti általános elvek mellett az önkormányzati finanszírozás tekintetében a jövő év legfőbb célkitűzése az energiahatékony gazdálkodás kialakítása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése és a kistelepülések további felzárkózásának elősegítése. A költségvetési törvény több jogcím esetében is megteremti a lehetőségét – a törvényi előirányzatok keretein belül a tényszámokhoz igazodóan – kiegészítő források esetleges biztosításának a települések számára.
Csengerújfalu Község Önkormányzat 2023. évi bevételei
Központi támogatások:
Az Önkormányzat 2023. évi központi támogatásának igénylése az elmúlt év november hónapjában megtörtént, a központi támogatás összegét január hónapjában közölte ki a Magyar Államkincstár, Csengerújfalu Község Önkormányzatát ez évben 104.427.467 Ft központi támogatás illeti meg. A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként az 5. számú tájékoztató táblában mutatjuk be.
A 2022. nyarán elfogadott költségvetési törvényben jóváhagyott állami támogatások nagyságrendjéről összességében megállapítható, hogy az az előző évi szinten került meghatározásra. 2022. december hónapjában kerültek bejelentésre a bérpolitikai intézkedések. A minimálbér 200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra emelkedett, míg a garantált bérminimum 260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra került megemelésre. A közfoglalkoztatási bérek is segédmunka esetében 116.000 Ft-ra, míg a szakképesítést igénylő munkakörökre 148.200 Ft-ra emelkedett 2023. január 01-től. A szociális hozzájárulási adó mértéke 2023. január 01-től nem változott, továbbra is 13%.
A bérintézkedésekből eredő többletforrások fedezetére egyelőre további támogatást nem biztosított a központi költségvetés várhatóan ez a későbbiekben fog megtörténni. A kulturális feladatok tekintetében a bérintézkedések támogatását külön igénylés alapján az EMMI biztosítja.
A települési polgármesterek bére előző évben megemelésre került, melynek fedezetét az 5.000 fő alatti települések tekintetében továbbra is teljes egészében többlettámogatásként biztosítja a központi költségvetés.
A szociális feladatok (segélyezés) támogatása 2023. évben 20.834.000Ft, ezen a jogcímen a támogatás az előző évhez képest 370.000 Ft-tal csökkent.
A település önállóan tart fent óvodát, a köznevelési feladat támogatására 23.527.700 Ft központi támogatás került számbavételre. A támogatás mértéke előző évhez képest összességében 283.410 forinttal csökkent. Jelenleg az óvoda 1 csoporttal működik az óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma 30 fő.
Csengerújfalu Község Önkormányzata a falugondnoki szolgálat ellátására 2023. február 08. nappal kapott végleges működési engedélyt. Központi támogatásra ez évben 12 hónapot figyelembe véve jogosult a település.
A gyermekétkeztetési feladatok ellátására 26.232.951 Ft támogatásban részesül a település, a támogatás előző évhez képest 8.229.007 Ft-tal nőtt. A növekedés indoka elsősorban az, hogy a központi költségvetés kezelte –e feladat tekintetében az energiaárak emelkedését.
A kulturális feladatok központi támogatása 2.270.000 Ft, előző évhez képest nem változott. Az ágazatot érintő bérintézkedések kompenzálását külön igénylés alapján az EMMI biztosítja.
A helyi önkormányzatok 2023. évben rendkívüli támogatást (REKI) kivételes esetben igényelhetnek működőképességük megőrzése, vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. Az önkormányzat e jogcímen tervezett bevétele 34.806.129 Ft, melyre javaslunk támogatási igényt benyújtani a költségvetési törvényben meghatározott keret terhére.
A központi támogatások feladatonkénti bemutatása – összehasonlítva az előző két évi támogatással az alábbi:
Az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján a tárgyévi hiány finanszírozásának módjáról a képviselő-testületnek rendelkezni kell. A stabilitási törvény szerint működési célra csak likvid hitel vehető fel, a likvid hitelt a költségvetési év végével vissza kell fizetni, azt csak év közben átmeneti finanszírozást szolgálhat. Ennek figyelembevételével megállapítható, hogy működési költségvetési hiány nem tervezhető, a tárgyévi költségvetési hiány finanszírozására csak költségvetési maradvány kerülhet számbavételre, annak külső finanszírozása (hitel) nem megengedett.
Fenti jogszabályi előírásokat is figyelembe véve, javasoljuk a Képviselő-testületnek rendkívüli önkormányzati támogatásra való igény benyújtását 2023. évben is az általános működési kiadások fedezetére.
Kiegészítő állami támogatásként került figyelembe vételre a szociális ágazati pótlék fedezetére biztosított központi támogatás 1.512.000 Ft összegben.
Működési célú támogatások:
Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások tervezett nagyságrendje 91.257.363 Ft, melynek részletezése az alábbi:
Közfoglalkoztatás támogatása: 44.546.103 Ft
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása: 9.228.840 Ft
Védőnői szolgálat támogatása: 2.796.714 Ft
GINOP foglalkoztatás támogatás: 600.000 Ft
MVH támogatás: 1.561.984 Ft
Háziorvosi alapellátás támogatás: 23.011.326 Ft
Külterületi út felújítását célzó projekt működési támogatás : 9.512.396 Ft
Felhalmozási célú támogatások:
Az államháztartáson belülről származó fejlesztési célú támogatások tervezett nagyságrendje 180.735.782 Ft Ft, mely a 2023. évben induló külterületi útfelújítást célzó projekt fejlesztési célú támogatása.
Helyi adók, közhatalmi bevételek
A helyi adók tekintetében a költségvetés tervezete az előző évben befolyt nagyságrenddel számol, iparűzési adó tekintetében a tervezett bevétel 2.500.000 Ft, a magánszemélyek kommunális adója tekintetében 300.000 Ft. Pótlék, bírság bevételek jogcímen 10.000 Ft került tervezésre.
Önkormányzati működési bevételek:
Az önkormányzat működési bevételei 29.068.225 Ft nagyságrendben kerültek tervezésre az alábbiak szerint:
Készletértékesítés ellenértéke 4.500.000 Ft.
Közvetített szolgáltatások értéke 150.000 Ft.
Ellátási díjak (konyha) 7.145.110 Ft.
Szolgáltatási díjak (konyha) 8.177.707 Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.457.798 Ft.
Általános forgalmi adó visszatérülés 2.200.000 Ft.
Egyéb működési bevételek 720.000 Ft.
tárgyi eszköz bérbeadás 717.610
Finanszírozási bevételek:
A finanszírozási bevételek jogcímen 793.723.431 Ft maradvány igénybevételével számol a költségvetés az alábbiak szerint:
Csengerújfalu Önkormányzati Konyha működési maradványa: 2.724.958 Ft.
Csengerújfalu Mesevilág Óvoda működési maradványa: 211.784 Ft
TOP csapadékvíz elvezetést célzó projekt (I.ütem) maradványa: 379.681.247Ft.
TOP csapadékvíz elvezetést célzó projekt (II.ütem) maradványa: 384.787.466Ft
2022. évről áthúzódó közfoglalkoztatás leutalt támogatásának maradványa: 5.555.761 Ft.
Megelőlegezett állami támogatás: 5.443.758 Ft.
Szállítói tartozás fedezetére: 6.717.412 Ft
Külterületi út saját erő fedezetére: 8.601.045 Ft
Önkormányzati feladatok kiadásai
Az önkormányzat 2023. évi kiadásainak összege 1.238.340.397 Ft, melyből a működési kiadások nagyságrendje 319.689.062 Ft, fejlesztési célú kiadások nagyságrendje 918.651.335Ft.
Személyi juttatások:
E jogcímen a költségvetés 122.745.204 Ft nagyságrenddel számol. Itt került tervezésre a háziorvos, a védőnő, a falugondnok, a könyvtáros, a közfoglalkoztatottak, a BK ház dolgozók bére, a választott tisztségviselők bére/tiszteletdíja és költségtérítése, az óvodai és konyhai foglalkoztatottak bére.
A személyi juttatások az önkormányzat esetében 94.973.394 Ft-ot, a konyha esetében 8.763.240 Ft-ot, az óvoda esetében 19.008.570 Ft-ot tesznek ki.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
A jogszabályban meghatározott mértékű szociális hozzájárulási adó került tervezésre a fenti bérek és tiszteletdíjak vonatkozásában, összesen 12.727.901 Ft összegben.
Dologi kiadások:
Az önkormányzati dologi kiadásai 160.823.558 Ft összegben került megtervezésre az előző évi adatok – és sajátosságok – figyelembe vételével, feladatonként az alábbiak szerint:
Önkormányzat dologi kiadásainak tervezett összege: 116.837.053 Ft-
A konyha dologi kiadásainak tervezett összege: 41.557.345 Ft.
Az óvoda dologi kiadásainak tervezett összege: 2.429.160 Ft.
A háborús veszélyhelyzet okozta energiaválság és a magas infláció kockázatot jelent tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban többszörösére emelkedtek mind az energia árak, mind pedig a nyersanyag és egyéb szolgáltatások árai. A kockázatok kezelésére év közben az általános tartalékkeret szolgál. A tartalék keret tervezett összege 2.500.000 Ft.
Elvonások, befizetések jogcímen 2.660.000 Ft került tervezésre, korábbi uniós projekt elszámolásából eredő támogatás visszafizetési kötelezettség 2023.évi üteme.
A szociális kiadások tervezett nagyságrendje 12.660.252 Ft, a támogatások egyrészét pénzbeli támogatásként, egyrészét pedig természetbeni támogatásként biztosítja a képviselő-testület a szociálisan rászorulók részére.
A szociális alapszolgáltatási feladatait a település a Többcélú Kistérségi Társulás, mint fenntartó intézményén keresztül látja el, a helyi szociális tagintézmény tekintetében megtörtént az egyeztetés, mely alapján megállapítható, hogy ez évben is kötött felhasználású támogatást biztosít a központi költségvetés a feladatellátásra, ugyanakkor az egyes alapellátásokra biztosított támogatások között átcsoportosítás hajtható végre. 2023. évben is ösztönző támogatást lehet igénybe venni abban az esetben, ha társulás keretében látja el a feladatot az önkormányzat. A szociális alapellátások tekintetében a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének fedezetére várhatóan az év hátralévő részében támogatást biztosított a központi költségvetés, ezt figyelembe véve a feladatellátás önkormányzati forrásbevonást várhatóan nem igényel.
Az orvosi ügyelet fenntartása az előző évekhez hasonlóan önkormányzati hozzájárulást igényel melynek nagyságrendje 2023. évben 824.248 Ft. A hozzájárulás 2023. március 01. napjáig került tervezésre tekintettel arra, hogy jelenleg folyamatban van az orvosi ügyeleti rendszer átalakítása. A Belügyminiszter 2023. január 30-án közleményt tett közzé, mely alapján 2023. március 01-től az Országos Mentőszolgálat látja el a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást. Ezzel egyidejűleg az önkormányzatnak e feladatellátás tekintetében megszűnik a kötelezettsége.
Az egészségügy átalakítása érinti a védőnői feladatokat is. A jogszabály alapján 2023.07.01-től az állam veszi át a védőnői feladatok ellátását ezen időponttal megszűnik az önkormányzat feladat ellátási kötelezettsége. A költségvetés tervezete már ennek figyelembevételével készült.
A település tanulóinak alapfokú oktatása a csengeri székhelyű általános iskola Csengerújfalu tagiskolájában történik, az iskola fenntartója az állam, működtetője 2017. január 01-től szintén az állam.
Az önkormányzat által biztosított támogatások:
Tagdíj került megtervezésre a Csengeri Önkormányzati Tűzoltóság részére 200 Ft/lakos összegben, a VK05 Társulás, a Csengeri Járás Leader Egyesület, illetve a Csenger Többcélú Kistérségi Társulás részére 100 Ft/lakos összegben. A helyi sportegyesület támogatásának tervezett összege 100.000 Ft. Továbbra is támogatni kívánja az önkormányzat a felsőfokú tanulmányokat folytató rászoruló helyi fiatalokat a Bursa ösztöndíj rendszerhez csatlakozva. A támogatás tervezett nagyságrendje 50.000 Ft.
Fejlesztési kiadások:
A tervezett fejlesztési kiadások összege 2023 évre 918.651.335 Ft. Beruházási kiadás 728.403.143 Ft, a TOP csapadékvíz elvezető projektek (I.-II. ütem) beruházási célú kiadásait tartalmazza, felújítási kiadás 190.248.192 Ft külterületi út felújítására került tervezésre.
Finanszírozási kiadások
Az előző év decemberében leutalt megelőlegezett állami támogatás visszafizetése 4.177.099 Ft.
Tájékoztató táblázatok szöveges indoklása
Az Áht. 24. §.(4) bekezdésében előírt, tájékoztató jelleggel bemutatott mérlegeket és kimutatásokat szöveges indoklással kell bemutatni. A tájékoztató táblázatok az előterjesztés 1-7. mellékleteként kerültek becsatolásra.
1. számú tájékoztató tábla: A jogszabály alapján a költségvetés tervezésekor a Képviselő-testület részére tájékoztató jelleggel be kell mutatni az elmúlt év várható, illetve az azt megelőző év tényadatát.
Az önkormányzati bevételek tekintetében megállapítható, hogy az önkormányzat helyi adó bevétele minimális, növekedésre számítani nem lehet egyrészt a járványhelyzet másrészt a háborús veszélyhelyzet gazdaságra gyakorolt negatív hatása miatt. A helyi adók tekintetében a lakosság teherbíró képességét figyelembe véve az adómértéke tovább nem növelhető, új adónemet a Képviselő-testület nem vezet be. A kis- és középvállalkozások tekintetében a kormány 2021-2022 években 1%-ban maximalizálta az adó mértékét, ugyanakkor a 25.000 fő alatti települések estében a kieső adóbevételt a központi költségvetés teljes mértékben kompenzálta. Ez az adó maximalizálás 2023 évben kivezetésre kerül.
Az önkormányzat működési bevételeit elemezve növekedés jellemző rövidtávon, melynek indoka, hogy a járvány okozta veszélyhelyzetben a térítési díjak nem voltak emelhetők, annak lejártát követően kerültek megemelésre. A működési bevételek jelentős része a konyha által nyújtott szolgáltatások, ellátások bevétele. A magas infláció, a magas áremelkedés hatására az elmúlt 1 évben 80%-os nyersanyag emelés volt jellemző, ez a térítési és szolgáltatási díjak emelését hozta magával.
Az állami támogatások rendszere alapvetően nem változott, ún. feladatfinanszírozást biztosít a központi költségvetés elszámolási kötöttség mellett. A központi támogatások tekintetében megállapítható, hogy azok fajlagos összege lényeges változást nem mutat, így várhatóan a december hónapban bejelentett bérintézkedések (minimálbér és garantált bérminimum emelése, köznevelés pótlékemelése) forrását év közben póttámogatásként biztosítja a központi költségvetés. A település működőképességét a korábbi években is csak kiegészítő támogatással tudta biztosítani a város, a hiány fedezetére javasoljuk ez évben is rendkívüli támogatási igény benyújtását. Az Önkormányzat a kötelező feladatok nagy részét társulási formában látja el. Az előző évhez hasonlóan a Társulások feladatellátásával összefüggő teljes normatív állami támogatást a székhely önkormányzat igényli. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait alapvetően meghatározza a jelenleg folyamatban lévő beruházások befejezése, ugyanakkor prioritás az új Uniós ciklus keretében kiírásra kerülő pályázatok előkészítése és benyújtása.
1. számú tájékoztató tábla: Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése.
Hitelállománnyal a település nem rendelkezik, több évet érintő működés és fejlesztési kötelezettsége nincs.
1. számú tájékoztató tábla: Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
A települési önkormányzat a helyi adókból mentességet, illetve kedvezményt nem biztosít, a jogszabályban felsorolt lehetőségek közül a magánszemélyek kommunális adója esetében fordulhat elő mentesség, tapasztalati adatok alapján 40.000 Ft kedvezmény került számbavételre.
1. számú tájékoztató tábla: Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre. A hatályos jogszabályok alapján a tárgyévre előirányzat felhasználási tervet kell készíteni az önkormányzatnak, a terv a megkötött szerződések, megállapodások, kötelezettségvállalások figyelembevételével történt.
1. számú tájékoztató tábla: itt kerül bemutatásra a település általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, melynek részletes indoklását az előterjesztés tartalmazza.
1. számú tájékoztató tábla:Itt kerülnek bemutatásra részletesen a 2023. évben céljelleggel nyújtott támogatások.
1. számú tájékoztató tábla: A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai alapján megállapítható, hogy a település a kötelező önkormányzati feladatait kiegészítő támogatás igénybevételével tudja biztosítani. Kiemelt feladat kell, hogy legyen a közfoglalkoztatás adta lehetőségek kihasználása, a szociálisan rendkívüli helyzetben lévők támogatása. A gazdálkodás területén a működőképesség megőrzése érdekében fokozottan érvényesíteni kell a rászorultság elvét, a fizetőképesség megőrzése érdekében racionális és takarékos gazdálkodást kell folytatni.
Ö s s z e f o g l a l á s
Az önkormányzatot megillető állami támogatások – előző évhez hasonlóan – kötött felhasználással, feladatfinanszírozásként kerülnek átadásra a település részére, a központi költségvetés csak a kötelező önkormányzati feladatokra biztosít támogatást, az önként vállalt feladatokat a településnek a saját bevételei terhére lehet finanszírozni.
Összességében megállapítható, hogy a kötelező feladatokra biztosítható állami támogatások nem fedezi teljes egészében az önkormányzat kötelező feladatainak kiadásait, az önkormányzati költségvetés rendkívüli központi támogatás nélkül nem hajtható végre.
A település tárgyévi működési célú kiadásai 34.806.129 Ft-tal haladják meg a működési célú bevételeket, a hiányzó forrás fedezetére javasoljuk tervezni - egyéb központi támogatás jogcímen- a költségvetési törvényben biztosított rendkívüli központi támogatást.
A költségvetési rendelet-tervezetben a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként 789.546.332 Ft költségvetési hiány szerepel, melynek indoka, hogy az államháztartási szabályok szerint a költségvetési bevételeknek nem része a költségvetési maradvány. A település hiányát az előző évi költségvetési maradvány teljes mértékben fedezi.
A település biztonságos működtetése, valamint a fizetőképesség megőrzése érdekében továbbra is takarékosság kell, hogy jellemezze a gazdálkodást, a szociális kiadások tekintetében továbbra is javasoljuk a rászorultság elvének fokozott érvényesítését, a foglalkoztatás elősegítésére a START munka mintaprogramok és egyéb közfoglalkoztatási lehetőségek maximális kihasználását.
Az önkormányzati gazdálkodás vitele során úgy javasoljuk a kifizetések ütemezését az egyes feladatokhoz kapcsolódó döntéshozatalt, hogy azok minden tekintetben és mértékben igazodjanak az önkormányzati bevételek teljesülésének üteméhez és nagyságrendjéhez. Elsőrendű a kötelező feladatok és a kötelező közszolgáltatások biztosítása, az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik az alapfeladatok ellátását.
A település fejlesztései tekintetében törekedni kell a település önfenntartó képességének javítására, a lakosság jogos igényeinek kielégítésére, és figyelembe kell venni a település teherbíró-képességét.

Csengerújfalu Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.tény

2022. tény

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

94 475 468

108 199 027

140 745 596

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 766 450

22 041 231

26 420 516

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

27 424 070

23 943 390

23 527 700

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

36 044 804

45 510 254

52 209 251

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7 933 371

14 434 152

36 318 129

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

36 773

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

140 458 059

90 542 785

91 257 363

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

140 458 059

90 542 785

91 257 363

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

659 758 767

93 478 418

180 735 782

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

659 758 767

93 478 418

180 735 782

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

654 108 230

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 041 629

2 674 621

2 810 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

249 292

305 090

300 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 748 455

2 358 774

2 500 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

43 882

10 757

10 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

17 471 311

21 675 359

29 068 225

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

6 747 734

4 010 091

4 500 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

31 496

113 386

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

248 303

150 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

717 610

5.5.

Ellátási díjak

6 548 561

11 018 735

15 221 543

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 093 906

3 557 915

5 559 072

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

938 000

2 177 000

2 200 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

225 430

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

637 881

798 232

720 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

225 430

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

225 430

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

915 430 664

316 570 210

444 616 966

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

65 694 853

737 040 887

793 723 431

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

65 694 853

737 040 887

793 723 431

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 231 863

4 177 099

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 231 863

4 177 099

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

68 926 716

741 217 986

793 723 431

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

984 357 380

1 057 788 196

1 238 340 397

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

0

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021.tény

2022. tény

2023. évi előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

209 266 150

242 085 485

315 511 963

1.1.

Személyi juttatások

99 074 569

120 102 715

122 745 204

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 632 244

11 578 714

12 727 901

1.3.

Dologi kiadások

83 873 235

90 643 617

160 823 558

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 916 250

14 792 500

12 660 252

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 769 852

4 967 939

4 055 048

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

2 660 000

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.18.

Tartalékok

2 500 000

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

2 500 000

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

34 619 153

20 030 180

918 651 335

2.1.

Beruházások

6 963 457

20 030 180

728 403 143

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

27 655 696

190 248 192

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

243 885 303

262 115 665

1 234 163 298

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 431 190

3 231 863

4 177 099

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 431 190

3 231 863

4 177 099

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 431 190

3 231 863

4 177 099

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

247 316 493

265 347 528

1 238 340 397

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEMLEGES

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2023 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2 024

2 025

2 026

2026 után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

B

C

D

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

340 000

40 000

-ebből: Építményadó

Telekadó

Magánszemélyek kommunális adója

340 000

40 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalmi adó épület után

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Egyéb kedvezmény

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

340 000

40 000

Előirányzat-felhasználási terv2023. évre

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

11 728 799

11 728 799

11 728 799

11 728 799

11 728 799

11 728 799

11 728 799

11 728 799

11 728 799

11 728 799

11 728 799

11 728 807

140 745 596

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

7 604 780

7 604 780

7 604 780

7 604 780

7 604 780

7 604 780

7 604 780

7 604 780

7 604 780

7 604 780

7 604 780

7 604 783

91 257 363

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

15 061 315

15 061 315

15 061 315

15 061 315

15 061 315

15 061 315

15 061 315

15 061 315

15 061 315

15 061 315

15 061 315

15 061 317

180 735 782

5.

Közhatalmi bevételek

234 166

234 166

234 166

234 166

234 166

234 166

234 166

234 166

234 166

234 166

234 166

234 174

2 810 000

6.

Működési bevételek

2 422 352

2 422 352

2 422 352

2 422 352

2 422 352

2 422 352

2 422 352

2 422 352

2 422 352

2 422 352

2 422 352

2 422 353

29 068 225

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

66 143 619

66 143 619

66 143 619

66 143 619

66 143 619

66 143 619

66 143 619

66 143 619

66 143 619

66 143 619

66 143 619

66 143 622

793 723 431

11.

Bevételek összesen:

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 056

1 238 340 397

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

10 228 767

10 228 767

10 228 767

10 228 767

10 228 767

10 228 767

10 228 767

10 228 767

10 228 767

10 228 767

10 228 767

10 228 767

122 745 204

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 060 658

1 060 658

1 060 658

1 060 658

1 060 658

1 060 658

1 060 658

1 060 658

1 060 658

1 060 658

1 060 658

1 060 663

12 727 901

15.

Dologi kiadások

13 401 963

13 401 963

13 401 963

13 401 963

13 401 963

13 401 963

13 401 963

13 401 963

13 401 963

13 401 963

13 401 963

13 401 965

160 823 558

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 055 021

1 055 021

1 055 021

1 055 021

1 055 021

1 055 021

1 055 021

1 055 021

1 055 021

1 055 021

1 055 021

1 055 021

12 660 252

17.

Egyéb működési célú kiadások

546 254

546 254

546 254

546 254

546 254

546 254

546 254

546 254

546 254

546 254

546 254

546 254

6 555 048

18.

Beruházások

60 700 262

60 700 262

60 700 262

60 700 262

60 700 262

60 700 262

60 700 262

60 700 262

60 700 262

60 700 262

60 700 262

60 700 261

728 403 143

19.

Felújítások

15 854 016

15 854 016

15 854 016

15 854 016

15 854 016

15 854 016

15 854 016

15 854 016

15 854 016

15 854 016

15 854 016

15 854 016

190 248 192

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

348 090

348 090

348 090

348 090

348 090

348 090

348 090

348 090

348 090

348 090

348 090

348 109

4 177 099

22.

Kiadások összesen:

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 031

103 195 056

1 238 340 397

23.

Egyenleg

A 2023. évi általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

Jogcím

2023. évi tervezett támogatás összesen

B

C

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

12675226

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

5254888

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3901437

Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása

425790

Közutak fenntartásának támogatása

3093111

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9729637

Közvilágítás kiegészítő támogatás

100000

Köznevelési támigatás

23527700

Falugondok támogatása

5142300

Polgármesteri illetmény támogatása

3915653

Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

20834000

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

2270000

Gyermekétk. bértámogatás

8802978

Gyermekétk. üzemeltetési tám.

14512713

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2917260

Összesen:

104427467

K I M U T A T Á Sa 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Csenger Önkormányzati Tűzoltóság

tagdíj

203 800

2.

Szbaolcs 05.

tagdíj

217 000

3.

Csengerújfalui Sportegyesület

működési támogatás

100 000

Összesen:

520 800

Csengerújfalu Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

161 857 435

166 713 158

171 714 553

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

104 945 967

108 094 346

111 337 176

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

207 846 149

214 081 533

220 503 979

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 231 500

3 328 445

3 428 298

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

345 000

355 350

366 011

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

2 875 000

2 961 250

3 050 088

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

11 500

11 845

12 200

5.

Működési bevételek

11 197 395

11 533 317

11 879 316

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

489 078 446

503 750 799

518 863 323

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

847 712 498

873 143 873

899 338 189

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

1 336 790 944

1 376 894 672

1 418 201 512

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

0

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2024. évi

2025. évi

2026. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

276 164 810

284 449 754

292 983 247

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

1 056 449 035

1 088 142 506

1 120 786 781

2.1.

Beruházások

837 663 614

862 793 522

888 677 328

2.2.

Felújítások

218 785 421

225 348 984

232 109 453

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 332 613 845

1 372 592 260

1 413 770 028

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 177 099

4 302 412

4 431 484

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

1 336 790 944

1 376 894 672

1 418 201 512