Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.21.) Önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről

Hatályos: 2013. 10. 01

SzerkeszHerencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 9/2013. (IX.21.) önkormányzati rendelete   a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról,  azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről 


Herencsény Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  143.§  (3)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20 11. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés  3.pontjában és a 31. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket  rendeli el.:   

I. fejezet

Általános rendelkezések 

A rendelet hatálya

1. §

A   rendelet   tárgyi   hatálya   Herencsény Község   közigazgatási   területén   lévő   közterületekre   és  ingatlanokra, személyi hatálya azok tulajdonosaira, használóra és kezelőire terjed ki. 

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:  a.)  közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban  álló  földterület,  amelyet  a  rendeltetésének  megfelelően  bárki  használhat,  és  az  ingatlan- nyilvántartás ekként tart nyilván; 

 b.)  közterületnév:  a  bel-  és  külterületi  közutak  és  terek  rendszerint  út,  utca,  tér,  park,  köz,  sétány stb. utótagot tartalmazó neve.

c.) közforgalom          elől    el   nem      zárt     magánút:        közhasználatra         szolgáló      minden       olyan   magántulajdonban            lévő     földterület,      amelyet       a    rendeltetésének megfelelően     bárki  használhat, és az ingatlan nyilvántartás ekként tart nyilván;   d.) házszám: olyan számmal, illetve számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az  ingatlan-nyilvántartásban   helyrajzi   számmal  jelölt   ingatlanhoz   tartozik,   és   amely   az  ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja; 

e.) többlakásos épület: legfeljebb három lakást, illetve önálló rendeltetési egységet magában  foglaló épület, amely nem rendelkezik alapító okirattal; 

f.) társasház:  olyan  tulajdoni  forma,  amelyben  a  tulajdonostársakat  az  épület  meghatározott   önálló  részei  (lakások)  tekintetében  külön,  míg  az  ingatlan  egyéb  részei  (lépcsőház  stb.)    tekintetében  együttesen  illeti  meg  a  tulajdonjog  –  az  alapító  okiratban  meghatározottak   szerint; 

g.)  érintett lakosság: a közterülettel közvetlenül határos ingatlanok tulajdonosai; 

h.)  Önálló  rendeltetési  egység:  helyiség,  vagy  egymással  belső  kapcsolatban  álló  fő-  és  mellékhelyiségek  műszakilag  is  összetartozó  együttese,  amelynek  a  szabadból  vagy  az  épület  közös  közlekedőjéből  nyíló  önálló  bejárata  van.  Meghatározott  rendeltetés  céljára  önmagában alkalmas és függetlenül üzemeltethető (pl. üzlethelyiség, egy lakás vagy egy     szálloda épület). 


II. fejezet

       A közterület elnevezés szabályai 

A közterület elnevezésének általános szabályai

3. §

(1) A belterületen lévő közterületeket el kell nevezni. A beépítésre szánt területek közül azokat     a   közterületeket   lehet   elnevezni,   amelyek   Herencsény Község  Településrendezési   Tervének  Szabályozási  Tervlapja  szerint  gazdasági  terület  (Kg  Ig)  vagy  üdülőterület  övezetben  található ingatlanok megközelítését szolgálják. 

 (2)  Új  közterület  nevét  közterületként  való  bejegyzését  követően  egy  éven  belül  meg  kell   állapítani, amennyiben a közterület az (1) bekezdés rendelkezései alapján elnevezésre kerül.

(3) Ha egy közterület a városrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült résznek – az elkülönítéstől számított egy   évenbelül – új nevet kell adni. 

 (4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz külön eljárás nélkül a   már elnevezett közterület nevét veszi fel. 

4. §

 1) Településrészt, közterületet, helyi személyről elnevezni halála után legalább 25 év el-   múltával lehet. 

2)        Közterület név olyan személyről adható,  a)   akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és   közmegbecsülésnek örvend;  b)   aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan   jelen-        tőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó; 

c)   akinek  a  község életében,  történelmében  kiemelkedő  szerepe  volt,  tevékenységével  hozzájárult Herencsény község  fejlődéséhez. 

(3)        Közterület nevet adni olyan nem magyar személyről is lehet, akinek élete, munkássága     az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű volt. 
Hatásköri és eljárási szabályok

5. §

(1)   Közterület  név,  településrész  név,  megállapítása,  megváltoztatása,  megszüntetése  Herencsény Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik. 

(2)  A közterület  név megállapítására, megváltoztatására, megszüntetésére vonatkozó javaslatot   a Polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. 

6. §

(1)   Közterület név megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:  a)     a képviselő-testület bármely bizottsága;  b)    települési képviselő; 

c)  Herencsény község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező állampolgár; 

 d)   közforgalom          elől   el    nem     zárt    magánút       tulajdonosa        a   magánút        tekintetében,    amennyiben az közterületnek nem minősül; 

e)   Herencsény község közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező   jogi személy. 

(2)  A    közterület      névvel      kapcsolatos        eljárás    előkészítése       a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal feladatkörébe tartozik. 

(3)  A közterület neveket érintő döntés előtt a lakosság véleményét ki kell kérni  A felhívást a  döntést megelőzően 15 nappal előbb  a helyben szokásos módon kell közzé tenni, valamint  szakmai vélemény kérhető a Vidékfejlesztési Minisztérium mellett működő Földrajzinév-bizottságtól 

 (4)  A  képviselő-testület  5.  §  (1)  bekezdésben  foglalt  döntését az érintettekkel közölni kell,  valamint  a  döntést  a  Herencsényi Hírmondóban  továbbá Herencsény Honlapján közzé kell tenni. 

(5)  Ha   a   képviselő-testület   az   5.   §   (1)   bekezdésben   foglalt   döntésében   másként   nem       rendelkezik, akkor a közterület neveket érintő döntés a közzététel napján lép hatályba. 

(6)  A közterület neveket érintő döntéstől számított 60 napon belül a közterületi névtáblákat az     e  rendeletben  foglalt  szabályok  szerint  ki  kell  helyezni.  Kihelyezéséről  az önkormányzat  hivatala köteles gondoskodni.

III. fejezet

Közterület névtábláinak elhelyezése

7. §

(1)   A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán kell feltüntetni. 

(2)  A  névtáblán  fel  kell  tüntetni  a  közterület  címnyilvántartás  szerinti  pontos  nevét,  rövidítés  nélkül.  (3)  A névtáblát az utca kezdetén és a végén, útkereszteződésnél a saroktelkek mindkét oldalán   el kell helyezni, továbbá egy oldalról betorkolló utca tengelyében az átellenes oldalon is fel    kell szerelni. 

(4)  A  névtáblát  épületen,  kerítésen  vagy  ezek  hiányában  külön  tartószerkezeten,  jól  látható helyen kell elhelyezni. 

5)  Az   ingatlan   tulajdonosa,   kezelője,   használója   a   névtábla   elhelyezését   és   az   ezzel     kapcsolatos  munkálatokat  köteles  tűrni.  A  tábla  kihelyezéséről  az  ingatlan  tulajdonosát,  kezelőjét,  használóját  a  kihelyezésért  felel ős  szerv  a  kihelyezés  előtt  15  nappal  köteles   értesíteni. 

8. §

A megváltozott közterületnevek tábláit a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől  számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell ellátni. Az új névtáblát az áthúzott régi tábla mellé vagy alá kell felszerelni. 

IV. fejezet

Az ingatlanok számozásának szabályai

Általános szabályok

9. §

 (1)   A   névvel   ellátott   közterületeken   házszámmal   kell   ellátni   a   beépített   és   beépítetlen         ingatlanokat. A közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. 

 (2)    Az  ingatlanok  számozását  úgy  kell  elvégezni,  hogy  a  számok  a  városközponttól  kifelé  haladva növekedjenek és a közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat páratlan, bal oldalán   lévő ingatlanokat páros számmal kell ellátni. Ha a közterület teret érint, akkor a számozás    az óramutató járásával megegyezően történik. 

 (3) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok   mellé a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűi alkalmazhatók. 

(4) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, és az ingatlanon újabb önálló rendeltetési  egységek  létesülnek,  akkor  a  számozást  úgy  kell  elvégezni,  hogy  a  meglévő  házszámot   meghagyva   a   (3)   bekezdés   szerinti   jelöléssel   kell   az   önálló   rendeltetési egységeket ellátni. 

(5) Ha  a  közterületen  az  ingatlanok  számozása  már  megtörtént,  de  telekmegosztás  révén  új  ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő ingatlan számozása változatlan marad, az újonnan   keletkezett ingatlan  számozását  pedig  a  (3)  bekezdés  szerinti jelölés  alkalmazásával  kell   végezni. 

(6) Saroktelken  lévő  ingatlan  csak  egy  közterületről  számozható,  függetlenül  attól,  hogy  az    ingatlan hány közterület felől közelíthető meg. 

(7) Ha a társasház olyan ingatlanon létesül, ahol az ingatlan számozása már megtörtént, akkor    vagy  megmarad  az  ingatlan  eredeti  házszáma  vagy  a  meglévő  számsorba  beilleszkedő új   házszám keletkezik, a lépcsőházakat pedig a magyar ABC ékezet nélküli nagybetűivel kell    jelölni. 

(8) Ha  a  társasház  olyan  ingatlanon  létesül,  ahol  az  ingatlanok  számozása  még  nem  történt  meg, vagy megtörtént, de lehetőség van lépcsőházankénti folyamatos számozásra, abban az    esetben külön jelölés nélkül, arab számmal kell ellátni a lépcsőházakat. 

(9) Társasházban lévő önálló rendeltetési egységek házszámát úgy kell megállapítani, hogy a  számozás minden szinten arab egyes számmal kezdődjön és szintenként folyamatos legyen. 

Házszám változás

10.§

(1) A házszámok megváltoztatása hivatalból vagy kérelemre történhet. Kérelmet az nyújthat be,    akinek a házszám megváltoztatásához jogos érdeke fűződik. 

(2) Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha  a)   az  ingatlan-nyilvántartásban  nem  szerepel  az  ingatlan  házszáma,  csak  a  helyrajzi  száma,   a közterületen   több   ingatlan   azonos   házszámmal   szerepel   az   ingatlan- nyilvántartásban, 

b)  az ingatlan házszáma téves,  c)   az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor. 

(3) Ha  a  közterületen  több  ingatlan  azonos  házszámmal  rendelkezik,  vagy  az  ingatlanok  számozása  hibás,  illetve  új  házszám  kerül  megállapításra,  akkor  a  közterületet  érintő   ingatlanokat  a legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell átszámozni. 

(4) Ha  a  több  önálló  rendeltetési  egységet  magába  foglaló  ingatlanon  belül  lévő  egységek   házszáma hibás, követhetetlen, illetve a beazonosítás körülményes, akkor az átszámozást a  legkisebb érdeksérelemmel járó módon kell elvégezni. 


Házszámtábla kihelyezésének szabályai

11.§

(1)  Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant házszámtáblával ellátni.

(2)  A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről, megrongálódása    esetén   pótlásáról   és   karbantartásáról   az   ingatlan   tulajdonosa   saját   költségén   köteles  gondoskodni. 

(3)  A (2) bekezdés szerinti kötelezettséget  a)   új építmény esetében a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül,  b)  házszám  változás  esetén  az  erről  szóló  határozat  jogerőre  emelkedésétől  számított  60  napon belül kell teljesíteni. 

(4)  A házszámtáblát épületen, kerítésen, ezek hiányában  külön tartószerkezeten, közterületről   jól látható módon kell elhelyezni. 

(5)  Saroktelek  esetén  a  házszámtáblát  azon  az  oldalon  kell  elhelyezni,  amely  közterületre  az  ingatlant számozták, függetlenül attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata. 

(6)  Többlakásos  ingatlan  esetében  valamennyi  lakáson,  továbbá  az  ingatlan  kerítésén,  ennek  hiányában tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon valamennyi lakás házszámát   fel kell tüntetni. 

7)  Társasházak   esetében   a   házszámtáblát   lépcsőházanként,   a   bejárat   felőli   oldalon   kell  elhelyezni. 

V. fejezet 
  Egyéb rendelkezések
12. § 

(1)  Közterületi   névtáblát   a Herencsény Község   Jegyzőjének   hozzájárulása   nélkül   eltávolítani, megrongálni, eltakarni, vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszüntetni tilos. 

 (2) A  házszámok  megállapítására,  megváltoztatására  vonatkozó  eljárásban  a  közigazgatás eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(3) Azon        ingatlantulajdonosok               melyeknek           ingatlanán         e    rendelet       hatályba        lépésekor         a   házszámtábla  hiányzik  vagy  nem  látható,  kötelesek  azt  e  rendelet  hatályba  lépésétől     számított 90 napon belül elhelyezni. 


VI. fejezet  Záró rendelkezések 

13. §

 Ez a rendelet 2013.október 1. napján lép hatályba,egyidejűleg a 12/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


              Jusztin Józsefné sk.                                                                             Fazekas  János sk.

               polgármester                                                                                       jegyző Rendelet kihirdetve: 2013.szeptember 21.

                                                  Fazekas János

                                                     jegyző

tés....