Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019 (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13- 2022. 10. 13

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 12.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019 (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.13.

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 29. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában foglalt feladatkörében eljárva meghatározott feladatkörében eljárva, a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019 (X.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2019 (X.25.) önkormányzati rendelet 2. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. október 13-án lép hatályba.

1. melléklet

2. függelék
az önkormányzat szakfeladatai
Kormányzati funkció és megnevezés

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2. 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4. 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások

5. 013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások

6. 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7. 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

8. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9. 041236 Országos közfoglalkoztatási program

10. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

11. 045120 Út, autópálya építése

12. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13. 045220 Vizi létesitmény építése

14. 047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

15. 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

16. 052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

17. 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

18. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

19. 064010 Közvilágítás

20. 066010 Zöldterület-kezelés

21. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

22. 072111 Háziorvosi alapellátás

23. 072311 Fogorvosi alapellátás

24. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

25. 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

26. 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

27. 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

28. 082044 Könyvtári szolgáltatások

29. 082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

30. 082091 Közművelődés – közösségi társadalmi részvétel fejlesztése

31. 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

32. 082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

33. 082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

34. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

35. 096010 Óvodai intézményi étkeztetés

36. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

37. 096020 Iskolai intézményi étkeztetés

38. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

39. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

40. 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

41. 107051 Szociális étkeztetés”