Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 28- 2022. 08. 29

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.28.

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2019. (IX.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. § A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 28-án lép hatályba.

1. melléklet

1. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019 (IX.25..) önkormányzati rendelete 2. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
016030 Állampolgársági ügyek
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
042220 Erdőgazdálkodás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020 Víztermelés, kezelés, ellátás
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
082091 Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés, hagyományos közösségi értékek gondozása
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
102031 Idősek nappali ellátása
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107052 Házi segítségnyújtás
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok”