Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Jósvafő 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 26- 2022. 08. 26

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Jósvafő 2022. évi költségvetéséről

2022.02.26.

Jósvafő község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a falugondnokra terjed ki.

2. § (1) Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetését

a) 195 216 142 Ft bevétellel,

b) 195 216 142 Ft kiadással állapítja meg.

(2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) Az önkormányzat 2022.évi költségvetése európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazzák.

(4) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

a) személyi kiadások 17.286.510 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok 1.672.303 Ft

c) működési, fenntartási kiadások 30.974.579 Ft

d) támogatások, pénzbeli juttatások 2.773.000 Ft

e) működési célú pénzeszköz átadás 3.907.907 Ft

f) felhalmozási jellegű kiadás 137.800.132 Ft

g) finanszírozási kiadások 801.711 Ft

(5) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(6) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen –a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(7) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(9) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(10) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(11) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(12) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(13) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(14) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(15) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(16) A 2022. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 8 fő.

(17) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(18) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

5. § Ez a rendelet 2022.február hó 26-án lép hatályba.