Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról

Hatályos: 2015. 01. 30

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról

2015.01.30.

Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, 226. § (7) bekezdésében valamint a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a Varbói Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: a „Hivatal”) köztisztviselőire – e rendelet kifejezett rendelkezése esetén a nyugállományú köztisztviselőire - terjed ki.

(2) A köztisztviselő e rendeletben foglaltak szerint illetménykiegészítésre, valamint visszatérítendő vagy vissza nem térítendő szociális jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásra (a továbbiakban: juttatás), a nyugállományú köztisztviselő pénzbeli vagy természetbeni támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult.

(3) A juttatások a részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőt munkaidő-arányosan illetik meg.

(4) Támogatás annak a nyugállományú köztisztviselőnek nyújtható, aki a Hivataltól, - illetve annak jogelődjétől – került nyugállományba.

II. Fejezet

Illetménykiegészítés

2. § A középiskolai végzettségű köztisztviselő a 2015. évre vonatkozóan illetménykiegészítésre jogosult, melynek mértéke az alapilletmény 20 %-a.

III. Fejezet

Juttatások

3. § (1) A köztisztviselő részére a következő juttatások nyújthatók:

a) lakásvásárlási, -felújítási, -bővítési, -építési támogatás,

b) szülési támogatás,

c) szociális támogatások körében

ca) szociális segély,

cc) közeli hozzátartozójának halála esetén temetési segély,

d) illetményelőleg,

e) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,

f) bankszámla-hozzájárulás.

(2) Az elhunyt köztisztviselő közeli hozzátartozójának - amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává – a köztisztviselő eltemettetési költségeihez, kérelemre temetési segély nyújtható.

(3) Az (1) bekezdés b), c) és f) pontja valamint a (2) bekezdés szerinti támogatások vissza nem térítendő támogatások.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt juttatás keretében vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 50.000,- Ft, továbbá visszatérítendő támogatásként legfeljebb 150.000,- Ft kamatmentes kölcsön nyújtható.

(5) A b) pont szerinti támogatás összege a köztisztviselői illetményalap összegével egyezik meg.

(6) A cc) pontban valamint a (2) bekezdésben foglalt temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyezik meg. Temetési segély nem biztosítható, ha az elhunyt eltemettetéséhez az önkormányzat képviselő-testületének szociális ellátásokról szóló rendelete alapján önkormányzati segélyt nyújtottak.

(7) Az illetményelőleg mértékének felső határa a köztisztviselő egy havi bruttó jövedelme. Az illetményelőleget legfeljebb hat hónap alatt, illetve a naptári év végéig vissza kell fizetni.

(8) Az e) pont szerinti juttatás a Hivatal szakszerűbb feladatellátása érdekében nyújtható. A támogatás lehet kamatmentesen visszatérítendő támogatás valamint vissza nem térítendő támogatás. Évente ötvenezer forintot meghaladó támogatás csak tanulmányi szerződés megkötése mellett biztosítható.

(9) Bankszámla-hozzájárulást annak a köztisztviselőnek kell nyújtani, aki illetményét fizetési számlára kapja. A hozzájárulás összege megegyezik az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben foglalt összeggel.

4. § A juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja meg.

IV. Fejezet

Támogatások

5. § (1) A nyugállományú köztisztviselő részére szociális helyzetére figyelemmel, rászorultsága alapján az alábbi pénzbeli vagy természetbeni támogatás nyújtható:

a) eseti szociális segély,

b) temetési segély.

(2) Az elhunyt nyugalmazott köztisztviselő közeli hozzátartozóját - amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává - kérelmére temetési segély illeti meg.

6. § (1) Az 5. § szerinti támogatás kérelemre vagy hivatalból nyújtható.

(2) A nyugállományú köztisztviselő kötelezhető jövedelme igazolására, ha az az adott támogatási formánál a jogosultság megállapításához szükséges.

(3) A támogatásról a jegyző e rendelet alapján dönt.

7. § (1) Eseti szociális segély nyújtható annak a nyugalmazott köztisztviselőnek

a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem - a kérelem benyújtását megelőző három havi jövedelmének átlagát figyelembe véve - nem éri el az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát és

b) átmenetileg a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.

(2) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen

a) lakásfenntartással kapcsolatos rendkívüli kiadást jelentő helyzet, káresemény elhárításának szükségessége;

b) egészségügyi állapottal kapcsolatos rendkívüli kiadást jelentő helyzet.

(3) Az eseti szociális segély egy évben két alkalommal adható.

(4) A segély összege alkalmanként legalább ötezer forint.

(5) A segélyt a támogatásról szóló döntést követő öt napon belül ki kell fizetni.

8. § (1) Temetési segély adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek,

a) aki közeli hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott és

b) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem éri el az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.

(2) Temetési segély nem adható annak a nyugdíjas köztisztviselőnek, aki az önkormányzat szociális ellátásokról szóló helyi rendelete alapján ugyanazon temetési költségek tekintetében önkormányzati segélyben részesült.

(3) A temetési segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, melyet a támogatásról szóló döntést követő öt napon belül ki kell fizetni.

9. § A nyugalmazott köztisztviselő halála esetén a segély mértéke az öregségi nyugdíj legkisebb összegével egyezik meg.

V. Fejezet

A juttatások és támogatások fedezete

10. § (1) A juttatások és támogatások tárgyévi keretösszegét a képviselő-testület a Hivatal költségvetési határozatában – a (2) bekezdés figyelembevételével – állapítja meg.

(2) A keretet a juttatásokra és a támogatásokra külön-külön is meg kell állapítani, figyelembe véve a juttatásokat és támogatásokat terhelő járulék és adóterheket is. A keret megállapítás során meg kell határozni az egyes juttatásokra, támogatásokra rendelkezésre álló összeget.

(3) Ha az adott költségvetési évre a képviselő-testület juttatásokra és támogatásokra keretet (előirányzatot) nem állapított meg, vagy a megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kér. A pótelőirányzat iránti igényről a képviselő-testület határoz.

11. § (1) A keret felhasználása a munkáltatói jogkör gyakorlójának jogköre. A keret felhasználásáról – a Hivatal éves beszámolójával egyidejűleg - a jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A keretet a kérelmek beérkezésének sorrendjében kell felhasználni. Amennyiben a juttatások és támogatások céljára a tárgyévi költségvetésben megállapított keretösszeg a juttatásra, támogatásra nem nyújt fedezetet, az nem állapítható meg.

12. § (1) A jóváhagyott, de tárgyévben fel nem használt előirányzatból keletkező pénzmaradvány a képviselő-testület döntése alapján részben vagy egészben a következő évi keretösszeg céljára felhasználható.

(2) A jegyző felelős

a) az e rendeletben szabályozott juttatások és támogatások fedezetéül szolgáló előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért,

b) a jóváhagyott előirányzatok szerinti gazdálkodásért,

c) az egyes juttatások és támogatások évenkénti, elkülönített nyilvántartásáért.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Varbó Község Önkormányzatának a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 5/2007. (III. 23.) számú rendelete.

(3)

Üveges Géza
polgármester

dr. Czipa Zoltán
jegyző

Ez a rendelet 2014. 02. 14-én kihirdetésre került.
Dr. Czipa Zoltán
jegyző