Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2022. 10. 29- 2023. 04. 29

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

2022.10.29.

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást nyújt.

(2) A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, és háztartás fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

1. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat annak a személynek, akinek családjában

a) aktív korúak ellátására jogosult személy,

b) időskorúak járadékára jogosult személy,

c) települési támogatásra – különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők – jogosult személy van,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel,

e) gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel,

f) 60 éven felüli nyugdíjas

g.) az egy főre eső havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(2) A kérelmek elbírálása során előnyt élvez, akinek családjában az a)-d) pontokban felsorolt ellátások valamelyikében részesülő személy van.

3. § (1) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető. Ellentétes állítás esetén környezettanulmány szükséges.

(2) A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(3) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatására – függetlenül a 2. §-ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család, aki erdőgazdálkodó és ilyen tevékenységből természetbeni vagy pénzbeli juttatásban részesül.

2. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelmeket 2022. november 11. napjáig lehet a Ragályi Közös Önkormányzati Hivatal Jósvafői Kirendeltségéhez benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A képviselő-testület a támogatásról legkésőbb 2022.december 31. napjáig dönt.

(4) Egy ingatlanra adható tűzifa mennyisége legfeljebb 5 m3 lehet.

(5) A döntést követően 2023.február 15. napjáig a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(7) A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a támogatói okirat szerinti, az Önkormányzat számára megállapított támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket el kell utasítani.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. április 30. napján hatályát veszíti.