Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulásáról

Hatályos: 2022. 01. 27- 2023. 01. 30

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetménykiegészítéséről és bankszámla-hozzájárulásáról1

2022.01.27.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében, a 226. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

2. Illetménykiegészítés

2. § (1) A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő a 2022. évre illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % - a.

(2) A Cserhátsurányi Közös Önkormányzati hivatalnál közszolgálati jogviszonyban álló érettségi végzettségű köztisztviselő a 2022. évre illetménykiegészítésre jogosult, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 % - a.

3. Bankszámla-hozzájárulás

3. § (1) A köztisztviselő – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 143. § (2) bekezdése alapján – bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

(2) A bankszámla-hozzájárulás mértéke Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (5) bekezdése alapján havi bruttó 1. 000 forint.

(3) Ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a bankszámla-hozzájárulás időarányosan jár. A jogosultsági idő számításakor az adott hónap naptári napjainak számát kell figyelembe venni.

(4) A bankszámla-hozzájárulást a Cserhátsurányi Közös Önkormányzati Hivatal évente egyszer – a jogviszony év közben történő megszűnése esetén az utolsó havi illetmény kifizetésével egyidejűleg – tárgyév december 31. napjáig a köztisztviselő fizetési számlájára történő utalással fizeti meg.

4. Záró rendelkezések

4. §2

5. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

6. § Ez a rendelet 2022. január 26-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. január 31. napjával.

2

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.