Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

2023.01.01.

Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), 5. §.-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva- figyelemmel Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 31. §.(2) bekezdésében foglaltakra - a következőket rendeli el:

1. § Adóköteles a Htv szabályai szerint az önkormányzat illetékességi területén lévő építmény.

2. §

1. Az adó alapja az adótárgy m2-ben számított hasznos alapterülete.
2. 1 Az adó mértéke a hasznos alapterület után számítva 1.400.-Ft/m2.

2/A.  § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámhordozó.

(2) Az adó alapja a (1) bekezdés szerint adókötelezettség esetén a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete.

(3) Az adó éves mértéke reklámhordozó esetén 0,- Ft/m2

3.  § A Htv.-ben felsorolt építményadó mentességen kívül mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló:

a) gépjárműtároló;

b) lakás, lakóház feltéve, ha azt rendeltetésszerűen lakhatási célra használják,

c) melléképület;

d) belterületen és külterületen elhelyezkedő pince, présház.

e) üres lakás, lakóház

3/A.  § E rendelet alkalmazásában:

Pince, présház: olyan lakáshoz, üdülőhöz nem tartozó építmény, ami jellegénél, kialakításánál és önálló rendeletetésénél fogva csak állandó vagy időszakos tárolásra, bor érlelésére, kezelésére alkalmas, szerkezetileg önálló helyiség, helyiségcsoport.

Záró rendelkezések

4. §

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az építményadóról szóló 10/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet.

1

A 2. § 2. pontja a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.