Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 25- 2021. 02. 24

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Cserhátsurány Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


1. Módosító rendelkezések


1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1a) A polgármester az étkeztetés igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj összegének megfizetéséhez, megvásárolt ételadagonként természetbeni települési támogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 % - át.”


2. § A Rendelet 7. § - a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:


„(1b) A természetbeni települési támogatás összege

  1. 400 forint/ételadag, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 0 – 57 000 forint között van,
  2. 300 forint/ételadag, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 57 001 – 85 500 forint között van,
  3. 200 forint/ételadag, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem 85 501 – 114 000 forint között van.”


3. § A Rendelet a következő 40. § - sal egészül ki:


„40. § A hely szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelettel megállapított 7. § (1a) – (1b) bekezdés rendelkezéseit a 2021. március 01-jét követően indult ügyekben kell alkalmazni.”


4. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.


5. § A Rendet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.


6. § (1) A Rendelet 10. § (2) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész helyébe a „2. melléklet” szövegrész lép.


(2) A Rendelet 14. § (3) bekezdésében az „1. melléklet” szövegrész helyébe a „2. melléklet” szövegrész lép.


(3) A Rendelet 20. § - ában az „1. melléklet” szövegrész helyébe a „2. melléklet” szövegrész lép.


2. Záró rendelkezések


7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.