Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 01

Nyírkércs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Nyírkércs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 35. §-ában és 88. § (4) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés, d.) pontjában és 44/C. § (2) bekezdésében, valamint a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazások alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 19. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014. (V.1.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A települési hulladékgazdálkodásról szóló Nyírkércs község képviselő testületének 5/2014 (V.1..) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlan tulajdonosoknál keletkezett települési szilárd hulladékra, a település közigazgatási területén elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött szelektív települési hulladékra és a házhoz menő lomtalanítás során elhelyezett hulladékra, valamint a folyékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tekintetében kiterjed Nyírkércs Község közigazgatási területén minden olyan közcsatornával el nem látott területen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a begyűjtésére, és az erre vonatkozó közszolgáltatás ellátására.”

2. § A települési hulladékgazdálkodásról szóló Nyírkércs község képviselő testületének 5/2014 (V.1..) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a szerződő felek (ingatlanhasználó, közszolgáltató) megnevezése,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

c) a teljesítés helye,

d) az ingatlanhasználónak átadott gyűjtőedény, szín, űrtartalom és darabszám szerint, valamint a gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék összetevőinek meghatározása,

e) az ürítési gyakoriság és az ürítés ideje,

f) az ingatlanhasználó által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladék mennyisége, amelyre a közszolgáltatást az ingatlanhasználó igénybe veszi,

g) szilár hulladék esetén a gyűjtőedény használatának jogcíme és módja,

h) a közszolgáltatási díj és alkalmazásának feltételei,

i) a szerződés módosításának, szüneteltetésének, megszüntetésének módja, feltételei,

j) a közszolgáltatás ellátását szabályozó jogszabályok meghatározása,

k) a szerződés megkötésének helye és ideje, l) a szerződő felek aláírása.”

3. § A települési hulladékgazdálkodásról szóló Nyírkércs község képviselő testületének 5/2014 (V.1..) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nyírkércs Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató, Laskai János egyéni vállalkozó (4537 Nyírkércs, Kossuth u. 29.) a TRV Zrt. által üzemeltetett Baktalórántháza Város tulajdonában álló szennyvíz-telepre szállítja az összegyűjtött háztartási szennyvizet.”

4. § A települési hulladékgazdálkodásról szóló Nyírkércs község képviselő testületének 5/2014 (V.1..) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § Hatályát veszti a települési hulladékgazdálkodásról szóló Nyírkércs község képviselő testületének 5/2014 (V.1..) önkormányzati rendelete

a) 8. § (5) bekezdése,

b) 2. melléklet szövege,

c) 3. melléklete.

6. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A települési hulladékgazdálkodásról szóló Nyírkércs község képviselő testületének 5/2014 (V.1..) önkormányzati rendelete 2. melléklet szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és ártalmatlanításának kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő díj:
Lakossági és közületi díj 2.400,- Ft/m3 (a díjak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák)”