Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Hatályos: 2016. 03. 26

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2014. (VI.10.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

2016.03.26.

Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § a) – g) pontjaiban, a 39. § (2) bekezdéseiben valamint 88. § (4) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Köztisztaságra vonatkozó rendelkezések

1. § (1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni az általa használt ingatlan tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, ott a rovar- és rágcsálóirtásról. Tilos az ingatlanon olyan anyagot tárolni, amely a környezetet szennyezi, az egészséget veszélyezteti vagy élősködők elszaporodására alkalmas, továbbá amely rontja a rendezett településképet.

(2) Az ingatlanok előtti közterületek tisztán tartására vonatkozó kötelezettségről a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet rendelkezik.

(3) Anyagot szállítani csak olyan módon szabad, hogy abból a környezetbe kiszóródás, kifolyás vagy egyéb módon kijutás ne történjen. Ha a szállítás közben vagy a szállítmány fel- vagy lerakásánál a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt eltávolítani és a további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni. Ha a szállító ismeretlen, az eltakarítást, illetve a szennyeződés megszüntetését az köteles elvégezni, akinek a részére, illetőleg akinek az érdekében a szállítás történt.

(4) Tilos az építményeket, kerítéseket, élő fákat, közlekedési- és útbaigazító táblákat bármilyen felirattal megrongálni. Hirdetés elhelyezése a közterület szennyezésével nem járhat.

(5) Építésnél, felújításnál vagy bontásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen. Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az ingatlanhasználó felelős a terület tisztántartásáért.

(6) A közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék gyűjtéséről, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni.

2. § (1) Az ingatlanhasználó téli időszakban, havazást követően az ingatlanát közvetlenül határoló közterületen lévő járdáról, gyalogösvényről a havat haladéktalanul köteles eltakarítani és a síkosságmentesítést elvégezni.

(2) A letakarított havat úgy kell felhalmozni, hogy az a csapadékvíz elfolyását ne gátolja, a gyalogos- vagy járműforgalmat ne zavarja, a tömegközlekedési eszköz. Tilos az összegyűjtött havat felhalmozni a közút és a járda, gyalogösvény közlekedésre szolgáló részén, a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyén valamint a közüzemi szolgáltatáshoz kapcsolódó létesítményen (pl. közkifolyó, víznyelő akna, közvilágítási műtárgy).

(3) A jég- és síkosságmentesítés során tilos környezetszennyező, darabos, sérülést okozó vagy bomló, illetve szerves anyagot használni. A síkosságmentesítéshez szükséges szóróanyag beszerzéséről az arra az (1) bekezdés szerint kötelezettnek kell gondoskodnia.

3. § A köztisztaságra vonatkozó rendelkezések tekintetében az ingatlanhasználóra vonatkozó rendelkezések betartásának kötelezettsége az ingatlan tulajdonosát az ingatlan birtokosával, egyéb használójával egyetemlegesen terhelik.

II. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása

4. §

2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

5. §

3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatási terület határa

6. §

4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja, a közszolgáltató és az ingatlanhasználó ezzel összefüggő jogai és kötelezettségei

7. §

8. §

9. §

10. §

11. §

12. §

13. §

5. A közszolgáltatás szünetelése

14. §

6. A gyűjtőedényre vonatkozó rendelkezések

15. §

16. §

17. §

18. §

7. Lomtalanítás

19. §

8. A közszolgáltatási díj

20. §

20/A. §

9. Adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezések

21. §

10. A közszolgáltató tájékoztatási kötelezettsége

22. §

III. Fejezet

Jogkövetkezmények

23. § Azzal az ingatlanhasználóval szemben, aki

a) az 1. § (2) bekezdése szerinti közterület tisztántartására vonatkozóan kötelezettségét nem teljesíti,

b) a közszolgáltatás igénybe vételére kötelezetté válik és ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül igazolhatóan nem jelenti be a közszolgáltatónak,

c) a közszolgáltatás szüneteltetésének feltételei megszűnését nem jelenti be a közszolgáltatónak, vagy

d) hulladék szállítása céljából a gyűjtőedényt úgy helyezi ki, hogy az akadályozza a jármű- vagy gyalogosforgalmat, vagy annak elhelyezése baleset vagy károkozás veszélyét idézi elő,

e) a közszolgáltató felhívására sem teszi a gyűjtőedényt üríthetővé és használhatóvá,

f) a hulladékgyűjtő edényzet tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és környezetének tisztántartásáról nem gondoskodik,

g) a szemétgyűjtő edénybe veszélyes hulladékot, folyékony anyagot, állati tetemet vagy a szolgáltatást végző dolgozó vagy más személy életét, testi épségét, egészségét vagy a szállító jármű épségét veszélyeztető anyagot helyez el

a jegyző a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint hulladékgazdálkodási bírságot szabhat ki.

24. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabálya megsértése miatt ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki azzal szemben, aki

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem tartja rendben, tisztán, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg;

b) tulajdonában álló ingatlanon lévő fa, bokor, növényzet járdán vagy közúton való közlekedést akadályozó ágait, növényi részeit felszólításra nem vágja le;

c) a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a hó eltakarításával és a síkosságmentesítéssel kapcsolatos rendelkezéseket megsérti;

d) gépkocsit közterületen mos;

e) a gondozott zöldterületre járművel ráhajt vagy azon parkol.

(2) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott, a közösségi együttélés alapvető szabályának megsértésének minősülő magatartás elkövetőjével szemben a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört a jegyzőre ruházza.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

25. § (1) E rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Varbó Község Önkormányzatának a köztisztaságról és a települési szilárd hulladék gyűjtéséről, elhelyezéséről és ártalmatlanításáról szóló 9/2004.(V.1.) számú rendelete.