Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

a képvisel-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 25- 2022. 07. 25

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

a képvisel-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.25.

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (IX.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat rendezvényei: falunap kétévente és alkalmi rendezvények.

a) a falunap pénzügyi fedezetét a tárgyév költségvetésében kell meghatározni.

b) az alkalmi rendezvények pénzügyi fedezetét a tárgyév költségvetésében kell meghatározni.”

2. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át a közfoglalkoztatással kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlását és a közfoglalkoztatási pályázatokhoz kapcsolódó döntések meghozatala hatáskörét.”

3. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az átruházott hatáskört vissza kell vonni, ha azt a képviselő-testület 2/3-as, legalább 4 fő kezdeményezi”

4. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával benyújtható előterjesztések a személyi döntést, állásfoglalást igénylő előterjesztések.”

(2) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete 16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Ügyrendi Bizottság nyújtja be az összeférhetetlenség, méltatlanság, vagyonnyilatkozat megállapítását tartalmazó előterjesztéseket.”

5. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A jegyző a normatív határozatokat a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel, mint helyben szokásos módon teszi közzé.”

6. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § A Képviselő-testület tagjai közül a polgármester javaslatára egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.”

7. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete 14. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. A Bizottság jogállása feladatai”

8. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete 27. és 28. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„27. § Az Ügyrendi Bizottság 3 tagból áll, a bizottsága elnöke és 2 tagja önkormányzati képviselő.

28. § Az Ügyrendi Bizottság nyilván tartja és ellenőrzi a polgármester és hozzátartozója, az önkormányzati képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát, ellátja az összeférhetetlenséggel és a méltatlansággal összefüggő, az Mötv.-ben meghatározott bizottsági feladatokat. A személyi döntést, állásfoglalást érintő ügyekkel kapcsolatosan véleményezési jogköre van, és ellátja a titkos szavazással kapcsolatos feladatokat.”

9. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. § Ez a rendelet 2022. július 25-én lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
016030 Állampolgársági ügyek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
042220 Erdőgazdálkodás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
102031 Idősek nappali ellátása
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások”