Becske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2023. 08. 01

Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


A rendelet hatálya


1.§

A képviselő-testület Becske község illetékességi területén a következő helyi adókat vezeti be:

  • magánszemélyek kommunális adója,
  • helyi iparűzési adó.

II. Fejezet

Részletes rendelkezések

Magánszemélyek kommunális adója

2. §

(1) A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként: 4.000,- Ft

(2) Mentes az adó alól:

 a) önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen telek

 b) szociális jellegű okok alapján:

- 80. életévét betöltött adóalanyok

Helyi iparűzési adó

3. §

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,6 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.

4.§

A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.

III. Fejezet


 Záró rendelkezések


5.§.


E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 9/2014. (XI..28.) önkormányzati rendelete.