Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2016. 09. 01

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III.25.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

2016.09.01.

Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: "Gyvt.") 18. § (1) bekezdés b) pontjában, a (2), (5) és (6) bekezdésében, a 21. § (1) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 131. §-ában valamint a 147. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében megjelölt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. RÉSZ

I. Fejezet

A rendelet személyi hatálya

1. § (l) A rendelet személyi hatálya azokra a Gyvt. 4. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott Varbó község közigazgatási területén tartózkodó arra a gyermekre, fiatal felnőttre és törvényes képviselőikre terjed ki, akik az önkormányzat közigazgatási területén bejelentett állandó lakóhellyel rendelkeznek, továbbá arra a hajléktalan fiatal felnőttre, törvényes képviselőre, akinek lakóhelyeként a személyi adat- és lakcímnyilvántartás csak Varbó község megnevezését és a „lakcím nélküli” megjelölést tartalmazza.

(2) A gyámügyi hatáskört gyakorló szerv különös méltánylást érdemlő körülmény esetén az e rendeletben meghatározott gyámügyi ellátást nyújthatja a Varbó községben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő személynek is.

II. Fejezet

A gyámügyi ellátás helyi rendszere

2. § E rendelet alapján a gyermek védelme érdekében az alábbi pénzbeli, természetbeni ellátás, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás nyújtható:

1) pénzbeli és természetbeni ellátás:
a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás;
b) beiskolázási segély;
2) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások:
a) gyermekjóléti szolgáltatás,
b) gyermekek napközbeni ellátása.

2. RÉSZ

KÜLÖNÖS RÉSZ
I. Fejezet
Pénzbeli és természetbeni ellátások

1. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

3. § (1) A Gyvt. 21. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmet Varbó-Kondó Községi Önkormányzatok Körjegyzőségének varbói hivatalában a melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni, csatolva az ott megjelölt igazolásokat.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az olyan kérelem elbírálására, amely esetben a kérelmező a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást rendkívüli és sürgős okból kéri és emiatt a kérelemről való döntés nem tűr halasztást, azzal, hogy a polgármester a feltételnek megfelelő kérelem esetén is legfeljebb 5.000,- Ft összegig - természetbeni juttatás esetén 5.000,- Ft-os értékig – dönthet rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtásáról.
(3) Különös méltánylást érdemlő körülmény esetén a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás fiatal felnőtt részére is megállapítható, ha középfokú közoktatási intézmény nappali tagozatán tanul, vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgató.

4. § A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást különösen abban az esetben kell természetbeni ellátás formájában nyújtani, ha az ügy összes körülményeire tekintettel alappal feltételezhető, hogy a szülő (törvényes képviselő) a pénzbeli támogatást nem a gyermek nevelésére, gondozására fordítja.

5. § A képviselő-testület a gyermek, fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel – így különösen az egy év alatti gyermek egészséges fejlődésének biztosításához vagy a gyermek tanulmányai folytatásához elengedhetetlenül szükséges többletkiadás fedezésére – Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének a helyi szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete szerinti rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályok szerint pénzbeli támogatást nyújthat.

2. Beiskolázási segély

6. § (1) A képviselő-testület a Varbón lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen ott élő, általános iskolában, középfokú közoktatási intézményben tanuló gyermek illetve nappali tagozatos fiatal felnőtt, továbbá felsőoktatási intézmény hallgatója részére határozatával beiskolázási segélyt biztosíthat.

(2) Beiskolázási segélyre az az (1) bekezdésben megjelölt gyermek, fiatal felnőtt jogosult, aki a segély biztosításáról szóló döntés meghozatalát megelőző tanévet, tanulmányi évet eredményesen befejezte és ezt igazolja. Felsőfokú oktatási intézménynél e feltétel teljesülését az utolsó félévre vonatkozó leckekönyvi bejegyzés szerint legalább 15 kreditpont megszerzése jelenti.

(3) A beiskolázási segély mértéről a képviselő-testület évente augusztus 01. és szeptember 30. között határoz.

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában általános iskolában, középfokú közoktatási intézményben tanuló gyermeknek, fiatal felnőttnek, illetve felsőoktatási intézmény hallgatójának kell tekinteni azt a személyt is, aki a tanulmányait a képviselő-testületi határozat meghozatala évének szeptemberében induló tanévben kezdi meg.

(5) A beiskolázási segély kifizetéséhez iskolalátogatási bizonyítvány, illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtása szükséges.

(6) Felsőoktatási intézmény hallgatója részére legfeljebb a 26. életéve betöltéséig adható beiskolázási segély.

3. Jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszatérítése

7. § A Gyvt.-nek a jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésére vonatkozó 133. §-át az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott ellátásokra is megfelelően alkalmazni kell.

II. Fejezet

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

1. Általános szabályok

8. § (1) A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás iránti igényét az ellátást biztosító intézménynél – gyermekjóléti szolgáltatás esetén annak munkatársánál is - jelezheti.

(2) Az ellátás biztosításáról a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást nyújtó intézmény vezetője az erről szóló külön jogszabályoknak megfelelően dönt.

2. Gyermekjóléti szolgáltatás

9. § A Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást Varbó Község Önkormányzata a sajószentpéteri Területi Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálat munkatársán keresztül (továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) biztosítja. A Területi Szociális Központ Gyermekjóléti Szolgálat a Területi Szociális Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített módon és formában, a jogszabályokban előírtak alapján látja el a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait.

3. Gyermekek napközbeni ellátása

10. § Varbó Község Önkormányzata a Gyvt. 41. § (1) bekezdése szerinti gyermekek napközbeni ellátását a varbói Napközi Otthonos Óvodában valamint a társulás keretében fenntartott általános iskola napközi ellátásában biztosítja, melyre a közoktatásról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

4.

10/A. §

3. RÉSZ

ZÁRÓ RÉSZ

11. § E rendelet 2011. április 1-én lép hatályba.

Üveges Géza
polgármester

dr. Czipa Zoltán
körjegyző

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM
Alulírott

családi és utónév:

születési hely:

születési idő:

anyja születési családi és utóneve:

belföldi lakóhelye:

belföldi tartózkodási helye:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele
(TAJ szám):

önkormányzati segély iránti kérelmet terjesztek elő az alábbi indokaim alapján:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................................
A kérelemben megjelölt különös méltánylást érdemlő körülmény fennálltát (pl. káresemény, baleset, bűncselekmény sértettjévé válás) annak jellege szerint igazolni kell.
A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagok felsorolása, jövedelmi adataik megadása (nettó módon kell kitölteni):

Név

Születési hely, idő

Jövedelem formája

Jövedelem összege

Összes jövedelem:

Egy főre jutó jövedelem:

1. Amennyiben a kérelem önkormányzati segély havi rendszerességgel történő nyújtására irányul, úgy annak az időszaknak a megjelölése, melyre vonatkozóan a kérelmező a rendszeres önkormányzati segély megállapítását kéri:

…………………………………………………………………………………………………......................................................................................................................

2. Amennyiben a kérelem önkormányzati segély kamatmentes kölcsön formájában történő nyújtására irányul, úgy a kért kölcsönösszeg: ………………………………………………............................................................................................................................................................................................

Kamatmentes kölcsön formájában nyújtandó önkormányzati segély iránti kérelem esetén a kérelemhez mellékelni kell

- foglalkoztatási jogviszonyban álló kérelmező esetén az erre vonatkozó munkaszerződést, kinevezést, illetve egyéb, a jogviszony létesítését igazoló okiratot,

- rendszeres pénzellátásban részesülő kérelmező esetén az azt megállapító határozatot, igazolást.

3. Amennyiben a kérelmet gyermek, fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel terjesztik elő, úgy a kérelemhez mellékelni kell:

- az ideiglenes hatállyal elhelyezett, gyámság vagy gondnokság alatt álló gyermek esetében az ideiglenes hatályú elhelyezésről, gyámság vagy gondnokság alá helyezésről szóló határozatot,

- amennyiben a kérelem indokaként ilyen körülmény került meghatározásra, a tartós betegségre vonatkozó igazolást, illetve a fogyatékosságot megállapító határozatot.

4. Amennyiben a kérelmet eltemettetés költségeihez való hozzájárulás céljára terjesztik elő:

Eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként kért önkormányzati segély esetén az elhunyt személy adatai:

családi és utónév:

születési hely:

születési idő:

anyja születési családi és utóneve:

belföldi lakóhelye:


belföldi tartózkodási helye:


Esetleges hozzátartozói kapcsolata az eltemettetővel:

A kérelemhez mellékelni kell:

- a temetés költségeiről - a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát (kivéve az alábbi b) pont szerinti kérelem esetén),

- halotti anyakönyvi kivonatot.

Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulás céljából igényelt önkormányzati segélyt[1]

a) a mellékelt számlák alapján, vagy

b) kamatmentes kölcsönként

kérem.
A b) pont szerinti kérelem esetén vállalom, hogy a temetés költségei megfizetését igazoló bizonylatot 15 napon belül bemutatom.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Varbó, ………….………………………………
……………………………….
aláírás