Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

Hatályos: 2023. 07. 01

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2015. (IX.21.) önkormányzati rendelete

az építményadóról

2023.07.01.

Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1

1. § Adóköteles a Htv szabályai szerint az önkormányzat illetékességi területén lévő építmény.

2. §2 1. Az adó alapja az adótárgy m2-ben számított hasznos alapterülete.

2. Az adó évi mértéke az (1) bekezdés szerinti adóalap után

a) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 45. pontja szerinti kereskedelmi egység és kiegészítő helyiségei, az ezekhez tartozó gépjárműtároló, melléképület, és melléképületrész esetében belterületen 0 Ft/m2.

b) az a) pontba nem sorolt, üzleti célt szolgáló épület, építmény, így különösen raktár, üvegház, műhely, szerviz, üzem, üzemcsarnok, hűtőház, gyár, továbbá ezek melléképülete és melléképületrésze és a hozzá tartozó gépjárműtároló esetén belterületen 0 Ft/m2

c) a mezőgazdasági épületek - kivéve az állattenyésztés és növénytermesztésben használt tároló helyiségeket - esetén belterületen 0 Ft/m2.

d) az a) - c) pontokba nem sorolt épületek esetében 1.400 Ft/m2.

2/A.  §3

3.  § A Htv.-ben felsorolt építményadó mentességen kívül mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló:

a) gépjárműtároló;

b) lakás, lakóház feltéve, ha azt rendeltetésszerűen lakhatási célra használják,

c) melléképület;

d) belterületen és külterületen elhelyezkedő pince, présház.

e) üres lakás, lakóház

3/A.  § E rendelet alkalmazásában:

Pince, présház: olyan lakáshoz, üdülőhöz nem tartozó építmény, ami jellegénél, kialakításánál és önálló rendeletetésénél fogva csak állandó vagy időszakos tárolásra, bor érlelésére, kezelésére alkalmas, szerkezetileg önálló helyiség, helyiségcsoport.

4. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az építményadóról szóló 10/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet.

1

A bevezető a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2/A.  §-t a Varbó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.