Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2022. 05. 25

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2022.05.25.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Herencsény Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való egyeztetést követően a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat által fenntartott, működtetett, közművelődési alapszolgáltatást biztosító közösségi színtér feladatellátójára,

b) a közművelődési tevékenységgel kapcsolatban pénzügyi támogatást igénybe venni szándékozóra,

c) a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. közművelődési tevékenység: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 1. számú melléklet r) pontjában meghatározott közművelődési tevékenység

2. feladatellátó: a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 8.) EMMI rendelet (továbbiakban: Vhr.) 2. § 2. pontja szerinti feladatellátó

3. közösségi színtér: a Kultv. 78/H. § (1) és (2) bekezdése szerinti színtér, mely önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik, és a Kultv. 77. § (3) bekezdésében meghatározott jellemzők, elvárások szerint működik.

2. Az önkormányzat által ellátott közművelődési feladatok

3. § (1) Az önkormányzat a Kultv. 76. § (1) bekezdése értelmében, jelen rendeletben meghatározottak szerint - kötelező feladatként - végzi a helyi közművelődési tevékenység támogatását.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység érdekében az önkormányzat által ellátott közművelődési feladatok:

a) a közművelődési alapszolgáltatás megszervezése,

b) pénzügyi támogatás biztosítása,

c) helyi lakossági képviselet biztosítása.

3. A közművelődési alapszolgáltatások köre, tartalma

4. § Az önkormányzat - az illetékességi területén élő lakosok számát figyelembe véve - a közművelődési alapszolgáltatásokat

a) kötelező jelleggel biztosítja, illetve

b) önkénes jelleggel biztosíthatja.

5. § (1) Az önkormányzat - a Kultv. 76. § (4) bekezdése figyelembe vételével - kötelező jelleggel közművelődési alapszolgáltatásként az úgynevezett művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára a helyszín biztosítása elnevezésű alapszolgáltatást szervezi meg.

(2) Az önkormányzat az alapszolgáltatás keretében a Kultv. 76. § (4) bekezdése alapján:

a) biztosítja a művelődő közösség számára a rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét,

b) bemutatkozási lehetőségeket teremt a művelődő közösség számára,

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(3) Az önkormányzat – a Kultv. 76. § (4) és (5) bekezdése figyelembe vételével – a Kultv. 76. § (3) bekezdés b)-g) pontjában meghatározott közművelődési alapszolgáltatások közül önként további közművelődési alapszolgáltatás megszervezését nem vállalja.

4. A közművelődési alapszolgáltatások biztosításának formája, mértéke, módja

6. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége érdekében közösségi színteret biztosít.

7. § Az önkormányzat által biztosított közösségi színtér formája a Kultv. 78/H. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kizárólag közművelődési alapszolgáltatások megszervezésének helyszínt biztosító közösségi színtér, melynek

a) neve: Herencsényi Közösségi Színtér

b) címe 2677 Herencsény, Kossuth út 13.

8. § (1) Az önkormányzat a Kultv. 78/I. § (3) bekezdése alapján gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök miatt engedélyezi a 7. §-ban meghatározott közösségi színtér közművelődési célon kívüli más célra történő átmeneti igénybevételét.

(2) Az önkormányzat a Kultv. 78/I. § (3) bekezdése alapján gazdálkodási, költségvetési vagy vagyongazdálkodási előnyök miatt engedélyezi a 7. §-ban meghatározott közösségi színtér tevékenységének évente legfeljebb 2 hónap időtartamú szüneteltetését.

9. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával összefüggő kiadásokat az önkormányzat éves költségvetéséből finanszírozza, amelynek forrása a központi költségvetésben megállapított állami támogatás, az önkormányzat saját bevétele, pályázati úton elnyerhető támogatás, valamint természetes személytől, jogi személytől, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől kapott támogatás.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok támogatására meghirdetett pályázat megvalósításához, elnyeréséhez szükséges saját forrást, önerőt az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

5. Az önkormányzat egyes feladatai

10. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával összefüggésben ellátja a Kultv. 78/I. § (4) bekezdése szerinti feladatokat.

(2) Az önkormányzat a Vhr. 3. § (1) bekezdése értelmében az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatás megszervezéséhez – a Vhr. 3. § (2) bekezdése szerinti tartalommal – éves szolgáltatási tervet készít március 1-jéig.

6. Az önkormányzat által biztosított pénzügyi támogatás

11. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során - a Kultv. 80. §-ában foglaltak figyelembe vételével - pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.

7. A helyi, lakossági képviselet biztosítása

12. § Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során biztosítja a lakossági képviseletet. Amennyiben a településen megalakul a Közművelődési Kerekasztal

a) segíti annak véleménynyilvánító, javaslattevő, együttműködést támogató tevékenységét,

b) figyelembe veszi annak véleményét, javaslatát a közművelődéssel kapcsolatos döntéseinél.

8. Záró rendelkezések

13. § Hatályát veszti az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 10/2002. (XII. 9.) önkormányzati rendelet.

14. § Ez a rendelet 2022. május 25-én lép hatályba.