Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

A bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2021. (X.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 29. §. (1) bekezdésében és a 131. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2021.(X.21.) önkormányzati rendeletét a az alábbiak szerint módosítja:

1. § A bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2021.(X.21.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1.számú melléklete lép.

2. § A bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2021. (X. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 15/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Bölcsődei étkeztetési díj

1. A bölcsődei étkeztetés megállapított térítési díja: bruttó 711.- Ft/nap/4x étkezés.

(Napi 4 étkezés)

A

B

C

1

Nyersanyag norma

2

Nettó ár (Ft/adag)

ÁFA (Ft/adag)

Bruttó ár (Ft/adag)

3

560,00 Ft

151,00 Ft

711,00 Ft