Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 16

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.16.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Az Országgyűlés elfogadta a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük az Önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Az önkormányzat éves költségvetése egy terv, amely az önkormányzat gazdálkodásának alapja. Az önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.
Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § szerint az alábbi kötelező önkormányzati feladatainak kell, hogy eleget tegyen:
1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat.
A 2023. évi költségvetési tervezés és gazdálkodás során az alábbi prioritásokat kell szem előtt tartani:
Pályázati támogatás nélkül is megvalósítandó feladatok:
Az önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása.
Az intézmények kötelező és szükség szerinti karbantartása.
A korábbi évekhez hasonlóan a civil szervezetek minimális támogatása
Közterületek, parkok, sportpálya folyamatos karbantartása, gondozása
Községi rendezvények megtartása.
Patakok, árkok folyamatos karbantartása, Zagyva további tisztítása
Csak pályázati támogatással megvalósítható feladatok:
Közmunkások foglalkoztatása (Hosszabb időtartamú hagyományos közfoglalkoztatás)
TOP Plusz pályázat keretében „Szabadidőpark” kialakítása
TOP Plusz pályázat keretében Dózsa Gy út felújítása
TOP Plusz pályázat keretében – Csapadékvízelvezetés 3. ütem
A fejlesztési, felhalmozási feladatainkat az év közbeni pályázati támogatások terhére szeretnénk megvalósítani.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A költségvetés kiadási és bevételi főösszegét határozza meg.
Az önkormányzat bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a költéségvetési szervek engedélyezett létszámát, önkormányzat saját bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazó mellékleteket állapítja meg.
A 2. §-hoz
Az önkormányzat tartalékával kapcsolatosan rendelkezik.
A 3. §-hoz
Meghatározza a köztisztviselői illetményalapot.
A 4. §-hoz
Az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos rendelkezés.
Az 5. §-hoz
Bevételi többlettel történő rendelkezésről szól.
A 6. §-hoz
Előirányzat módosításra, a költségvetési szervek előirányzatok közötti átcsoportosítására, valamint a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó szabályokat rögzíti.
A 7. §-hoz
Az egyes szociális juttatásokról rendelkezik.
A 8. §-hoz
Felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és az előírt kiadások teljesítésére.
A 9. §-hoz és a 10. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.