Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 02- 2023. 10. 26

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól1

2022.10.02.

Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás jogcím szerint, a központi költségvetés szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatást biztosít Herencsény Község Önkormányzata számára.

(2) Herencsény Község Önkormányzata a BMÖGF/349-6/2022. számú támogatói okiratban jóváhagyott 67 erdei m3tüzelőanyag mennyiség erejéig szociális célú tűzifa támogatást biztosít.

2. § A szociális célú tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik, a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatás nem kérhető.

3. § E rendelet hatálya kiterjed Herencsény község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó, ott lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre.

4. § E rendeletben használt háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) meghatározottakat kell érteni.

5. § A támogatás megállapítása iránti eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései az irányadók.

2. A támogatás feltételei

6. § (1) Az önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításánál előnyben részesíti azt a kérelmezőt,

a) aki, továbbá akinek a háztartásában élő személy a kérelem benyújtásának időpontjában az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult,

b) akinek, továbbá akinek a háztartásában élő személy részére a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelet alapján lakhatási adósságkezelési települési támogatásra való jogosultsága a 2022. évben megállapításra került,

c) aki, továbbá akinek a háztartásában élő személy a kérelem benyújtásának időpontjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

d) aki egyszemélyes háztartásban lakik és a havi jövedelmének összege a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500 forint) 300 % - át, azaz a 85 500 forintot,

e) akinek a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem összege a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28 500 forint) 250 % - át, azaz a 71 250 forintot.

(2) A szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság megállapításánál elsődleges szempont a 6. § (1) bekezdésben foglalt minél több feltétel együttes megléte.

7. § (1) A szociális célú tűzifa támogatás a háztartás részére kerül megállapításra.

(2) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon háztartás tekintetében csak egy jogosultnak állapítható meg. Amennyiben egy háztartásból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

8. § Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifa nyújtható.

3. A támogatás igénylésének menete

9. § (1) A szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklete alapján kérelemre indul.

(2) A szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet legkorábban 2022. november 14. napjától legkésőbb 2022. november 30. napjáig lehet benyújtani Herencsény Község Önkormányzatánál.

(3) A kérelem elbírálása a polgármester átruházott hatáskörébe tartozik.

10. § (1) Az önkormányzat a szociális célú tűzifa jogosultak részére történő kiosztásáról – az Ipoly Erdő Zrt. Nyugat-Cserháti Erdészet Herencsény Község Önkormányzatához történő tűzifaszállítást követően – haladéktalanul, de legkésőbb 2023. február 15. napjáig gondoskodik.

(2) A szociális célú tűzifa támogatásra jogosult a szociális célú tűzifa átvételét e rendelet 2. melléklete szerinti két példányban készült átvételi elismervény aláírásával igazolja, amelyből egy példány az önkormányzatot, egy példány a támogatásban részesülőt illet meg.

4. Záró rendelkezések

11. §2

12. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Herencsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (X. 26.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2023. október 27. napjával.

2

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.