Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 12. 17- 2022. 09. 30

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól1

2021.12.17.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcím szerint, a központi költségvetés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást biztosít Herencsény Község Önkormányzata számára.

(2) Herencsény Község Önkormányzata a BMÖGF/191-36/2021. számú támogatói okiratban jóváhagyott 73 erdei m3tüzelőanyag mennyiség erejéig szociális célú tűzifa támogatást biztosít.

2. § A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik, a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatás nem kérhető.

3. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, ott állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre.

4. § E rendeletben használt háztartás és jövedelem fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározottakat kell érteni.

5. § A támogatás megállapítása iránti eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

2. A támogatás feltételei

6. § (1) Az önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultság megállapításánál előnyben részesíti azt a kérelmezőt,

a) aki, továbbá akinek a háztartásban élő személy a kérelem benyújtásának időpontjában az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,

b) akinek, továbbá akinek a háztartásban élő személynek a helyi szociális ellátásokról szóló 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet alapján települési támogatásra való jogosultsága a 2021. évben (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez) megállapításra került,

c) akinek, továbbá akinek a háztartásban élő személynek a helyi szociális ellátásokról szóló 8/2021. (X. 01.) önkormányzati rendelet alapján lakhatási adósságkezelési települési támogatásra való jogosultsága a 2021. évben megállapításra került,

d) aki, továbbá akinek a háztartásban élő személy a kérelem benyújtásának időpontjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

e) aki egyszemélyes háztartásban lakik és a havi jövedelmének összege a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500 forint) 300 % - át, azaz a 85 500 forintot,

f) akinek a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem összege a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500 forint) 250 % - át, azaz a 71 250 forintot.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás megállapításánál elsődleges szempont a 6. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel együttes megléte.

7. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás a háztartás részére kerül megállapításra.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon háztartás tekintetében csak egy jogosultnak állapítható meg. Amennyiben egy háztartásból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

8. § Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa nyújtható.

3. A támogatás igénylésének menete

9. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelmet legkorábban 2022. január 03. napjától legkésőbb 2022. január 14. napjáig lehet benyújtani Herencsény Község Önkormányzatánál.

(3) A kérelem elbírálása a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik.

10. § (1) Az önkormányzat a szociális célú tűzifa jogosultak részére történő kiosztásáról – a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Bujáki Erdészeti Igazgatóság Herencsény Község Önkormányzatához történő tűzifaszállítást követően – haladéktalanul, de legkésőbb 2022. február 15. napjáig gondoskodik.

(2) A szociális célú tűzifa jogosult lakcímére történő szállításáról az önkormányzat gondoskodik.

(3) A szociális célú tűzifa támogatásban részesülő a szociális célú tűzifa átvételét e rendelet 2. mellékletét képező két példányban készült átvételi elismervény aláírásával igazolja, amelyből egy példány az önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesülőt illet meg.

4. Záró rendelkezések

11. §2

12. § Ez a rendelet 2021. december 16-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 1. napjával.

2

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.