Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2022. 11. 07

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.07.
Mátraszele Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról
Általános indokolás
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése szerinti tartalmi elemekkel megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az általános rendelkezések között kerül meghatározásra az önkormányzat hivatalos megnevezése és székhelye, az önkormányzat működési területének, a közös önkormányzati hivatalnak és az önkormányzat szerveinek megnevezése.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat által ellátott, kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket, valamint a képviselő-testület által átruházott hatásköret tartalmazó mellékletekre való utalást tartalmazza.
A 3. §-hoz
A képviselő-testület üléseinek fajtáját, az ülések összehívásának, valamint a döntéshozatalhoz szükséges szavazatok számának meghatározását rögzíti.
A 4–8. §-hoz
Az önkormányzati képviselőt megillető jogok és kötelességek ismertetése.
A 9. §-hoz és a 10. §-hoz
A képviselő-testület üléseinek száma, nyilvános és zárt ülések körének meghatározása.
A 11. §-hoz és a 12. §-hoz
Az ülések előkészítésével kapcsolatos teendőket, az előterjesztésekkel összefüggő szabályokat tartalmazza.
A 13. §-hoz és a 14. §-hoz
A polgármesternek a képviselő-testületi ülések összehívásával, vezetésével kapcsolatos feladatainak és jogosítványainak nevesítése, valamint a tanácskozás menetének, rendjének rögzítése
A 15–17. §-hoz
A döntéshozatalra vonatkozó szabályok, a rendeletalkotás és a határozathozatal módja.
A 18. §-hoz
A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv tartalmára, mellékleteire, megtekintésére vonatkozó előírások.
A 19. §-hoz
Meghatározza a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges minimális választópolgári százalékot.
A 20. §-hoz és a 21. §-hoz
A falugyűlés és a közmeghallgatás tartására vonatkozó rendelkezések rögzítése.
A 22–24. §-hoz
A polgármesterre, alpolgármesterre és a jegyzőre vonatkozó főbb szabályok.
A 25. §-hoz
A közös önkormányzati hivatal feladataira utal, megnevezi a működésre vonatkozó szabályzatot tartalmazó mellékletet.
A 26. §-hoz
A képviselő-testület meghatározza bizottságait, feladatait az SZMSZ mellékletében, azon ügyeket, melyekben a bizottság készíthet előterjesztést, adhat véleményt, mellékletben rögzíti.
A 27. §-hoz
Az önkormányzat által létrehozott / részvételével működő társulások megállapodásait az SZMSZ mellékletében helyezi el.
A 28. §-hoz
Utal a helyi célkitűzéseket és feladatokat meghatározó gazdasági program készítésére, melyet a testület legkésőbb az alakuló ülést követő 6 hónappal fogad el.
A 29. §-hoz és a 30. §-hoz
Az önkormányzat működésének alapja a költségvetése, összeállításának részletes szabályait külön törvények határozzák meg. Az önkormányzat vagyona az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják.
A 31. §-hoz
Belső ellenőr megbízásának, belső kontrollrendszer működtetésének kötelezettségét határozza meg.
A 32. §-hoz és a 33. §-hoz
A vegyes és záró rendelkezések között kell rendelkezik az SZMSZ hatálybalépésről, a hatályban lévő korábbi önkormányzati rendelet hatályáról. Felsorolja a rendelet mellékleteit