Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Cserhátsurány Közszolgálatáért Érdemérem alapításáról és adományozásának rendjéről

Hatályos: 2021. 04. 27

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2021. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Cserhátsurány Közszolgálatáért Érdemérem alapításáról és adományozásának rendjéről

Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Cserhátsurány Község Önkormányzata Polgármestere a a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzet idejére meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 3. pontjában meghatározott feladatkörében alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § Cserhátsurány Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) „Cserhátsurány Közszolgálatáért Érdemérem” elnevezéssel elismerést (a továbbiakban: elismerés) alapít.

2. § Az elismerés alapításának és adományozásának célja, hogy a képviselő-testület méltó módon fejezze ki elismerését és megbecsülését a Cserhátsurány község közigazgatási területén a közszolgáltatási területen hosszú időn át folytatott eredményes, kiemelkedő és magas színvonalú tevékenység ellátásáért.

3. § A képviselő-testület az elismerés adományozásával kapcsolatos költségek fedezetét az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

2. Cserhátsurány Közszolgálatáért Érdemérem

4. § Az elismerés annak a magyar állampolgárságú, természetes személynek adományozható, aki közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati jogviszony, munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében Cserhátsurány község közigazgatási területén legalább 10 éven át kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységet folytat:

 • a) az egészségügy
 • b) a szociális alapellátás
 • c) a közszolgálati
 • d) a gyermekjólét és gyermekvédelmi
 • e) a közművelődés
 • f) a sport
 • g) a nevelés, oktatás

területén.

5. § Az elismerésben részesített személyt emlékplakett, az elismerés adományozását igazoló díszoklevél és egyszeri pénzjutalom illeti meg.

6. § A „Cserhátsurány Közszolgálatáért Érdemérem” emlékplakett egy 3 milliméter vastag, 6 cm átmérőjű bronz medál. A medál egyik oldalára Cserhátsurány község címere, a másik oldalára „Cserhátsurány Közszolgálatáért Érdemérem” szöveg és az elismerés adományozásának éve kerül bevésésre.

7. § Az emlékplakett díszdobozban kerül átadásra.

8. § A pénzjutalom nettó összege 100 000 forint.

9. § A díszoklevélnek tartalmaznia kell:

 • a) az adományozó megnevezését
 • b) a képviselő-testület határozatának számát
 • c) az elismerés pontos megjelölését
 • d) az elismerésben részesített nevét, személyi adatait
 • e) a tevékenység leírását, amelyért az elismerést kapja
 • f) az adományozó bélyegző lenyomatát
 • g) a kiállítás helyét és idejét

10. § Az elismerést igazoló díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

11. § Az elismeréssel járó emlékplakett és díszoklevél megterveztetéséről és elkészíttetéséről a jegyző gondoskodik.

12. § Az elismeréssel járó érdemérmet és díszoklevelet a képviselő-testület nevében és képviseletében a polgármester adja át, az arra érdemes alkalomból.

13. § Az elismerés adományozásáról és visszavonásáról a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza:

 • a) a kitüntetésben részesült személy nevét, lakcímét,
 • b) az adományozás időpontját, az adományozásról szóló képviselő-testületi határozat számát.

3. A elismerés adományozásának rendje

14. § Az elismerés adományozására javaslatot tehet:

 • a) polgármester
 • b) képviselő-testület tagjai
 • c) jegyző
 • d) önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője

15. § A javaslatnak tartalmaznia kell

 • a) a kitüntetésre javasolt személy adatait,
 • b) a javaslatot megalapozó szakmai munka bemutatását, értékelését,
 • c) a javasolt kitüntetés megnevezését.

16. § A javaslatot a polgármesterhez kell eljuttatni, aki a jegyzőn keresztül biztosítja az elismerés adományozásával járó előkészítő és szervező feladatokat.

17. § Az elismerés adományozásáról a képviselő-testület zárt ülésen, minősített többséggel jogosult dönteni.

4. Az elismerés visszavonása

18. § Az elismerést vissza lehet vonni, ha az elismerésben részesített személy bizonyíthatóan érdemtelenül kapta, vagy arra érdemtelenné, méltatlanná vált. Vissza kell vonni az elismerést attól a személytől, akit a bíróság bűncselekmény miatt jogerősen elítélt, vagy a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott.

19. § Az elismerés visszavonását bárki kezdeményezheti, aki az adományozó javaslat megtételére is jogosult volt. Az érdemtelenséget, méltatlanná válást az elismerés visszavonását indítványozónak kell bizonyítani.

20. § Az elismerés visszavonásáról a képviselő-testület zárt ülésen, minősített többséggel jogosult dönteni.

21. § Az elismerés visszavonásáról szóló döntést az érintettel a polgármester írásban közli, és egyidejűleg bevonja az elismeréssel járó díszoklevelet és emlékplakettet.

5. Záró rendelkezések

22. § Ez a rendelet 2021. április 27-én lép hatályba.