Kéked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01- 2024. 01. 01

Kéked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Kéked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésének a) és h) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § Kéked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kéked községben határozatlan időre bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját, a helyi iparűzési adót és az idegenforgalmi adót.

Magánszemélyek kommunális adója

2. § (1) Az adó évi mértéke ingatlanonként, illetve lakásbérleti jogonként 16.000.-Ft.

(2) A Kéked településen állandó lakóhellyel rendelkező adóalanyok 75 % adókedvezményben részesülnek. A kedvezmény egy ingatlanra vonatkozik.

(3) Mentes az adó alól:

a) a külterületen található ingatlan,

b) az önálló ingatlanként nyilvántartott garázs,

c) az építési tilalom alatt lévő beépítetlen telek,

d) a közterületi útkapcsolattal nem rendelkező ingatlan.

Helyi iparűzési adó

3. § Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.

Idegenforgalmi adó

4. § (1) Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200.-Ft.

Vegyes rendelkezések

5. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

6. § Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 6/2015. (VIII.11.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 7/2015. (VIII.11.) önkormányzati rendelet.

8. § Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2015. (VIII.11.) önkormányzati rendelet.

9. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.