Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

a „VARBÓ Díszpolgára” és a „VARBÓÉRT” Díszoklevél adományozásáról

Hatályos: 2007. 12. 06

Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2006. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

a „VARBÓ Díszpolgára” és a „VARBÓÉRT” Díszoklevél adományozásáról

2007.12.06.

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.11. §.(6)bek. a.) pontjában foglaltak alapján Varbó Község Képviselő-testülete a következő rendeletet alkotja.

1. § Varbó Község Önkormányzata a település arculatának alakításában, fejlesztésében, a közéleti tudományos, művészeti, közoktatási és közművelődési munkában a testnevelési és sportmozgalomban, valamint az egészségügyi, szociális ellátásban kimagasló érdemeket szerző személy munkájának elismerésére az alábbi díjakat alapítja:

a.) „VARBÓ DÍSZPOLGÁRA”
b.) „VARBÓÉRT” Díszoklevél

2. § A kitüntető díjak adományozásának feltételei:

1./ „VARBÓ DÍSZPOLGÁRA” kitüntető díj azoknak a magyar és külföldi
állampolgároknak adható, akik:
- a Varbó arculatának alakításában, a település fejlesztésében kiemelkedő tevékenységet folytattak,
- a község közművelődési, irodalmi, művészeti életében jelentős szerepet töltöttek be magas színvonalú tevékenységükkel,
- elméleti és gyakorlati munkájukkal a község nevelési-oktatási fejlesztéséhez hozzájárultak,
- a község testnevelési és sportmozgalmában élen jártak,
- más hazai vagy külföldi településsel a kapcsolatok kiépítését és formálását elősegítették,
- életművükkel, tevékenységükkel Varbónak hírnevet szereztek.
2./ A Díszpolgári cím adományozásával elhunyt személy is megtisztelhető.
3./ A „VARBÓÉRT” Díszoklevél azoknak a magyar és külföldi állampolgárok-
nak adományozható, akik:
- a község közművelődési, irodalmi, művészeti, sport életében jelentős eredményeket értek el,
- pedagógusokként tanítványaikat megyei és országos tanulmányi versenyeken kimagasló teljesítményhez segítették,
- középiskolai, egyetemi hallgatóként jelentős tudományos, művészeti és sport teljesítményükkel a község hírnevét öregbítették,
- a község gazdasági életében, a településfejlesztésben, jelentős segítséget nyújtottak a községnek,
- Varbó nemzetközi vagy hazai elismertségéhez, külső kapcsolatainak fejlesztéséhez jelentős mértékben hozzájárultak.

3. § 1./ A kitüntető díjakat Varbó Község Képviselő-testülete adományozza.

2./ A díjak adományozására javaslatot tehetnek:
- a képviselő-testület bármely tagja,
- a polgármester,
- a körjegyző,
- a község intézményei nevében az intézmények vezetői,
- érdekképviseleti szervek, szakmai szövetségek,
- politikai pártok, egyesületek, egyházak képviselői,
civil szervezetek (cégbíróságon bejegyzettek)
3./ A javaslatokat csak írásban a polgármesternél lehet tenni –a tárgyév június
15. napjáig, 2006-ban első alkalommal július 30. napjáig.
4./ A beérkezett javaslatokat törvényességi és tartalmi ellenőrzés után a
polgármester a képviselő-testület elé terjeszti.

4. § 1./ A „VARBÓ Díszpolgára „ díjból évente kettő, a „VARBÓÉRT” Díszoklevélből évente négy adományozható.

2./ Az önkormányzat képviselő-testülete a kitüntető díjak átadásának
időpontjáról és módjáról minden évben egyedi határozatban dönt.
3./ Egy naptári éven belül egy személy csak egy kitüntető címben részesülhet.

5. § 1./ A kitüntető díjat vissza lehet vonni attól, aki arra érdemtelenné válik.

2./ Az érdemtelenné válás tényét a képviselő-testület állapítja meg.

6. § A kitüntetettekről Varbó-Kondó Körjegyzőségi Hivatala nyilvántartást vezet.

7. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Fodor Gyula Kántor János
polgármester mb.körjegyző