Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 02- 2023. 01. 02

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.01.02.

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 29. §. (1) bekezdésében és a 131. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2021.(X.21.) önkormányzati rendeletét a az alábbiak szerint módosítja:

1. § A bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2021.(X.21.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1.számú melléklete lép.

2. §2

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 15/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. január 3. napjával.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.