Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 12. 10- 2023. 01. 04

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól1

2021.12.10.

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcím szerint, a központi költségvetés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást biztosított Cserhátsurány Község Önkormányzata számára.

(2) Cserhátsurány Község Önkormányzata a BMÖGF/191-36/2021. számú támogatói okiratban jóváhagyott 85 erdei m3tüzelőanyag mennyiség erejéig szociális célú tűzifa támogatást biztosít.

2. § A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik, a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatás nem kérhető.

3. § E rendelet hatálya kiterjed Cserhátsurány község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, ott állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre.

4. § Jelen rendeletben használt háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározottakat kell érteni.

5. § A támogatás megállapítása iránti eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

2. A támogatás feltételei

6. § (1) Az önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultság megállapításánál előnyben részesíti azt a kérelmezőt,

a) aki, továbbá akinek a háztartásában élő személy a kérelem benyújtásának időpontjában az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,

b) akinek, továbbá akinek a háztartásában élő személynek a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján települési támogatásra való jogosultsága a 2021. évben (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez) megállapításra került,

c) akinek, továbbá akinek a háztartásában élő személynek a helyi szociális ellátásokról szóló 10/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet alapján lakhatási adósságkezelési települési támogatásra való jogosultsága a 2021. évben (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez) megállapításra került,

d) aki, továbbá akinek a háztartásában élő személy a kérelem benyújtásának időpontjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e) aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás megállapításánál elsődleges szempont a 6. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel együttes megléte.

7. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás a háztartás részére kerül megállapítására.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon háztartás tekintetében csak egy jogosultnak állapítható meg. Amennyiben egy háztartásból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

8. § Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa nyújtható.

3. A támogatás igénylésének menete

9. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet legkorábban 2022. január 03. napjától legkésőbb 2022. január 31. napjáig lehet benyújtani Cserhátsurány Község Önkormányzatánál.

(3) A kérelem elbírálása a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik.

10. § (1) Az önkormányzat a szociális célú tűzifa jogosultak részére történő kiosztásáról – az Ipoly Erdő Zrt. Nyugat-Cserháti Erdészet Cserhátsurány Község Önkormányzatához történő tűzifaszállítást követően – haladéktalanul, de legkésőbb 2022. február 15. napjáig gondoskodik.

(2) A szociális célú tűzifa jogosult lakcímére történő szállításáról az önkormányzat gondoskodik.

(3) A szociális célú tűzifa támogatásban részesülő a szociális célú tűzifa átvételét e rendelet 2. mellékletét képező két példányban készült átvételi elismervény aláírásával igazolja, amelyből egy példány az önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesülőt illet meg.

4. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2020. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2020. (XI. 12.) önkormányzati rendelet

1

Az önkormányzati rendeletet a Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (I. 4.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 5. napjával.