Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (VIII.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2013. 09. 01

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (VIII.2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

2013.09.01.

Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5. § (2) bekezdés b-c) pontjában, (4) bekezdésében, 6. § (5) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 109. § (4) bekezdésében és 143. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat törzsvagyona

1. § A Varbó Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat”) törzsvagyona részét képező, a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonába tartozó vagyonelemeket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. § Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonának minősül e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott vagyonelem.

3. § Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonába tartozó vagyonelemeket a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati vagyon (törzsvagyon és üzleti vagyon) állagának megőrzéséről, működtetéséről a képviselő-testület a szervei és költségvetési szervei, továbbá a tulajdonában álló gazdasági társaság útján gondoskodik.

(2) Az Nvt. 10. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzat vagyonnyilvántartás nyilvántartás elkülönítve tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonát.

(3) Az önkormányzat illetve költségvetési szervei vagyonelemei vonatkozásában a leltározást kétévente kell elvégezni.

2. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos gazdálkodási jogkörök

5. § (1) Varbó Község Önkormányzata nevében az önkormányzati vagyon felett a tulajdonosi jogokat a képviselő-testület gyakorolja a (2) bekezdésben foglalt kivétellel.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati vagyont érintően

a) a tulajdonosi jogok gyakorlója döntései alapján a szerződéseket aláírja,

b) ellenőrizze a szerződésben foglaltak teljesítését és indokolt esetben érvényesítse az önkormányzat szerződésből fakadó igényeit a szerződő féllel történő tárgyalások során,

c) önállóan elutasítson olyan szerződési ajánlatokat, amelyek elfogadása jogszabályi rendelkezéssel, vagy önkormányzati határozatban előírtakkal ellentétes lenne,

d) a közterület használatára vonatkozó önkormányzati rendelet alapján hozzájáruljon közterület ideiglenes, alkalmi célú használatához, erre vonatkozóan szerződést kössön.

3. A vagyon használata, hasznosítása, vagyonkezelésbe adás

6. § A nemzeti vagyon használójának minősül a kötelező önkormányzati feladatot ellátó költségvetési szerv az általa használt önkormányzati vagyon tekintetében. Az önkormányzati költségvetési szerv az alapító okiratában megjelölt, a székhelyéül, illetve telephelyéül szolgáló, önkormányzati tulajdonba tartozó ingatlan használójának minősül, használati jogát az általa ellátott közfeladat keretei között gyakorolja.

7. § Az Nvt. 11. § (16) bekezdésében foglalt azaz az értékhatár, amely felet az önkormányzat tulajdonában lévő vagyon hasznosítása tekintetében – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - versenyeztetés szükséges: 4.000.000,- Ft.

(2) A versenyeztetés mellőzhető, amennyiben a hasznosítás önkormányzati közfeladat ellátását szolgálja vagy közösségi célú, európai uniós pályázat szerinti beruházás megvalósításához, tevékenység folytatásához szükséges.

8. § Önkormányzati ingatlan ingyenesen akkor adható használatba, haszonélvezetbe, ha a használó, haszonélvező a vagyont kötelező vagy önként vállalt önkormányzati feladat ellátásához, vagy közösségi célú, európai uniós pályázati beruházás megvalósításához, tevékenység folytatásához használja. A használat, haszonélvezet ebben az esetben a feladat ellátásához, a beruházás megvalósításához, illetve a tevékenység folytatásához szükséges mértékhez igazodik.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati vagyon meghatározott körét a Mötv. 109. § (1) bekezdése és a Nvtv. 11. §-a, valamint e rendelet keretei között, önkormányzati közfeladat ellátása érdekében vagyonkezelésbe adhatja.

(2) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati közfeladatot, feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el a vagyonkezelő által.

(3) A képviselő-testület által vagyonkezelésbe adott vagyont a vagyonkimutatás elkülönítetten tartalmazza.

10. § (1) Az önkormányzati vagyon használója, haszonélvezője, vagyonkezelője köteles a vagyonelem állagmegóvásáról, karbantartásáról gondoskodni. Az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon vagyonkezelésbe, haszonélvezetbe, használatba adás esetén elő kell írni a vagyon állagának megőrzésére, illetve a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő használatra vonatkozó kötelezettséget, továbbá ezek ellenőrzésének szabályait.

(2) A vagyonelem használatára, hasznosítására irányuló jogügyletek létesítése esetén a jognyilatkozat megtételére jogosult személy köteles a szerződésben foglaltak teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni.

4. Az önkormányzati vagyon átruházása

11. § Az Nvt. 13. § (1) bekezdésében foglalt értékhatár, amely felett esetén az önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon átruházása tekintetében versenyeztetés szükséges: 5.000.000,- Ft.

5. A felajánlott vagyon elfogadása

12. § (1) Ha az önkormányzat, szerve, intézménye vagy egyéb költségvetési szerve javára ingyenesen lemondanak (ajándékozás), a vagyon csak abban az esetben fogadható el, ha a kedvezményezett a vagyon elfogadásával együtt járó tulajdonosi kötelezettségek teljesítésére képes.

(2) Az önkormányzat részére egymillió forint értékhatár felett ellenérték nélkül felajánlott vagyon elfogadásához szükség van a képviselő-testület jóváhagyására.

6. A vagyon értékének megállapítása

13. § (1) A vagyon értékének meghatározásakor az adott vagyonnak az önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni.

(2) A könyvviteli nyilvántartás szerint 0,- Ft értékű vagyonelem értékesítése a szokásos piaci érték alapul vételével történik, értékbecslés vagy összehasonlító piaci elemzés alapján.

(3) Ha a szerződés tárgya több vagyonelem, az értékhatárra vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor a vagyonelemek együttes értékét kell figyelembe venni.

7. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 01-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Varbó Község Önkormányzatának az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 7/2002. (V. 3.) számú önkormányzati rendelete.

Üveges Géza
polgármester

dr. Czipa Zoltán
jegyző

1. melléklet

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyonelemek

1. Helyi közutak és műtárgyaik, terek parkok

Helyrajzi szám

Megnevezés

15

Névtelen utca

53

Névtelen utca

64/16

Névtelen utca

65

Rákóczi utca

85/1

Névtelen utca

85/2

Névtelen utca

14/2

Rákóczi utca

110

Petőfi utca

113

Petőfi utca

174

Kossuth utca

186

Kossuth utca

194

Névtelen utca

203

Rákóczi utca

204

Rákóczi utca

205/2

Névtelen utca

206

Rákóczi utca

212/1

névtelen tér

212/2

Névtelen utca

221

névtelen tér

229

Névtelen utca

241

Hősök tere

248

Névtelen köz

262

Névtelen utca

289

Dózsa utca

336

Névtelen utca

337/12

út

344/1

Szabadság utca

345

Névtelen utca

357

Névtelen utca

391

Névtelen utca

403

Névtelen utca

414

Névtelen utca

436/22

Szemere utca

436/23

Szemere utca

452

Névtelen utca

516/9

Névtelen utca

1761

közút

1057

közút

1795/1

közút

1819

árok

1852

közút

1924

közút

1999

közút

2146

közút

2176

gyep, rét és út

2177

gyep, rét és út

2274

út

2277

közút

2321

közút

2361

közút

2375

közút

2530

közút, bányatelek

2557/2

közút, bányatelek

2568

közút, bányatelek

2599

közút, bányatelek

2605

közút, bányatelek

2646

árok

2729

közút

2807

közút

2857

közút

06

közút

07

közút

09

közút

011

közút

013

közút

024/1

közút

024/2

közút

025

közút

028/1

közút

028/2

közút

079

árok

082/2

közút

088

közút

091

közút

096

közút

0110

közút

0113

közút

0115

közút

0118

közút

0120

közút

0124/4

közút

0127/7

közút

0128

közút

0129

közút

0130

árok

2. Vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vizi közművet

Helyrajzi szám

Megnevezés

027

Varbó-patak

66/2

Varbó-patak

111/1

elhagyott vízmeder

238/5

elhagyott vízmeder

2. melléklet

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő önkormányzati tulajdonban lévő vagyonelem
a)

Helyrajzi szám

Megnevezés

230/1

Falumúzeum

b)
A VARBÓCSKA 2000 Kft. – az önkormányzati részesedés legalacsonyabb mértéke: 100 %

3. melléklet

Korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyonelemek

1. Varbó, Rákóczi u. 41. szám alatti orvosi rendelő, helyrajzi száma: 25

2. Varbó, Rákóczi u. 24. szám alatti óvoda épület, helyrajzi száma: 218

3. Varbó, Rákóczi u. 52. szám alatti régi iskola épület és könyvtár, helyrajzi száma: 236

4. Varbó, Szabadság utcai sportpálya és sportöltöző, helyrajzi száma: 338

5. Varbó, 272 hrsz.-ú ingatlanon lévő szennyvíz átemelő

6. Az önkormányzat tulajdonában álló viziközmű