Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

Jósvafő 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 26
Jósvafő 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.
A költségvetési létszámkeret összességében és intézményenként illetve szakfeladatonként is meghatározásra került, a közfoglalkoztatásban rézvevőkre is tekintettel.
A 3. melléklet a működési kiadásokat és a hozzájuk rendelt bevételi forrásokat tartalmazza, míg a 4. melléklet a megfogalmazott felhalmozási célokat bevételi forrásaival.
Az 5. melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be.
A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.
A 7. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.
A 8. melléklet a többéves kihatással járó döntésekről szóló kimutatást tartalmazza. Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésében, több éves kötelezettséggel járó döntést nem hoz.
A rendelet 9. melléklete a felhasználási ütemterv, mely az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak havi teljesülését prognosztizálja, gördülő módon.
A 10. sz. melléklet pedig a pénzeszközök tervezett változását mutatja be 2022. január 1. és 2022. december 31. között.